Четвъртък, 25 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

64 заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 24 Юли 2015г. 13:09ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят    на Общински съвет – Пещера  Анастасия Младенова свиква  общинските  съветници  на   ШЕСТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    31.07. 2015 г. /ПЕТЪК/   от  9. 00 часа в залата на Общинския съвет с проект за ДНЕВЕН РЕД :

1.    Отчет на взети решения на Общинския съвет на заседания с Протокол № 63 от 26.06.2015г.
Докладва: Кметът на Oбщината

2.    Приемане на Отчет за проведени обществени поръчки и реализирани продажби в Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

3.    Преобразуване на Целодневна детска градина „Еделвайс” – с.Капитан Димитриево, община Пещера, във филиал с 1 група към ЦДГ „Здравец” – с.Радилово, община Пещера, считано от 01.09.2015г.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.    Текущи.
4.1.    Извършване на преобразуване чрез вливане на „Медицински център“ООД, гр.Пещера ЕИК 112595368 в „Многопрофилна болница за активно лечение Проф. Димитър Ранев“ООД, гр.Пещера ЕИК 112519153.
Докладва: Управителят на «Медицински         център»ООД и «МБАЛ Проф.Димитър Ранев»ООД

4.2.    Предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”-Пещера /Приет с Решение № 389/30.09.2015г. и изменене с Решение № 175/31.07.2012г., Решение № 347/29.03.2013г.,Решение № 505/27.12.2013г., Решение № 616/14.05.2014г. на Общински съвет Пещера/.
Докладва: Директорът на ОП «ЧПОИ»

4.3.    Изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината4.4.    Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2015г.
           Докладва: Кметът на Oбщината

4.5.    Допълване Решение №826/29.05.2015г.относно промяна на регулацията на УПИ ХІІ-2859  в кв.122а по ПУП на гр.Пещера и сключване на договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.6.    Промяна на регулацията на УПИ УПИ ІV-3453,1889, 1890, 1891 в кв.122а по ПУП на гр.Пещера и сключване на договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.7.    Приемане на оценка и продажба на Недвижими имоти - частна общинска собственост:
•    Поземлен имот с идентификатор 56277.503.13, находящ се в гр. Пещера;
•    Поземлен имот с идентификатор 56277.3.364, находящ се в гр. Пещера;
•    Поземлен имот с идентификатор 56277.3.366, находящ се в гр. Пещера;
•    Поземлен имот с идентификатор 56277.1.196, находящ се в гр. Пещера;
•    Поземлен имот с идентификатор 56277.505.215, находящ се в гр. Пещера;
•    Поземлен имот с идентификатор 56277.3.362, находящ се в гр. Пещера;
•    Поземлен имот с идентификатор 56277.3.377, находящ се в гр. Пещера;
Докладва: Кметът на Oбщината

4.8.    Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1296, находящ се в гр. Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.9.    Приемане на решение 4 кв.м. от улица с о.т. 847в-847г с идентификатор 56277.504.9631 в кв. 199в по ПУП на гр.Пещера да преминат от публична в частна общинска собственост и се приобщят към УПИ VІІ-2920 с идентификатор 56277.504.553 по КККР на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.10.    Одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура-електропровод до поземлен имот № 121007 в местност „Широките ливади” по КВС на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.11.    Одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод и канализация до поземлен имот № 121007 в местност „Широките ливади” по КВС на гр.Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината
4.12.    Одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- водоснабдяване, канализация и електроснабдяване до поземлен имот № 189004 в местност „Горна Махала” по КВС на с.Радилово, Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.13.    Одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- водоснабдяване, канализация и електроснабдяване до поземлен имот № 189001 в местност „Горна Махала” по КВС на с.Радилово, Община Пещера.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.14.    Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП – ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.1.419 по КККР на гр.Пещера, с площ от 0.300дка, местност „Копривец“ по КВС на гр.Пещера, обединяване на поземлени имоти с идентификатор 56277.501.12 и идентификатор 56277.1.419 по КККР на гр.Пещера, обособяване на урегулиран поземлен имот с отреждане за гаражи и обособяване на нов квартал с № 20а и одобряване на задание.
Докладва: Кметът на Oбщината

4.15.    Внасяне предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Асен Стефанов Стаменов и Ангел Стефанов Стаменов.
Докладва: Кметът на Oбщината4.16.    Даване име на улица с осови точки -847а -847б 847в 847г-847д, с идентификатор 56277.504.9631 намираща се между квартали 199в, 199 и 199б.
Докладва: Юксел Яшаров
Общински съветник

5.    Питания.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069