Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

56 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 23 Януари 2015г. 11:54ч.

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова свиква  общинските  съветници  на ПЕТДЕСЕТ   И   ШЕСТО   заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на  28. 01. 2015 г.   /СРЯДА/  от    9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 55 от 29.12.2014г.
                                                      Докладва: Кметът на Oбщината
2.    Приемане Отчет за дейността и финансов отчет на Народно читалище “Развитие 1873” – Пещера, Народно

читалище “Зора” с.Радилово, Народно читалище “Сергей Румянцев” с. Капитан Димитриево през 2014 година.
                                                         Докладват: Председателите на читалищата

3.    Приемане на Културен календар на  Община Пещера – 2015 година.
                                                      Докладва: Кметът на Oбщината

4.    Информация за дейността  на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр.Пещера  за 2014г.
                                                      Докладва: Директорът на ДЦДМУ

5.    Информация за дейността на Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Пещера за 2014г.
                                                      Докладва: Директорът на ДЦВХУ

6.    Информация за дейността на Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие – гр. Пещера за 2014г.
                                                      Докладва: Управителят на КЦЛДПН

7.    Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2014г.
                                                     Докладва: Кметът на Oбщината

8.    Приемане на Общински план за младежта за 2015г.
                                                     Докладва: Кметът на Oбщината

9.    Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за периода  2015година.
                                                     Докладва: Кметът на Oбщината

10.    Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2015г. за землищата на Община Пещера; съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване; определяне на задълженията на Община Пещера и на ползватели за поддържането на мерите, пасищата и ливадите в добро земеделско и екологично състояние.
                                                     Докладва: Кметът на Общината                                    
                                                
11.    Приемане на Годишен отчет на Кмета на Община Пещера за 2014г. за изпълнение на Програмата за управление от мандат 2011г.-2015г. на Община Пещера.
                                                        Докладва: Кметът на Oбщината

12.    Текущи.
12.1.    Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи по възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие” по договор № 13/321/00745 от 23.10.2009г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа в с.Капитан Димитриево и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води с. Капитан Димитриево, Община Пещера, сключен между Община Пещера и ДФ „Земеделие”                                              
                                                          Докладва: Кметът на Общината
    
12.2.    Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи по възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие” по договор № 13/321/00749 от 23.10.2009г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа в с.Радилово – Община Пещера, сключен между Община Пещера и ДФ „Земеделие”.                                                            Докладва: Кметът на Общината

12.3.    Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи по възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие” по договор № 13/321/00747 от 23.10.2009г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа в с.Радилово – южна част, Община Пещера, сключен между Община Пещера и ДФ „Земеделие”.
                                                                Докладва: Кметът на Общината

12.4.     Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи по възстановяването им от Държавен фонд „Земеделие” по договор № 13/321/00746 от 23.10.2009г. по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за Проект „Реконструкция и рехабилитация на канализационната мрежа в с.Радилово – северна част и с. Капитан Димитриево, Община Пещера, сключен между Община Пещера и ДФ „Земеделие”.
                                                               Докладва: Кметът на Oбщината

12.5.    Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга-управление, поддържане и експлоатация на обект публична общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот УПИ І – Плувен комплекс, кв.122 по ПУП на гр.Пещера, ведно с построените в него три сгради, плувен басейн за възрастни и детски плувен басейн /поземлен имот с идентификатор 56277.502.1158 по кадастралната карта и кадастралните регистри ведно с построените в него сгради с идентификатори 56277.502.1158.1, 56277.5021158.2, 56277.502.1158.3, плувен басейн за възрастни и детски басейн с площ 2937 кв.м., актуван с Акт за публична общинска собственост № 101/07.02.2014г. и Акт за публична общинска собственост № 189/24.09.2014г.
                                                                Докладва: Кметът на Oбщината

12.6.    Приемане на оценка и продажба на общинско жилище – Апартамент № 49, ет.VІІ, вход Б, ул.”Хан Пресиян” № 14.
                                                                 Докладва: Кметът на Oбщината

12.7.    Приемане на оценка за продажба на Недвижим имот – частна общинска собственост – ½ идеални части от Поземлен имот с идентификатор 56277.504.487, гр.Пещера.
                                                                  Докладва: Кметът на Oбщината

12.8.    Даване на съгласие за учредяване на право на прокарване чрез отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – от полски път ПИ № 122012 – публична общинска собственост през напоителен канал ПИ № 032005 – публична общинска собственост за осигуряване на достъп до ПИ № 032018 в местност „Орешака” по КВС на гр. Пещера с дължина на трасето 3,00 м. и ширина -8,00м. – общо 24 кв.м.
                                                                   Докладва: Кметът на Oбщината

12.9.    Попълване състава на Местната комисия за обществен ред и сигурност и Местния консултативен съвет за взаимодействие при охрана на горите и дивеча в Община Пещера.
                                                                   Докладва: Кметът на Oбщината
    13.     Питания

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069