Сряда, 29 Ное 2023
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение № 707 от 28.11.2014г. на Общински съвет.

 

ГЛАВА ПЪРВА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. С тази Наредба се определят условията и реда за финансово подпомагане от Община Пещера на общественополезни дейности на спортни клубове за развитието на спорта за високи постижения, спорта за учащи и спорта за всички и на общественополезни дейности на туристически дружества, както и редът за разпределение на финансовите средства, отчитане и доказване целесъобразността на разходваните средства.
Чл.2. Средствата се предоставят за дейност /детско - юношески спорт и спорт за всички, организационна, обучение, учебно - тренировъчна и състезателна/ на спортни клубове/ туристически дружества, развиващи дейност със социални функции, както и за закупуване на спортна екипировка, уреди и съоръжения.
Чл.3. Община Пещера може да подпомага спортни организации (спортни клубове), спортисти и туристически дружества, чиито седалища, и дейност са на територията на общината.
Чл.4. Размерът на средствата за финансово подпомагане на спортните клубове и туристически дружества се определя с Решение на Общински съвет – Пещера по определени критерии, посочени в ГЛАВА ВТОРА, Чл.14.
Чл.5. Заявления от спортните клубове и туристически дружества за финансово подпомагане от Община Пещера се приемат в деловодството на Общинска администрация-Пещера.
Заявленията се разглеждат и разпределението на определените от Общинския съвет финансови средства за подпомагане на спортни клубове и туристически дружества се извършва от комисия, определена със заповед на Кмета на общината, в която да бъдат включени и общински съветници, след утвърждаването на настоящата наредба.

Чл.6. Комисията дава становище за целесъобразните размери на заявените финансови средства по дейности и видове разходи и прави предложение за общия размер на финансовите средства за всеки спортен клуб и туристическо дружество отделно.
Чл.7. Комисията следи дали при изготвянето на заявленията за финансово подпомагане са спазени изискванията на настоящата Наредба.

Чл.8. Общата сума за финансово подпомагане се разпределя според критериите, определени в ГЛАВА ВТОРА, както следва:

(1) За спортни клубове, развиващи олимпийски спортове:

1. за развитие на спортно майсторство – състезатели, класирани на Олимпийски, Световни, Европейски, международни и Републикански първенства, турнири и Балканиади през предходната година:

Вид първенство Мъже, Жени Юноши, Девойки, Младежи
и деца до 14 години
Олимпийски игри До X – то място
Световни първенства До VIII – мо място До VIII – мо място
Европейски първенства До VI - то място До VI – то място
Международни и и Републикански първенства,
Турнири, и Балканиади До VI - то място До VI – то място

2. за годишна издръжка на състезатели в детско-юношеска възраст;

( 2) За развитие на футбола в община Пещера:

1. за детско-юношески футбол;
2. за представителни мъжки футболни отбори, участващи в първенства, администрирани от БФС;

(3) За спортни клубове с местно значение или развиващи неолимпийски спортове
за развитието на социалния туризъм в общината;

Чл.9. За своята работа комисията съставя протокол, който съдържа:

1.състав на комисията;

2. опис на заведените в деловодството на общината за разглеждане заявления;
-мотивирани предложения за отхвърляне или одобряване за всички от подадените заявления за финансово подпомагане и за размера на финансовите средства;

Протоколът се подписва задължително от всички членове на комисията, като особените мнения се оформят писмено и се прилагат към него.

Чл.10. Кметът на Община Пещера валидира подадените заявления за финансиране на спортните клубове и туристическите дружества:

1. Одобрява финансовите средства от общинския бюджет за предоставяне на спортни клубове/ туристически дружества, осъществяващи дейност на територията на Община Пещера, след предоставяне на приетия от тях план за развитие на дейността за съответната година;

2. Одобрява и финансира в пълен размер подаденото заявление за финансово подпомагане;
3.. Одобрява и частично финансира подаденото заявление за финансово подпомагане;
4. Не одобрява и не финансира подаденото заявление за финансово подпомагане;

Чл.11. Конкретизацията на разходите, които могат да извършват спортните клубове и туристически дружества с предоставените средства от общината, са определени в Чл.28 от настоящата наредба.
Чл.12. Изразходването на средствата се извършва по договаряне чрез спортните клубове и туристически дружества. По изключение само през месец декември на съответната година изразходването на средствата може да става пряко от общината.
Чл.13. Договорите за финансово подпомагане на спортните клубове и туристически дружества по реда на тази наредба се сключват в едномесечен срок от издаване на заповедта на Кмета на Община Пещера.

ГЛАВА ВТОРА. КРИТЕРИИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА

Чл.14. Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове и
туристически дружества са:

1. Участие в Международния спортен календар и Държавния спортен
календар на съответната лицензирана спортна федерация и националния
календар на БТС за предходната година;

2. Състезатели на спортни клубове и туристически дружества, класирани в
държавните първенства за предходната година;

3. Стимулиране развитието на детско-юношеския спорт и туризъм в
община Пещера чрез:

3.1 Обхват на състезатели и отбори по възрастови групи на спортните клубове, взели участие в Държавните и Регионални /зонални/ първенства, включени в ДСК на съответната федерация през предходната година.
3.2 Организиране и провеждане на традиционни за Община Пещера спортни прояви от пещерските клубове.
3.3 Организиране и провеждане на състезания и турнири, включени в Ученическия спортен календар през предходната година.
3.4 Критерии за конкурентност – в отборните и индивидуалните спортове.

ГЛАВА ТРЕТА. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Чл.15.(1) Спортните клубове, които кандидатстват за финансово подпомагане от Община Пещера, трябва да отговарят на следните условия:
1. Да са вписани в Централния регистър на Министерство на правосъдието като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
2. Да са вписани в Публичния национален регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове;
3. Да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация;
4. Да имат годишен план за спортно развитие, утвърден от управителните им съвети;
5. Да нямат финансови задължения към общината и държавата, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
6. Да водят счетоводна отчетност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
7. Да участват в състезания, включени от съответната спортна федерация в държавния спортен календар и в мероприятия, включени в общинския спортно-туристически график за съответната година;
(2) Туристическите дружества, които кандидатстват за финансово подпомагане от Община Пещера, трябва да отговарят на следните условия:
1. Да са вписани в централния регистър на Министерство на правосъдието като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;
2. Да нямат финансови задължения към общината и държавата, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
3. Да водят счетоводна отчетност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
4. Да участват в мероприятия от националния календар на БТС и в общинския спортно-туристически график за съответната година.
(3) Условията се доказват със съответните документи и удостоверения, издадени от компетентните органи, както слeдва:
1.Копие от съдебното решение за регистрация;
2.Удостоверение за актуално състояние;
3.Копие на удостоверението от Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност;
4.Копие на ЕИК по БУЛСТАТ;
5.Копия на други удостоверения и документи;
6.Копие на Удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения;
7.Годишен план за спортно развитие;
8.Финансов план с размер на необходимите средства.

Чл.16. Право на финансово подпомагане имат спортните клубове/ туристически дружества и спортисти, картотекирани в съответната федерация по смисъла на чл.11 от Закона за физическото възпитание и спорта, които осъществяват социално значима спортна дейност.
Чл.17. Не се подпомагат със субсидии от общината спортни организации, които са регистрирани като търговски дружества.
Чл.18. Не се подпомагат със средства от общината спортни клубове и туристически дружества регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопаска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. УКАЗАНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ
Чл.19. Община Пещера подпомага спортни клубове и туристически дружества /за дейности/, отговарящи на условията по тази наредба, разгледани от комисия, определена със заповед на Кмета на общината.
Чл.20. Желаещите спортни клубове и туристически дружества да получат финансови средства от Община Пещера подават до Кмета на Община Пещера заявление, придружено с план-сметка за необходимите финансови средства и копия на документи, удостоверяващи наличието на условията по глава втора от настоящата наредба, като в нея се изписват:
1. Пълното юридическо наименование на спортния клуб/ туристическото дружество;
2. Пълен и точен адрес за кореспонденция;
3. Председател на клуба /президент/ ;
4. Телефон за контакти;
5. Обслужваща банка, номер на банкова сметка;
6. Размер на необходимите средства;
7. Кратък опис на дейността и видовете разходи, за които са необходими средствата /при осигурено и друго финансиране – да се посочи/ ;
8. Финансов план и финансова обосновка;
9. С подпис и печат, представляващият клуба/ туристическото дружество декларира, че посочената информация е вярна и пълна и при промяна на данните ще информира своевременно Община Пещера.
Чл.21. Средствата се отпускат само за дейности, отговарящи на настоящата наредба.
Чл.22. По изключение, когато изразходването на средствата става пряко от общината, финансовите средства се превеждат само по банков път, след представяне на фактура от страна на клуба/ туристическото дружество.

ГЛАВА ПЕТА. ПРОЦЕДУРА И РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ
Чл.23. Спортните клубове и туристически дружества, които са получили финансови средства от общинския бюджет, разходват средствата по предназначение, отчитат и доказват пред Община Пещера законосъобразността и целесъобразността на разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
Чл.24. За отчитане разходването на предоставените им средства, спортните клубове и туристически дружества представят в деловодството на общината тримесечен финансов отчет за предоставените и изразходвани средства в срок до 20-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие, през което спортния клуб/ туристическо дружество е получило средства от общината.
Отчетът трябва да бъде придружен със справка за изразходваните средства по видове разходи и копия на отчетните /платежните и разходооправдателни/ документи, заверени с печат на клуба/ туристическото дружество, текст "вярно с оригинала" и подпис на длъжностното лице от клуба.
Чл.25. До 31 декември на съответната година, през която спортните клубове и туристически дружества са получили финанасови средства от Община Пещера, представят годишен финансов отчет за предоставените и изразходвани средства.
Отчетът трябва да бъде придружен със справка за изразходваните средства по видове разходи и копия на отчетните /платежните и разходооправдателни/ документи, заверени с печат на клуба, текст "вярно с оригинала" и подпис на длъжностното лице от клуба.
ГЛАВА ШЕСТА. КОНТРОЛ
Чл.26. Община Пещера чрез финансовия контрольор на общината и Дирекция "Финансово стопанска дейност" упражняват предварителен и текущ контрол за законосъобразно и целесъобразно разходване на предоставените средства, отпуснати от общината, като имат право да изискват всички необходими счетоводни документи, финансови отчети, информация за дейността, както и да извършват проверка на място за законосъобразното и целесъобразно разходване на средствата.
Чл.27. Спортните клубове, получили финансова помощ, подлежат и на финансов одит от звено "Вътрешен одит" на община Пещера.
Чл.28.(1) Приоритетно ще се финансират следните разходи:
1. Свързани с поддържане на материалната база – собственост на Общината /текущ и основен ремонт/, или наети помещения, като извършеният ремонт да бъде за сметка на наема.
2. За спортна екипировка, спортни уреди и спортни съоръжения – материали.
3. Материални награди /купи, медали, плакати, грамоти, спортни пособия и спортна екипировка/;
4. За наеми на помещения, свързани с осъществяване на спортно-тренировъчна дейност;
5. Наеми за ползване на съответното спортно съоръжение, свързано със състезанието или тренировъчния лагер;
6. Пътни разходи до мястото на състезанието или друго, свързано със спортното мероприятие;
7. За нощувки, свързани със състезанието или тренировъчния лагер;
8. За заплащане на консумативни разходи /ел.енергия, гориво за отопление, вода и канал и др./;
9. За издръжка на персонала / начислени и изплатени заплати и осигурителни вноски/

(2) За правомерни ще бъдат признати следните разходи:
1. Фактури или билети, свързани с пътни разходи до мястото на състезанието или друго, свързано със спортното мероприятие /без командировъчни разходи на лица, нямащи пряко отношение към спортната проява/
2. Фактури за храна и вода /без алкохол, без коктейли/, свързани с участие в състезание или осъществяване на спортно - тренировъчна дейност;
3. Граждански договори, придружени със сметки за изплатени суми;
4. Заповед или друг административен акт за определяне на съдийски състав и ведомости за изплатени възнаграждения на съдии;
5. Фактури за наеми на помещения, свързани с осъществяване на спортно-тренировъчна дейност;
6. Фактури за наеми за ползване на съответното спортно съоръжение, свързано със състезанието или тренировъчния лагер;
7. Фактури за спортна екипировка, спортни уреди, спортни съоръжения;
8. Материални награди /купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна екипировка/;
9. Фактури за нощувки, свързани със състезанието или тренировъчния лагер;
10. Фактури за витамини и възстановителни средства /разрешени от Антидопинговата комисия/, свързани със състезание или спортно-тренировъчна дейност и придружени от декларация от съответния спортен клуб;
11. Фактури за заплащане на консумативни разходи /ел.енергия, гориво за отопление, вода и канал и др./;
12. Фактури за извършени разходи, свързани с поддържане на материалната база / текущ и основен ремонт/;
13. Покриване на част от разходите за издръжка на персонала / начислени и изплатени заплати и осигурителни вноски/;
(3) Всички разходи да бъдат пряко свързани със спортната дейност на съответния клуб и с дейността на туристическото дружество.

ГЛАВА СЕДМА. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ФИНАНСОВОТО ПОДПОМАГАНЕ
Чл.29. Годишно на заседание на Общински съвет да се разглежда и приема информация за начина на усвояване на разпределените финансови средства.
Чл.30.(1) Кметът на Община Пещера спира финансовото подпомагане на спортни клубове/ туристически дружества в случаи на:
1. Констатиране на незаконосъобразно и нецелесъобразно разходване на предоставените финансови средства;
2. Не представяне на тримесечни финансови отчети, придружени със съответните документи за отчитане на получените средства до 20-то число на месеца, следващ отчетното тримесечие и на годишен финансов отчет за изразходваните финансови средства до 31 декември на съответната година;
3. При недобросъвестно представени документи и неверни декларации по глава втора от настоящата наредба от спортни клубове и туристически дружества, кандидатстващи за финансови средства;
4. При отчитане на финансовите средства чрез недобросъвестно представени, некоректни или документи неотговарящи на изискванията на чл.7 от Закона за счетоводството;
(2) Финансирането се възобновява след отпадане на обстоятелствата за неговото спиране.
Чл.31.(1) Кметът на Община Пещера прекратява финансовото подпомагане на спортни клубове/ туристически дружества когато:
1.Спортен клуб е прекратил членство в съответната лицензирана спортна организация;
2.Спортен клуб/ туристическо дружество, които са заличени в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност към Министерството на правосъдието;
3. Спортен клуб/ туристическо дружество, които са в ликвидация или открито производство по несъстоятелност;
4.Спортен клуб/ туристическо дружество, които са преустановили спортносъстезателна дейност;
5.Спортен клуб/ туристическо дружество, които не са разходвали предоставените от общината финансови средства по предназначение на осъществяваната от тях дейност, посочена в заявлението за финансиране;
(2) Прекратяването по ал.1 се извършва по инициатива на Кмета на община Пещера.

Чл.32. Спирането, възобновяването и прекратяването на финансовото подпомагане на спортни клубове и туристически дружества се извършва със заповед на Кмета на Община Пещера.
Чл.33. Предоставените по тази наредба средства, които не са разходвани по предназначение, се възстановяват от спортните клубове и туристически дружества в пълен размер ведно със законната лихва върху тях, считано от датата на предоставянето на средствата.
Чл.34. При нарушения на изискванията на тази наредба кметът на Община Пещера има право едностранно да прекрати изпълнението на договора за финансово подпомагане.
Чл.35. Не се допуска изплащането на средства за минал период, през който на спортен клуб или туристическо дружество е било прекратено финансовото подпомагане.

Тази Наредба отменя Инструкция за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове и туристическите дружества от бюджета на Община Пещера, приета с Решение № 29 от 31.01.2008г. на Общински съвет – Пещера.

Настоящата Наредба е приета на основание чл.4а, т.1 и т.4, чл.59, и чл.64 от Закона за физическото възпитание, и спорта, чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА с Решение на Общински съвет – Пещера № 707 от 28.11.2014 г.

При необходимост тази Наредба може да бъде допълвана и променяна по реда, по който е приета.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069