Неделя, 21 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

55 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Петък, 19 Декември 2014г. 12:15ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера   Анастасия Младенова свиква  общинските  съветници  на ПЕТДЕСЕТ   И   ПЕТО    заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на  
29. 12. 2014 г.   /ПОНЕДЕЛНИК/  от    9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 54 от 28.11.2014г.
                                                      Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Приемане на Отчет за проведени обществени поръчки и

реализирани продажби в Община Пещера за периода юли-декември 2014г.


                                                       Докладва: Кметът на Oбщината

3.    Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2014г. и разчета на капиталовите разходи.
       Докладва: Кметът на Oбщината

4.    Отчет за дейността на Общински съвет – Пещера и неговите комисии  за периода юли – декември 2014г.
          Докладва: Председателят на ОбС

5.    Приемане на Програма за работа на ОбС – Пещера за периода януари – октомври  2015 година.
                                                   Докладва: Председателят на ОбС    
6.    Текущи.
6.1.    Сключване на договор за проверка и заверка на годишния финансов отчет с дипломиран одитор.
           Докладва: Управителят на «ВКС» ЕООД -Пещера
    
6.2.    Допълване състава на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата.
                                                  Докладва: Председателят на ОбС

6.3.    Доклад на Комисията по предложения за избор на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд -Пещера и съдебни заседатели за Окръжен съд –Пазарджик и избор на съдебни заседатели.
                Докладва: Председателят на Комисията
                                                   за изготвяне на предложенията за съдебни заседатели

6.4.    Предоставяне на Поземлени имоти:
-ПИ № 066071 находящ се в местността «Али агова кория», землище нас.Радилово на наследниците на Димитър Петров Вачков;
- ПИ № 066001 находящ се в местността «Али агова кория», землище нас.Радилово на наследниците на Димитър Петров Вачков;    Докладва: Кметът на Oбщината   

   6.5.  Приемане на оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска  собственост    – Поземлен имот № 004025, находящ се в местността «Студен дол», землище на гр.Пещера.    Докладва: Кметът на Oбщината

6.6.    Даване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за трасе на път до ПИ № 125011 в местността «Широките ливади» по КВС на гр.Пещера и съгласие за прокарване през имот общинска собственост.    Докладва: Кметът на Oбщината     

7.     Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216