Четвъртък, 11 Авг 2022
РЕШЕНИЕ № 856 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 02 Юли 2015г. 13:55ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 26.06.2015г., Протокол № 63,
   Относно: Одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод и електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.2.402 по КККР на гр.Пещера (стар № 010121) в местност „Долна Бялча” на гр.Пещера.

    Мотиви: С Решение № 681от Протокол № 52/26.09.2014 г., Общински съвет гр.Пещера е разрешил изработването на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура-водопровод и електропровод до поземлен имот с идентификатор 56277.2.402 по КККР на гр.Пещера, местност „Долна Бялча” (стар № 010121), като трасето за водопровода започва от поземлен имот с идентификатор 56277.2.711 (стар № 000003)-път III клас, преминава през поземлен имот с идентификатор 56277.1.153 (стар № 000002)-път II клас и поземлен имот с идентификатор 56277.2.304 (стар № 010023)-полски път общинска собственост и стига до южната границата на поземлен имот с идентификатор 56277.2.402 (стар № 010121).
Трасето на електропровода започва от поземлен имот с идентификатор 56277.3.372 (стар № 011026) - полски път общинска собственост, преминава през поземлен имот с идентификатор 56277.2.711 (стар № 000003)-път III клас, поземлен имот с идентификатор 56277.1.153 (стар № 000002)-път II клас, поземлен имот с идентификатор 56277.2.304 (стар № 010023)-полски път -общинска собственост и стига до южната границата на поземлен имот с идентификатор 56277.2402 (стар № 010121) по КККР на гр.Пещера, местност „Долна Бялча”.
Издадено е Решение № К33–07/19.03.2015 г. на Министерство на земеделието и храните за утвърждаване трасе за проектиране.
      Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1,т.8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 129 ал. 1 от ЗУТ.

Р Е Ш И :

1. Одобрява ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод и електропровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 56277.2.402 по КККР на гр.Пещера в местност „Долна Бялча” (стар № 010121) по КВС, с трасе на водопровода през поземлен имот с идентификатор 56277.2.711( стар №000003)-път III клас, поземлен имот с идентификатор 56277.1.153(стар №000002) -път II клас и поземлен имот с идентификатор 56277.2.304 (стар №010023)-полски път общинска собственост до южната границата на поземлен имот с идентификатор 56277.2.402 (стар №010121).
Трасето на електропровода започва от поземлен имот с идентификатор 56277.3.372 (стар №011026) - полски път общинска собственост, преминава през поземлен имот с идентификатор 56277.2.711(стар №000003) - път III клас, поземлен имот с идентификатор 56277.1.153 (стар №000002) -път II клас, поземлен имот с идентификатор 56277.2.304 (стар №010023)-полски път -общинска собственост до южната границата на поземлен имот с идентификатор 56277.2402 (стар № 010121) по КККР на гр.Пещера, местност „Долна Бялча”.

На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Община Пещера в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник пред Административен съд – гр.Пазарджик.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                   /Анастасия Младенова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069