Четвъртък, 11 Авг 2022
РЕШЕНИЕ № 850 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 02 Юли 2015г. 13:46ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.06.2015г., Протокол № 63,

   ОТНОСНО: Сключване на договор за проверка и заверка на годишния финансов отчет за 2015 година с дипломиран одитор

   Общинският съвет, след като изслуша предложението на Управителя на „ВКС“ ЕООД – Пещера относно сключване на договор за проверка и заверка на годишния финансов отчет с дипломиран одитор, взе предвид становището на ПК на основание чл.21, т.8, т.23, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 146, ал.3 от Търговския закон


РЕШИ:


    Разрешава сключване на договор с г-н Димитър Николов Татаров /дипломиран одитор с диплома № 183/ да извършва проверка и заверка на годишен финансов отчет на „ВКС“ ЕООД – Пещера за 2015г.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                          /Анастасия Младенова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069