Неделя, 21 Окт 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 821 Печат Е-поща
Сряда, 10 Юни 2015г. 13:08ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 29.05.2015г., Протокол № 61,
   ОТНОСНО: Предоставяне на Поземлен имот №052032, находящ се в местността “Средни ливади», землище на с.Капитан Димитриево на наследниците на Никола Марков Ганчев

    Мотиви: След постъпило заявление в Общинска служба по земеделие е извършено заснемане на имоти с признато право на възстановяване на собственост и същите са идентифицирани на терена като имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ и предадени на Община Пещера съгласно Заповед №РД-06-80/27.06.2011г. на Директора на ОД “Земеделие” Пазарджик.

    Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

1. Предоставя на наследниците на Никола Марков Ганчев Поземлен №052032 – НТП нива с площ 0.844 дка в местността “Средни ливади” по Картата на възстановената собственост на землище с.Капитан Димитриево, ЕКАТТЕ 36124, категория на земята при неполивни условия –пета, при граници и съседи: ПИ №052088-полски път, ПИ №052033-нива, ПИ №052001-канал, ПИ №052030-нива, ПИ №052031-нива.
2. Копие от настоящето решение да се връчи на Общинска служба по земеделие – Пещера и на наследниците на Никола Марков Ганчев по реда на Административно-процесуалния кодекс.

 

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                     /Анастасия Младенова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216