Четвъртък, 30 Юни 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

63 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 19 Юни 2015г. 14:59ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера Анастасия Младенова свиква  общинските  съветници  на   ШЕСТДЕСЕТ И ТРЕТО  заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    26.06. 2015 г.  /ПЕТЪК /   от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 61 от 29.05.2015г.
                                                               Докладва: Кметът на Oбщината

2.Информация за работа с еврофондовете за периода месец юли 2014г. – месец  юни 2015г.                                                                       Докладва: Кметът на Oбщината

 

3.Информация за работата на Обществения съвет за

упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане.
                                                                 Докладва: Кметът на Oбщината

4.    Текущи.
4.1.    Сключване на договор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 година на «ВКС» ЕООД гр. Пещера с дипломиран одитор.
                                                                Докладва: Управителят на «ВКС» ЕООД

4.2.    Кандидатстване на Община Пещера с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05М9ОР001-2.002 „Независим живот“ по Приоритетна ос 2:“Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет № 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.
                                                                  Докладва: Кметът на Oбщината

4.3.    Приемане на оценка и продажба на недвижими имоти частна общинска собственост:
•    Поземлен имот с идентификатор 56277.503.13, находящ се в гр. Пещера, ул. „Михаил такев“ № 11в.;
•    Складово помещение №1 с идентификатор 56277.501.247.2.36, ул. «Д-р Петър Цикалов»№ 41-А, блок А2, ет.2, обект 1;
•    Складово помещение № 2 с идентификатор 56277.501.247.2.35, ул. «Д-р Петър Цикалов»№ 41-А, блок А2, ет.2, обект 2;
•    Поземлен имот с идентификатор 56277.504.529, находящ се в гр. Пещера, кв. «Луковица»;
                                                          Докладва: Кметът на Oбщината

4.4.    Промяна предназначението на част от предвиден за озеленяване, нереализиран УПИ ХI - зеленина с идентификатор 56277.504.534 и обявяване на част от предвидена улица – тупик с осови точки 853-855 от публична в частна общинска собственост, по КККР на гр.Пещера, кв.199 по плана на гр.Пещера.
                                                                           Докладва: Кметът на Oбщината

4.5.    Одобряване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод и електропровод до поземлен имот  с идентификатор 56277.2.402 по КККР на гр.Пещера/ стар № 010121/ в местност «Долна Бялча» на гр. Пещера .                                                                              

                                                                            Докладва: Кметът на Oбщината

5.    Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069