Петък, 19 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Изменение и допълнение на наредба Печат Е-поща
Четвъртък, 12 Март 2015г. 16:15ч.

МОТИВИ

за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера или в ОЦУИГ в Община Пещера, гр. Пещера, ул. "Дойранска епопея" № 17.

1.Причини, които налагат приемането: Направените предложения за изменение и допълнение на Наредбата за

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера са във връзка с последната актуализация на Списъкът на унифицираните наименования на административните услуги//към месец март 2015 година/ и задължението на администрациите, съгласно чл.17, ал.1 от Наредбата за административното обслужване, а именно – „Наименованията на административните услуги във всички информационни материали, както и във всички електронни бази данни се използват и попълват в съответствие със Списъка на унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ)” и въвеждане на Комплексно административно обслужване. Настоящото предложение за промяна засяга единствено наименованията на административните услуги, като размерът на таксите остава непроменен.

За целта е необходимо привеждане на съществуващите наименования на административните услуги по раздели в Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера в съответствие със СУНАУ.

2. Целите, които се поставят: Привеждане в съответствие с нормативната уредба

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:

- предлагане на административни услуги съобразени с националните стандарти за предоставянето им;

- Гарантиране по-висока ефективност на предоставяните услуги.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Проект за изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера

Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера се изменя и допълва както следва:

Раздел първи - Такси за административно-технически услуги по устройство на територията, контрол по строителството и кадастъра

Старо наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса

Ново наименование на и услугите, за които се заплаща общинска такса

1.

Издаване на скица за недвижим имот

Не се променя

2.

Изготвяне на ксерокопия от устройствен план-отпада

Удостоверение за административен адрес на поземлен имот

3.

Издаване на удостоверение и скици относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

Издаване на удостоверение относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии

4.

Издаване виза за проектиране

4.1.Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване: издаване на скица за виза

4.2. Издаване на виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ

4.3.Виза за застрояване в земеделски територии без наличие на промяна на предназначението

4.4 Издаване виза за проектиране за узаконяване на незаконен строеж

Издаване на скица за виза

Издаване на виза за проектиране

5.

Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца

Не се променя

6.

Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка

6.Проверка за спазване определената линия на застрояване и ниво на строеж при откриване на строителна площадка

6.1.Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа

7.

Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Не се променя

8.

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗКИР,във връзка с чл.175 от ЗУТ

Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ,ал.2 и ал.3 от ЗКИР

9

За издаване на удостоверения за търпимост по параграф 16, ал.1 от ПР на ЗУТ

За издаване на удостоверения за търпимост по параграф 127, ал.1 от ПЗР на ЗУТ

Не се променя

10.

10.1.Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

10.2.Издаване на удостоверение за степен на завършеност на на строеж-отпада

10.Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

11.

Копие  на одобрен инвестиционен проект-отпада

11.Издаване на удостоверение за степен на завършеност на строеж /констативен протокол /

12.

Заверка на копие от протокол, заповед, кореспонденция и друга документация, съхранявана от дирекция “ТСУ”

Заверка на копие от документ от техническия архив

13.

1.Одобряване на схема върху частен имот

Не се променя

 

13.А Издаване на разрешение за поставяне на рекламно -информационни елементи

Не се променя

 

13.2 Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти

Не се променя

14.

Издаване на разрешение за строеж с одобрен проект

Издаване на разрешение за строеж

15.

Издаване на разрешение за строеж без одобряване на  инвестиционни проекти

15.1 Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

Не се променя

15.2 Издаване на разрешение за строеж на огради

Не се променя

16.

Заверка на разрешение за строеж след изтекъл срок

Не се променя

17.

Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация,издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от  IV и V категория

Не се променя

а/за жилищни и вилни сгради с височина до 10 м.,както и за ремонти и преустройствата им без промяна на предназначението

Не се променя

б/за жилищни сгради с височина над 10 м. и с разгъната застроена площ до 2 000 кв.м. от която 60 на сто е с жилищно предназначение,както и за основните ремонти и преустройства без промяна на предназначението

Не се променя

в/за жилищни сгради с височина над 10 м.и с разгъната застроена площ над 2 000 кв.м., от която 60 на сто е с жилищно предназначение, както и за основните ремонти и преустройствата им без промяна на предназначението

Не се променя

г/за строежи с обществен характер с разгъната застроена площ от 250 до 500 кв.м., за строежи с производствено предназначение от 100 до 200 кв.м., както и за строежите извън тези по т.9”б” и т.9”в” и за основните ремонти и преустройствата им

Не се променя

д/за строежи от обществен характер с разгъната застроена площ до 250 кв.м., за строежи с производствено предназначение до 100 кв.м., както и за строежите извън тези по т.9”б” и т.9”в” и за основните ремонти и преустройствата им

Не се променя

е/за строежи, представляващи допълващо застрояване-гаражи,стопански постройки и други с РЗП до 40,00 кв.м.

Не се променя

ж/за строежи,представляващи допълващо застрояване-гаражи,стопански постройки и други РЗП от 41,00 до 99,00 кв.м.

Не се променя

з/за строежи с обществен характер с разгъната застроена площ до 2 000 кв.м., за строежи с производствено предназначение до 500 кв.м., както и за основните ремонтни преустройства

Не се променя

и/за строежи с обществен характер с разгъната застроена площ над 2000 кв.м., за строежи с производствено предназначение над 500 кв.м., както и за строежи извън тези по т.9”б” и т.9”в4 и за основните ремонти и преустройствата им.

Не се променя

й/за мрежи и съоръжения в техническата инфраструктура в урбанизираните територии, както и за основните им ремонти и реконструкции

Не се променя

к/за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура извън урбанизираните територии, както и за основните им ремонти и реконструкции

Не се променя

18.

Разглеждане и одобряване на идейни инвестиционни проекти, по който се издава разрешение за строеж

Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по който се издава разрешение за строеж

19.

Изготвяне оценка за съответствие по чл.142,ал.6,т.1 от ЗУТ

Не се променя

а/за проекти за строителство/технически и работни проекти/ за нови сгради,пристройки и надстройки

Не се променя

б/за проекти за преустройство,основен ремонт и смяна на предназначението на съществуващи сгради или части от тях

Не се променя

в/за проекти за частни пътища и съоръжения към тях, за проекти за елементи на техническата инфраструктура,хидротехнически,хидромелиоративни,кабелни и др.мрежи,съоръжения и инсталации,непопадащи в 1-ва и 2-ра категории

Не се променя

г/за проекти за паркове,градини и озеленени площи,за основните им ремонти и реконструкции

Не се променя

20.

Съгласуване на проекти за изграждане на пътни връзки  с общинските пътища

Съгласуване на проекти за изграждане на пътни връзки

а) за подвижен обект

Не се променя

б) за единичен обект

Не се променя

в) за комплекс от два обекта

Не се променя

г) за комплекс с повече от два обекта

Не се променя

21.

Издаване на разрешение за ползване чрез експлоатация при извършване на специално ползване на пътища

Не се променя

22.

Право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд имот

Не се променя

23.

Издаване  на  служебна бележка  за разкопаване на улични и тротоарни настилки

Не се променя

24

1.Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез Общински експертен съвет

2.Разглеждане и одобряване на технически и работни проекти и издаване на разрешение за строеж с доклад за оценка за съответствие, или чрез Общински експертен съвет-за узаконяване

Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

25.

Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти

 

25.1 Одобряване на проекти за строителство/технически и работни проекти/без оценка за съответствие и издаване на РС чрез Общински експертен съвет

25.1.А- Одобряване на проекти за строителство/технически и работни проекти/без оценка за съответствие и издаване на РС чрез Общински експертен съвет -за узаконяване

-заснемане за узаконяване и одобряване на проекти

-одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж,когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени

-одобряване на инвестиционен проект за съдебна делба с ЕСУТ

- Одобряване на проекти за газови инсталации

25.2 Одобряване на проекти за преустройство, основен ремонт и смяна на предназначението на съществуващи сгради или части от тях с оценка за съответствие

25.2.А Одобряване на проекти за преустройство, основен ремонт и смяна на предназначението на съществуващи сгради или части от тях с оценка за съответствие-за узаконяване

Отменят се

25.3 За одобряване на проекти за преустройство,основен ремонт и смяна на предназначението на съществуващи сгради или части от тях без оценка за съответствие

25.3.А За одобряване на проекти за преустройство,основен ремонт и смяна на предназначението на съществуващи сгради или части от тях без оценка за съответствие-за узаконяване

Отменят се

25.4 Одобряване на проекти за газови инсталации

Отменят се

26.

Съгласуване на инвестиционни проекти за благоустрояване

26.1 Съгласуване / одобряване / на проекти от инженерната инфраструктура - за топлопреносни, газопроводни, водопроводни и канализационни мрежи:

Не се променя

а) до 40 л.м.

Не се променя

б) до 500 л.м.

Не се променя

в) до 1000л.м.

Не се променя

г) над 1000л.м.

Не се променя

 

26.2 Съгласуване / одобряване / на проекти от инженерната инфраструктура -  за електрически и съобщителни кабелни и въздушни мрежи:

Не се променя

а) до 100 л.м.

Не се променя

б) до 500 л.м.

Не се променя

в) до 1000л.м.

Не се променя

г) над 1000 м.

Не се променя

 

26.3 Съгласуване / одобряване /  на комуникационно-транспортни проекти, подробни устройствени планове, частични изменения на ПУП

Не се променя

а) за улици

Не се променя

б) за ЖП-клонове

Не се променя

в) за кръстовище (за площ, ограничена от стоп-линиите).

Не се променя

г) за площадка.

Не се променя

27.

Допускане, възлагане на изработване на подробен устройствен план

Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

28.

Приемане и одобряване на проект за подробен устройствен план

28.1 Одобряване на ПУП

Одобряване на ЧИ на ПУП

Не се променя

28.2 Процедура и разглеждане на ПУП за смяна предназначението на земеделска земя

Не се променя

28.3. (нова - Решение №138/31.05.2012г.) Процедиране на промяна на ПУП или смяна предназначение на земеделски земи

Не се променя

28.4. (нова - Решение №138/31.05.2012г.) Таксата за процедиране се внася преди издаване на Заповед/Решение за одобряване на промяната.

Не се променя

29.

Разрешаване на комплексен проект за инвестиционна инициатива

Не се променя

29 А.

(доп.с Решение №636/29.12.2010 г.) Одобрение на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от Закона за устройство на територията

Не се променя

30.

Представяне и вписване в регистър на технически паспорт на сграда

Не се променя

31.

Приемане и заверяване на екзекутивна документация

Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

32.

Вписване на промени в собствеността в разписната книга към действащия план

Не се променя

33.

Попълване/поправка/ на одобрен кадастрален план

Попълване /поправка/ на кадастрален план

34.

Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект

Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

35.

Произнасяне по допускане,проучване и проектиране за изменение на подробен устройствен план

Допускане изработването на проекти в изменение на подробни устройствени планове

36.

Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване/поправяне или заздравяване/ на строежи,негодни за използване или застрашени от самосрутване

Не се променя

37.

Издаване на акт за узаконяване

Не се променя

Раздел пети - Такси за административни услуги - селско стопанство, екология и земеползване

Старо наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса

Ново наименование на действията и услугите, за които се заплаща общинска такса

1.

Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси

Издаване на документ за насочване на строителни отпадъци и земни маси

     

2.

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

3.

Издаване на разрешение за кастрене на дълготрайни декоративни и плодни дървета и премахване на плодни дървета в гр. Пещера, с.Радилово и с.Капитан Димитриево

Издаване на разрешение за премахване, преместване или кастрене на плодни дървета и храсти в регулационните граници на населените места в община Пещера

4.

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи

5.

Издаване на удостоверение за представяне пред застрахователните дружества при наличие на нанесени имуществени щети на гражданите в следствие на природни бедствия/гръмотевични бури, градушки, засушавания, заледявания, поледица, валежи, ниски температури, силни ветрове, висока снежна покривка, есенни и пролетни слани/.

Издаване на удостоверение за представяне пред застрахователните дружества при наличие на нанесени имуществени щети на гражданите в следствие на природни бедствия/гръмотевични бури, градушки, засушавания, заледявания, поледица, валежи, ниски температури, силни ветрове, висока снежна покривка, есенни и пролетни слани/.

6.

Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

7.

Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

Издаване на удостоверение за собственост на земеделска земя от емлячен регистър

8.

Издаване на заповед по чл.34 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за неправомерно ползване на земеделски земи

Издаване на заповед за изземване на имот

9.

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лица, представили разрешително за упражняване на частна ветеринарномедицинска практика

Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на лица, представили разрешително за упражняване на частна ветеринарномедицинска практика

10.

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга

11.

Издаване на документ за собственост при продажба на едър рогат добитък

Издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър рогат добитък

12.

Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци

Определяне на маршрут при транспортиране на отпадъци

13.

Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в областната дирекция „Земеделие”

Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производители в областната дирекция „Земеделие”

14.

Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

Издаване на разрешение за премахване, преместване или окастряне на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение

15.

Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд

16.

Проверка на заявления и жалби по Закона за опазване на селскостопанското имущество

Отменя се

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216