Петък, 24 Мар 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

61 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 21 Май 2015г. 13:35ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова  свиква  общинските  съветници  на   ШЕСТДЕСЕТ И ПЪРВОТО  заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    29.05. 2015 г. /ПЕТЪК /   от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 59 от 24.04.2015г.
                        Докладва:Кметът на Общината

 

2.    Информация за съвместната работа на Община Пещера и Дирекция Бюро по труда- Пещера, както и за пазара на труда в

Общината за 2014г.
Докладва:Директорът на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Пещера

3.    Информация за дейността на Общинските клубове на пенсионерите, диабетиците и инвалидите.
Докладва:Кметът на Общината
4.    Информация за дейността на Общински детски комплекс през учебната 2014/2015г.
Докладва:Кметът на Общината
5.    Текущи.
5.1.    Извършване на преобразуване чрез вливане на „Медицински център“ООД, гр.Пещера ЕИК 112595368 в „Многопрофилна болница за активно лечение Проф. Димитър Ранев“ООД, гр.Пещера ЕИК 112519153.Докладва: Управителят на „Медицински център ООД гр. Пещера
и на МБАЛ“Проф.Димитър Ранев“ ООД гр.Пещера

5.2.    Предоставяне на Поземлени имоти :
•    № 027091 находящ  се в местността «Сухи ливади», землище на с. Капитан Димитриево;
•     №517104 находящ  се в местността «Гьолбаш», землище на с. Капитан Димитриево;
•    № 047039 находящ  се в местността «Полето – мар.орехи», землище на с. Капитан Димитриево;
•    № 053025 находящ  се в местността «Растето», землище на с. Капитан Димитриево;
•    №029040 находящ  се в местността «Герена – линов сайвант», землище на с. Капитан Димитриево;
•    № 029010 находящ  се в местността «Герена – линов сайвант», землище на с. Капитан Димитриево;
•    № 521034 находящ  се в местността «Сухи ливади», землище на с. Капитан Димитриево;
•    № 521035 находящ  се в местността «Сухи ливади», землище на с. Капитан Димитриево;
•    № 521036 находящ  се в местността «Сухи ливади», землище на с. Капитан Димитриево;
•    № 521008 находящ  се в местността «Сухи ливади», землище на с. Капитан Димитриево;
•    № 023031 находящ  се в местността «Мал.ливади - страната», землище на с. Капитан Димитриево;
•    № 052032 находящ  се в местността «Средни  ливади», землище на с. Капитан Димитриево;
•    № 023034  находящ  се в местността «Мал.ливади - страната», землище на с. Капитан Димитриево;
•    № 048099 находящ  се в местността «Друма - лозята», землище на с. Капитан Димитриево;
На наследниците на Никола Марков Ганчев.
                    Докладва:Кметът на Общината
5.3.    Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен с площ 21 кв.м. за търговска дейност в поземлен имот с идентификатор 56277.501.675.
Докладва:Кметът на Общината
5.4.    Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия с предмет услуга, включваща управление, поддържане и експлоатация на обект – публична общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот  УПИ I- Плувен комплекс, кв.122 по пУП на гр.Пещера, ведно с построените в него три сгради, Плувен басейн за възрастни и Детски плувен басейн.
Докладва:Кметът на Общината
5.5.    Промяна на регулацията в кв.122а по ПУП на гр.Пещера и сключване на договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ.
Докладва:Кметът на Общината
5.6.    Отдаване под наем на две помещения, находящи се на втория етаж на масивна двуетажна сграда с идентификатор 56277.504.323.1 гр.Пещера.
Докладва:Кметът на Общината
5.7.    Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост.
Докладва:Кметът на Общината
5.8.    Приемане на дарение в размер на 63 225.75 лв. от Инициативен комитет за изграждане на «Дом на покойника» в Централен гробищен парк, учреден с Протокол от 04.09.2013г. в полза на Община Пещера за изпълнение на първия етап на инициативата – изграждане «Дом на покойника» в Централен гробищен парк, представляващ ПИ № 019038/ поземлен имот с идентификатор 56277.1.405 по кадастралната карта и кадастралните регистри/ в местност «Копривец» по КВС на гр. Пещера в груб строеж.
Докладва:Кметът на Общината
5.9.    Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП – ПРЗ за смяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 56277.1.584, в местност «Копривец» по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва:Кметът на Общината
5.10.    Даване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод до поземлен имот с № 439007 с начин на трайно ползване Стопански двор, местност «Кътево кладенче» в землището на с. Радилово, Община Пещера, одобряване на задание и даване съгласие за право на прокарване.
Докладва:Кметът на Общината
5.11.    Даване на разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод и електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.197 по КККР на гр.Пещера в местност «Широките ливади» и одобряване на задание.
Докладва:Кметът на Общината
5.12.    Даване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за промяна трасето на кабел НН, местност «Долна Бялча» гр. Пещера и одобряване на задание.
Докладва:Кметът на Общината
5.13.    Даване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод до поземлени имоти с идентификатор 56277.2.336, местност «Долна Бялча» в землището на гр.Пещера, Община Пещера и одобряване на задание.
Докладва:Кметът на Общината
5.14.    Даване на разрешение за изработване проект на ПУП – Парцеларен план за електропоровод 110kV в местност „Копривец“ по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва:Кметът на Общината
5.15.    Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП – ПР за преотреждане на поземлени имоти с идентификатор 56277.2.396, идентификатор 56277.2.392, идентификатор 56277.2.393, идентификатор 56277.2.397 и идентификатор 56277.2.399 в местност «Долна Бялча» по КККР на гр. Пещера и одобряване на задание.
Докладва:Кметът на Общината
6.    Питания

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069