Четвъртък, 11 Авг 2022
РЕШЕНИЕ № 854 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 02 Юли 2015г. 13:52ч.

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.06.2015г., Протокол № 63,
  ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.504.529, находящ се в гр. Пещера

   Мотиви: Имотът не е необходим за нуждите на Общината и с продажбата му ще се осигурят допълнителни приходи за общинския бюджет. Към същия има проявен интерес за закупуване.

   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.47 и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след станалите разисквания


Р Е Ш И :

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Пещера през 2015 г. като в т.2 “Предложение за продажба на земи” добавя както следва:
1. ПИ с идентификатор 56277.504.529 с площ 323 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот гр.Пещера, п.к.4550, кв. „Луковица”, местност кв. „Луковица”, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор:няма, номер по предходен план: квартал 199, парцел ХІІІ, при граници: 56277.504.528, 56277.504.9627, 56277.504.534, 56277.504.531, 56277.504.530, АОС №482/29.05.2015г.;
ІІ. Определя цена на имота по т.1 в размер на 4820.00 лв. без ДДС.
ІІІ. Определя процедура за продажба на имота по т.1 – търг с явно наддаване при начална тръжна цена, равна на определената цена в размер на 4820.00 лв. без ДДС и депозит в размер на 10 % от нея – 482.00 лв.
ІV. Упълномощава Кмета на Общината да организира процедурата по провеждане на търга с явно наддаване и да сключи договор за продажба на имота.

 

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 18
“ПРОТИВ”: 2
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                         /Анастасия Младенова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069