Сряда, 29 Юни 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 19 Февруари 2015г. 15:48ч.

Във връзка с подготовката за предстоящите през есента избори за общински съветници и кметове Ви уведомяваме, че съгласно разпоредбите на Изборния кодекс (ИК) списъците за произвеждане на избори се съставят по населени места, съобразно постоянния адрес на лицата и се отпечатват от Национална база данни “Население”.
Избирателните списъци се съставят в две части.
В част I се вписват всички български граждани, а в

част II – гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз със статут на продължително или постоянно пребиваване в страната, които отговарят на изискванията на чл.396 от ИК.
            Право да избират общински съветници и кметове имат гражданите, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място, а за гражданите на държава – членка на Европейския съюз се изисква и да не са лишени от правото да избират в държавата, на която са граждани.
            Съгласно § 1, т.4 от Допълнителните разпоредби на ИК – "Живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място" по смисъла на чл. 396 е:
а) български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство;
б) български гражданин, който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България;
в) гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който има адрес на пребиваване на територията на съответната община или кметство,
към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите, като променилите адресната си регистрация след тази дата имат право да гласуват по предишната си адресна регистрация, където са включени в избирателните списъци.
            На основание чл. 409 от ИК и предвид горепосочените разпоредби, лицата с настоящ адрес в чужбина са извън категорията лица по § 1, т. 4 от Допълнителните разпоредби на ИК (т. е. няма да фигурират в избирателните списъци).
          
  Лицата, завърнали се от трайно пребиваване в чужбина в срок не по-късно от 20.04.2015 г. (6 месеца преди датата на произвеждане на местните избори) е необходимо да заявят промяната на настоящия си адрес в общинска администрация – Пещера (или в кметствата на Общината) по реда на чл. 92 от Закона за гражданската регистрация.
            Като се има предвид особеното значение на настоящите адреси за предстоящите избори и в изпълнение на чл. 104 от Закона за гражданската регистрация за осигуряване на точност на данните в гражданската регистрация с цел отпечатване на точни и актуални избирателни списъци разчитаме на съдействието на гражданите.
            По въпроси, свързани с предстоящите местни избори общинска администрация – Пещера своевременно ще информира живущите на територията на Общината чрез:
-    съобщения на интернет страницата на Общината;
-   съобщения на информационните табла в сградата на Общината и в кметствата на Общината.
            До 30.04.2015 г. (включително) в сградата на Общинска администрация – Пещера – отдел “Гражданска регистрация на населението “ (ЕСГРАОН) и в кметствата ще работят гишета за справки на гражданите за уточняване на адресната им регистрация.
Общинска администрация – град Пещера
19.02.2015 г.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069