Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публични търгове Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 09 Януари 2015г. 11:42ч.

В изпълнение на Заповед №01/07.01.2015 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
1.1. Поземлен имот №529059, частна общинска собственост, находящ се в местността „Брациговски път”, землище на

с. Капитан Димитриево, ЕКАТТЕ 36124, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №419/06.10.2014г., с площ 0.508 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - пета, при начална тръжна цена в размер на 300.00 лв.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 56277.501.68, частна общинска собственост, административен адрес гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик, ЕКАТТЕ 56277, п.к. 4550, ул. „Освобождение” №1, актуван с АОС №390/28.02.2014г., с площ 1498.00 кв.м., с начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс, трайно предназначение  на територията – урбанизирана, номер по предходен план:371, квартал: 74, парцел: I, при начална тръжна цена в размер на 59 100.00 лв. без ДДС.
1.3. Поземлен имот №004025, частна общинска собственост, находящ се в местността „Студен дол”, землище на гр. Пещера, ЕКАТТЕ 56277, община Пещера, без посочен административен адрес, актуван с АОС №422/24.11.2014г., с площ 2.420 дка, с начин на трайно ползване - нива, категория на земята при неполивни условия - девета, при начална тръжна цена в размер на
1 000.00 лв.
2. Дата, място и часове за провеждане на търговете: 28.01.2015г., стая № 5, I етаж на общинска администрация:
  - от 10:00ч. за търг за продажба на ПИ №529059, м. „Брациговски път”, землище на с. Капитан Димитриево   
  - от 10:15ч. за търг за продажба на ПИ с идентификатор 56277.501.68, трайно предназначение на територията-урбанизирана, номер по предходен план: 371, квартал: 74, парцел: I, гр. Пещера.
  - от 10:30ч. за търг за продажба на ПИ №004025, м. „Студен дол”, землище на гр. Пещера
 3. Тръжната документация може да се закупи от Общински център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/ на партерния етаж на ОА- гр. Пещера до 16:00ч. на 27.01.2015г. Цената на тръжната документация за продажба на имотите е:
 - за ПИ №529059 в м. „Брациговски път”, землище на с. Кап. Димитриево - 30.00 лв.,
 - за ПИ с идентификатор 56277.501.68, трайно предназначение на територията-урбанизирана, номер по предходен план: 371, квартал: 74, парцел: I, гр. Пещера - 60.00 лв.
 - за ПИ №004025, м. „Студен дол”, землище на гр. Пещера – 30.00 лв.
4. Размерът на депозитната  вноска  за участие в търговете за продажба на имотите е:
 - за ПИ №529059, м. „Брациговски път”, землище на с. Кап. Димитриево – 30.00 лв.    
 - за ПИ с идентификатор 56277.501.68, трайно предназначение на територията-урбанизирана, номер по предходен план: 371, квартал: 74, парцел: I, гр. Пещера – 5 910.00 лв.
 - за ПИ №004025, м. „Студен дол”, землище на гр. Пещера -100.00 лв.
5. Депозитите за участие в търговете да се внасят до 16:00 ч. на 27.01.2015г. в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж, или по сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера.
6. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилите участници.
7. Документите за участие в търговете се подават до 17:00 ч. на 27.01.2015г. в Общински център за услуги и информация на гражданите/ОЦУИГ/ на партерния етаж на ОА- гр. Пещера.
8. Определената стъпка за наддаване е 5 % от началната тръжна цена.
9. Задължителни документи за участие в търговете:
9.1. Заявление за участие по образец.
9.2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ, а за ФЛ – копие от документ за самоличност.
9.3. Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК).  
9.4. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса на данъчни и осигурителни  задължения към държавата – срок на издаване до 30 дни преди датата на провеждане на търга.         
9.5. Удостоверение от отдел „Местни приходи” към Община Пещера за липса на задължения, издадено до 30 дни преди датата на търга.
9.6. Удостоверение от Община Пещера за липса на задължения, произтичащи от договори за /наем, продажба, концесия и др./, сключени с Община Пещера.
9.7. Декларации по образец съгласно тръжните документи.
9.8. Документ за внесен депозит за участие в търга.
9.9. Документ за закупени тръжни книжа.
9.10. Нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник.
    Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК той може да не представя документите по т. 9, подточки 9.2. и 9.3.
10. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до изтичане срока за подаване на тръжни документи и предварителна заявка в стая №17 първи етаж на Общинска администрация от 10:00 - 12:00ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.          
11. Договор за продажба със спечелилия участник се сключва при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.     
      ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
0350/6-22-03 (Вътр. 119) – П. Хамамджиева                          

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069