Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 24 Юли 2015г. 08:29ч.

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 ПРОЕКТ
За изменение и допълнение на Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места
Приета с Решение №546/27.05.1999г., изм. и доп. с Решение №593/05.08.1999г., Решение №148/30.11.2000г., Решение №205/30.03.2001г., Решение №277/28.09.2001г., Решение №309/30.11.2001г., Решение №334/01.03.2002г., Решение №388/27.06.2002г., Решение №576/12.09.2003г., Решение №13/27.11.2003г., Решение №63/19.03.2004г., Решение №106/27.08.2004г., Решение №639/29.06.2007г., доп. с Решение №198/31.10.2008г, Решение №311/30.04.2009г. , изм. идоп. с Решение 156/29.06.2012г., доп. с Решение № 181/31.07.2012г., изм. с Решение № 649/15.07.2014г. на Общински съвет гр.Пещера
 
 
            Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места:
    1. Причини, които налагат приемането:
    С Писмо №812100-23544/08.07.2015 г. на заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова е направено предложение до общините в Република България да се извърши преглед на  наличните текстове в наредбите за обществения ред с цел по-добро регулиране на обществените отношения, свързани с обществения ред за осигуряване спокойствието и условията за труд и отдих на гражданите и гостите на общините. Направена е препоръка за включване на конкретни забрани за осигуряване на спокойствието и обществения ред. Въз основа не извършения преглед на Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места, приета от Общински съвет Пещера и съобразно направените предложения за допълнение се наложи изготвяне на проект за изменение и допълнение на цитираната наредба в раздела за опазване на обществения ред и раздела за осъществяване на специализирана закрила на деца на обществени места.
    2. Целите, които се поставят:
Привеждане на нормативния акт в съответствие с обществените отношения, действащото законодателство на Република България и недопускане на ескалиране на напрежението в българското общество.3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.4. Очаквани резултати от прилагането: Подобряване на обществения ред и осигуряване на спокойствието и условията за труд и отдих на гражданите и гостите на община Пещера.5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюзПредлаганият проект за изменение на наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.
            Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината,  Община Пещера приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места.
    Изменя и допълва Наредбата за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места както следва:
§1. Чл.3. придобива следното съдържание:
„ Чл.3. За осигуряване на условия на труд, спокойствие и отдих на гражданите се забранява:
1.Извършването на дейности, причиняващи шум, отделянето на прах, вибрации, излъчвания, замърсявания и други, надвишаващи допустимите норми, съгласно действащото законодателство на Република България.
2.Извършването на дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в близост до тях, с които се нарушава спокойствието на живущите, между 14.00 и 16.00 часа и между 22.00 и 8.00 часа в делничните дни и между 14.00 и 16.00 часа и 21.00 и 9.00 часа в празничните и почивните дни, с изключение на дейностите по организирано събиране и извозване на битовите отпадъци.
3.Провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на места, общинска собственост като тротоари, площади, улици, междужилищни пространства, градини, паркове и други територии, както и в открити частни имоти, с които се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите;
4.Извършването на действия, които нарушават моралните норми за поведение на обществени места;
5.Поставянето на външни озвучителни уредби извън туристически обекти;
6.Употребата на пиротехнически изделия с увеселителна цел и други запалителни материали, паленето на огън и хвърлянето на неугасени предмети на обществени места, улици, паркове и други;
7.Употреба на алкохол, хазартни игри по улиците, площадите, парковете и другите обществени места;
8.Ползването на взривни вещества, стрелба с въздушни пушки и други самоделни устройства, създаващи опасност за здравето и живота на гражданите;
9.Носенето и употребата на газово оръжие в заведения, дискотеки, училища и на всякакви други обществени места.
10.Провеждането на състезания и спортни игри, извън определените за това места;
11.Построяването на временни постройки и палатки по улиците, тротоарите, междублоковите пространства и други общински места без разрешение на Общината;
12.Използването не по предназначението им и повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки, улични и паркови осветителни тела, скулптурно-декоративни елементи, паркови и архитектурни елементи, детски съоръжения, заслоните по спирките на обществения транспорт, спортни съоръжения, съдове за смет, обществени чешми, противопожарни съоръжения, пътни знаци, табели, указатели, светофари и др., освен в предвидените в други наредби случаи и при посочените там условия;
13.Палене на сухи треви и храсти в землището на общината без надзор и представляващи опасност за възникване на пожари;
14.Къпане, плуване и ползване на плавателни съдове във водното огледало на централен градски парк и неохраняеми водни площи, както и къпане и плуване в градските фонтани;
15.Употребата на алкохол и други упойващи вещества на територията на парковете и другите озеленени площи за обществено ползване на територията на община Пещера;
16.Писането и драскането по стени, витрини и др., поставянето на плакати, обяви, реклами, транспаранти, некролози и др. материали, извън определените за това места, освен за обекти – частна собственост, когато поставянето се извършва със съгласието на собственика;
17.Късането повреждането на обяви, реклами, транспаранти, некролози, както и др. материали, поставени на определените за това места;
18.Просията на обществени места;
19.Събарянето, повреждането и оскверняването на паметници, паметни плочи и скулптури;
20.Организирането и провеждането на политически, синдикални, религиозни, спортни и др. мероприятия на обществени места без писмено уведомяване до кмета на общината или кметството (съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите). Уведомяването се извършва в срок не по-малък от 48 часа преди провеждането мероприятието. В случай, че уведомяването е направено до кмета на кметството, той незабавно изпраща полученото искане до кмета на Община Пещера.§2.Чл.5 придобива следното съдържание:
„Чл.5, ал.1 Забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места.
Ал.2 Забранява се тютюнопушенето в помещенията с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещения със спомагателно и обслужващо предназначение.
Ал.3.Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:
1.прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училища и местата, където се предоставят социални услуги за деца;
2.площадките за игра;
3.на които са организирани мероприятия за деца и ученици;
4.спортните обекти – по време на спортни мероприятия.§3.Чл.29 Придобива следното съдържание:
„Чл.29 Забранява се:
1.Пребиваването извън домовете на лица под 14 години, без придружител – пълнолетно лице след 20.00 часа;
2.На лица навършили 14 години, но ненавършили 18 години, да пребивават на обществени места след 22.00 часа, освен ако са придружени от родител, попечител, настойник, лица полагащи грижи на непълнолетни на друго правно основание или плънолетно дееспособно лице, снабдено с писмен документ за изразено съгласие от родител, попечител, настойник и лица полагащи грижи за непълнолетни на друго правно основание.
3.Достъпа на деца до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание и в зали за хазартни игри.§4. В чл.44, ал.1 текста „чл.5, т.1 и т.2” се заменя с „чл.5, ал.1, ал.2 и ал.3”.Предложения и становища по проекта могат да бъдат подавани в деловодството на Община Пещера в писмен вид.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069