Неделя, 21 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

54 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Понеделник, 24 Ноември 2014г. 09:49ч.

Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова  свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ  И  ЧЕТВЪРТО заседание   на Общински съвет,  което  ще се проведе  на  28. 11. 2014 г.   /ПЕТЪК/  от    9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 53 от 20.10.2014г.
                                                         Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Стартиране на процедура за преобразуване по реда на Търговския закон, чрез вливане на

«Медицински център» ООД, гр.Пещера, ЕИК 112595368 в «Многопрофилна болница за активно лечение проф. Димитър Ранев» ООД, гр.Пещера, ЕИК 112519153.
                                                          Докладва: Д-р Стоил Апостолов
                                                    Управител на  «Медицински център»ООД
                                                    и «МБАЛ Проф.Д.Ранев»ООд гр.Пещера

3.    Подписване на Меморандум за сътрудничество с фондация „Тръст за социална алтернатива”  и Община Пещера.
                                                          Докладва: Кметът на Oбщината

4.    Готовност на ОП «Чистота и ПОИ» - Пещера за зимното поддържане и снегопочистване през оперативния сезон 2014-2015г.
                                                          Докладва: Директорът на ОП «Чистота и ПОИ»

5.    Приемане на Отчет на Местната комисия за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
                                                                 Докладва: Кметът на Oбщината

6.    Текущи.
6.1.    Попълване състава на Общинската комисия по безопастност на движението по пътищата.
                                                                       Докладва: Кметът на Oбщината

6.2.    Избор на комисия за изготвяне на предложение за лицата, които ще бъдат предложени за съдебни заседатели по реда на Наредба № 1 от 03.02.2011г.
                                                            Докладва: Председателят на Общински съвет

6.3.    Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2014г. и разчета на капиталовите разходи.
                                                             Докладва: Кметът на Oбщината

6.4.    Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Пещера за периода 2015-2017г.
                                                              Докладва: Кметът на Oбщината

6.5.    Предложение за отмяна на Инструкция за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и туристическите дружества от бюджета на Община Пещера, приета с Решение № 29 от 31.01.2008г. на Общински съвет – Пещера и приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и туристическите дружества от бюджета на Община Пещера.
                                                                Докладва: Кметът на Oбщината

6.6.    Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот – частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.501.68, гр.Пещера.
                                                                 Докладва: Кметът на Oбщината

6.7.    Предоставяне на възмездно право на ползване на имот – частна общинска собственост представляващ ПИ№ 018015, ведно с построената в него масивна едноетажна сграда – Помпена станция, находящ се в местността „Горна бялча” в землището на гр.Пещера.
                                                                  Докладва: Кметът на Oбщината

6.8.    Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП – ПРЗ за смяна предназначение на поземлен имот № 010058 в местност «Долна Бялча» по КВС на гр. Пещера и одобряване на задание.
                                                                   Докладва: Кметът на Oбщината

6.9.    Даване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе на линеен обект – ел.кабел Н.Н./ ниско напрежение/ от КЛ / кабелна линия/ 20Kv на Подстанция „Пещера” през нова Възлова станция 20 kVв местност „Лагера” до поземлен имот № 010055, местност „Долна Бялча”по КВС на гр. Пещера и одобряване на задание.
                                                                    Докладва: Кметът на Oбщината
6.10.    Даване на разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ на поземлен имот № 019030 – стопански двор в местност «Копривец» по КВС на гр.Пещера и одобряване на задание.
                                                                     Докладва: Кметът на Oбщината

6.11.    Даване на разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ за промяна на отреждането на УПИ І -123007 за търговска дейност и услуги в УПИ І -123007- за търговска дейност, услуги и разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, в местност «Широки ливади» по КВС на гр.Пещера и одобряване на задание.
                                                                      Докладва: Кметът на Oбщината

6.12.    Даване на разрешение за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на регулационната  линия между  УПИ І -000219, ВЕИ-Биогаз и УПИ ІІ - 000219 - за селскостопанска и животновъдна дейност в землище на с.Капитан Димитриево, Община Пещера и одобряване на задание.
                                                                          Докладва: Кметът на Oбщината

7.Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216