Петък, 01 Юли 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Списък на спортните обекти и съоражения Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 29 Юни 2015г. 14:06ч.

Община  Пещера на основание чл. 75 от Правилника за прилагане на Закона за физическито възпитание и спорта ОБЯВЯВА Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които ще бъдат отдавани под наем през 2015 година както следва:

1.    Поземлен имот с идентификатор 56277.501.7 с площ 658.00 кв.м, начин на трайно ползване-Спортно игрище, трайно предназначение на територията-урбанизирана, номер по предходен план-кв.23А, парцел ХХVІІІ-Спортна площадка с местонахождение гр.Пещера и административен адрес ул. “Георги Хаджидимитров” и граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори 56277.501.9621, 56277.501.6, актуван с Акт за частна общинска собственост № 394/21.03.2014г.;
Спортният имот – частна общинска собственост ще се отдава     под наем при цена в размер на 80.00 лв./месечно, определена от лицензиран оценител, и одобрена от Общински съвет – Пещера с Решение №796/24.04.2015г.

2.    Поземлен имот с идентификатор 56277.502.1168 с площ 2469.00 кв.м, начин на трайно ползване-за други видове спорт, трайно предназначение на територията-урбанизирана, номер по предходен план-кв.120 и административен адрес ул. “Васил Левски” № 1в, ведно с построената в него Сграда с идентификатор 56277.502.1168.1 с предназначение Спортна сграда, база със застроена площ 94 кв.м и граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори 56277.502.1029, 56277.502.9563, 56277.502.1046, 56277.502.1108, актуван с Акт за публична общинска собственост № 203/17.04.2015г.;
Спортният имот – публична общинска собственост ще се отдава     под наем при цена в размер на 300.00 лв./месечно, определена от лицензиран оценител, и одобрена от Общински съвет – Пещера с Решение №796/24.04.2015г.

Отдаването под наем  на общинските имоти със спортно предназначение се извършва съобразно разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за прилагането му.

Списъкът се поставя на видно място в сградата на общинска администрация, на спортните обекти и се публикува на Интернет страницата на Община Пещера.
Право да кандидатстват за пряко отдаване под наем на спортните обекти имат само спортните организации по чл.10, ал.2 от ЗФВС и спортни клубове по чл.11 и чл.12, ал.1 от ЗФВС.
    
Заинтересованите лица и организации, съгласно чл.76, ал.2 на ППЗФВС, могат да подават мотивирани искания  за пряко наемане на обектите, посочени в списъка, които следва да бъдат придружени от следния набор от документи:
1. Мотивирано искане за ползване на посочения обект от обявения списък, което да съдържа данни за кандидата и информация за неговата дейност;
2. Спортна лицензия от съответна спортна организация;
3. Актуално удостоверение за съдебна регистрация;
4. Финансово обезпечена инвестиционна программа, включваща разходи по поддържане на имота и неговата експлоатация и извършване на подобрения – допълнително ограждане и обезопасяване;
5. Декларации по чл.73, ал.4 и ал.5 от ППЗФВС;
6. Декларация за липса на неданъчни задължения към Община Пещера;
7. Удостоверение от отдел «Местни приходи» при Община Пещера за липса на задължения;
При подадени две или повече искания предимство има кандидатът, който е лицензирана спортна организация и развива спорта, за който е предназначен имотът. При равни условия предимство има кандидатът, предложил финансово обезпечена инвестиционна програма с по-висока стойност за поддържане и подобрение на имота. При класирането се оценява общественият принос на кандидата в спорта.
Документи се подават в запечатан плик в ОЦУИГ на Община Пещера в едномесечен срок от обявяване на настоящия списък.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069