Четвъртък, 11 Авг 2022
РЕШЕНИЕ № 853 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 02 Юли 2015г. 13:50ч.

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.06.2015г., Протокол № 63,

  ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Складово помещение №2 с идентификатор 56277.501.247.2.35, ул. «Д-р Петър Цикалов» №41-А, блок А2, ет.2, обект 2

   Мотиви: Имотът не е необходим за нуждите на Общината и с продажбата му ще се осигурят допълнителни приходи за общинския бюджет. Към същия има проявен интерес за закупуване.

    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.47 и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след станалите разисквания


Р Е Ш И :

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Пещера през 2015 г. като в т.3 “Предложение за продажба на сгради” добавя както следва:
1. Складово помещение №2 с площ 30.21 кв.м с идентификатор 56277.501.247.2.35, представляващо самостоятелен обект в сграда №2, шестетажна с конструкция ППП, въведена в експлоатация 2008г., разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.501.247, предназначение на самостоятелния обект: за склад, брой нива на обекта 1, прилежащи части: 30.21/3970.48 идеални части от общите части на сградата и 39.6142/7965.78 идеални части от ОПС, ниво 1, адрес на имота гр.Пещера, п.к.4550, ул. «Д-р Петър Цикалов» №41-А, блок А2, ет.2, обект 2, при граници и съседи: съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 56277.501.247.2.36, под обекта: 56277.501.247.2.44, над обекта: 56277.501.247.2.11, АОС №380/23.01.2014г.

ІІ. Приема изготвената пазарна оценка на имота по т.1 в размер на 9600.00 лв. без ДДС.
ІІІ. Определя процедура за продажба на имота по т.1 – търг с явно наддаване при начална тръжна цена, равна на пазарната цена в размер на 9600.00 лв. без ДДС и депозит в размер на 10 % от нея – 960.00 лв.
ІV. Упълномощава Кмета на Общината да организира процедурата по провеждане на търга с явно наддаване и да сключи договор за продажба на имота.

 

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 20
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                                       /Анастасия Младенова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069