Вторник, 20 Апр 2021
Вие сте тук: Начало Профил на Купувача ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА
е-Правителство
Банер
Електронен портал за достъп до електронни административни услуги
ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩ.ПОРЪЧКА Печат Е-поща

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Осъществяване на строителен надзор по изпълнение на инвестиционен проект „Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща ВиК мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера” с два подобекта: Подобект №1 „Осъществяване на строителен надзор на обект: Изпълнение на СМР за доизграждане и рехабилитация на ВиК мрежа – гр. Пещера“ Подобект №2 „Осъществяване на строителен надзор на обект: Инженеринг (проектиране в работна фаза,съгласуване, изпълнение на строителство, авторски надзор, доставка и монтаж на технологично оборудване, обучение на персонал и пускане в експлоатация) на обект “Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Пещера”.

ДОГОВОР № Dir51011116-C005-U-12 от 26.09.2013г сключен между Община Пещера и "РУТЕКС" ООД гр. София

Открита с Решение № 22 от 23.10.2012 г. ., публикувано под № 505551на 24.10.2012 год.

 

в Регистъра на обществени поръчки на Агенцията за обществени поръчки

Решение № 17 от 02.04.2013г. на Кмета на Община Пещера за обявяване класирането на участниците и участника определен за изпълнител

   ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069