Четвъртък, 11 Авг 2022
РЕШЕНИЕ № 849 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 02 Юли 2015г. 13:44ч.

На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.06.2015г., Протокол № 63,

ОТНОСНО: Осигуряване на средства за съфинансиране изработването на задание и опорен план за Общ устройствен план на община Пещера и актуализация на бюджета и разчета за капиталови разходи за 2015 г.

 

Общинският съвет като разгледа предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на постоянните комисии и възникналата необходимост от извършване на компенсирани промени на разходите по общинския бюджет и разчета за капиталови разходи за 2015 г. във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от ЗПФ и осигуряване на средства за съфинансиране изработването на задание и опорен план за Общ устройствен план на община Пещера, на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и след станалите разисквания,

РЕШИ:

Да се извършат компенсирани промени в бюджета на Община Пещера за 2015 г. и разчета за капиталови разходи, както следва:

 

В дейности местна отговорност:

 

  1. 1.Функция 1„Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“ гр. Пещера

Видове разходи § общо
1. Изработване на задание и опорен план за Общ устройствен план на община Пещера“ 5309 5 040

 

  1. 2.Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“

Видове разходи § общо
1 Въвеждане в експлоатация на обекти по мярка 321 и ОПОС 5206 -3 530
  1. 3.Функция 9 „Разходи некласифицирани в другите функции“

Дейност 910 „Разходи за лихви“

Видове разходи § общо
1 Разходи за лихви по други заеми от страната 2224 -1 510

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 19

Гласували: 19

“ЗА”: 14

“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:
5

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

                         /Хр.Стайкова/                                                 /Анастасия Младенова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069