Четвъртък, 25 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 15 Юли 2015г. 15:44ч.

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ


ПРОЕКТ
За изменение и допълнение наПравилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера. (Приет с Решение № 389/30.09.2009 г. от Общински Съвет – Пещера и изменен с Решение № 175/31.07.2012г., Решение № 347/29.03.2013г.,Решение № 505/27.12.2013г.и Решение №616/14.05.2014г.)


        Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера.

            1. Причини, които налагат приемането:

 

В глава ІІІ, чл.7, ал.1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” гр. Пещера е

регламентирано щатното разписание и структура на предприятието. Във връзка с възникнала необходимост от експлоатиране и поддържане на спортна база „Кавказ” до отдаването му под наем, се предвижда да бъде допълнително създадено ново звено „Експлоатация и поддръжка на „Спортна база Кавказ” и разкрие една щатна бройка към него:

Причината за настоящото предложение са:

Създаване на условия за експлоатация, нормално функциониране и поддръжка на „Спортна база Кавказ”.

за новосъздадената 1 щатна бройка „Касиер-домакин” разкриването се налага за събирането на входна такса от посетителите на спортната база и недопускането на посетители ползващи спортната база, без да са платили входна такса,да полага усилия и извършва действия които да осигуряват нормални условия за използване на спортната база съгласно нейното предназначение,да полага грижи за опазване на имуществото и инвентара на спортната база.и други задачи, възложени му от ръководството на предприятието, съгласно длъжностната му характеристика

            2. Целите, които се поставят:

Осигуряване на обслужващ персонал за експлоатация, нормално функциониране, поддръжка и използването съгласно нейното предназначение на „Спортна база Кавказ”.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” гр. Пещера за новосъздаденотозвено „Експлоатация и поддръжка на „Спортна база Кавказ”, са необходими допълнителни финансови средства в размер на 5 325 лв.за 2015г. Предвижда се необходимите финансови средства за нормалното функционаиране на «Спортна база Кавказ“, да бъдат покрити от входната такса плащана от посетителите.

4. Очаквани резултати от прилагането:

Нормално функциониране и поддръжка на „Спортна база Кавказ” до отдаването й под наем и задоволяване на нуждите и потребностите на жителите и гостите на гр. Пещера от спортни дейности, които могат да се практикуват на спортната база.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект за изменение на правилника е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.

            Във връзка с чл.26, ал.2 от ЗНА, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината,  Община Пещера приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение наПравилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” гр. Пещера.

ПРОЕКТ!

Изменя Глава ІІІ, чл.7 ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие ”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера, както следва:

            §1. Глава ІІІ, Чл.7, ал.1 да придобие следното съдържание:

№ по ред

Длъжностни наименования

Щатна численост

1 Директор 1
2 Зам.Директор поддържане общ.инфраструктура 1
3 Счетоводител 1
4 Касиер-счетоводител, личен състав и деловодител 1
  Звено “Поддържане на общинската инфраструктура и обекти общинска собственост”:  
5 Ръководител на звеното 1
6 Строителен работник 6
7 Работник поддръжка (в т.ч. и в кметствата по 1) 6
8 Шофьор 1
9 Работник поддръжка на улично осветление 1
10 Работник поддръжка на радиомрежа 1
  Звено “Чистота ”  
11 Ръководител на звеното 1
12 Пазач сметище 2
13 Сметосъбирач, мияч на улици 10
14 Метач (в т.ч. за кметствата по 1) 22
15 Автомонтьор 2
16 Заварчик 1
17 Машинист 1
18 Шофьор 8
19 Пазачи 4
20 Механик 1
21 Доставчик,склададжия,заверка пътни листове 1
  Звено “Поддържане и чистота на общински зелени площи”:  
22 Ръководител звено 1
23 Специалист поддръжка на водни системи 1
24 Техник-озеленител 1
  Звено „Експлоатация и поддръжка на „Плувен комплекс-Пещера””:  
25 Медицинска сестра 1
26 Спасител басейн 1
27 Продавач билети 1
28 Чистач 1
 

Звено „ Експлоатация и поддръжка на „Спортна база Кавказ”

 
29 Касиер-домакин 1

§2.В глава ІІІ, чл.7, ал2 от Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие ”Чистота и поддържане на общинската инфраструктура” текста ”Числеността на персонала е 80” да се замени с текста „Числеността на персонала е 81”.

Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. илиподавани в писмен вид в ОЦУИГ на Община Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 17.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069