Четвъртък, 25 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 30 Юли 2015г. 11:51ч.

В изпълнение на Заповед №434/29.07.2015 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
   1. Провеждане на публичeн търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, както следва:
 
   1.1. Складово помещение №1 с площ 28.45 кв.м с идентификатор 56277.501.247.2.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР представляващо самостоятелен обект в сграда №2, шестетажна с конструкция ППП, въведена в експлоатация 2008г., разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.501.247, предназначение на самостоятелния обект: за склад, брой нива на обекта 1, прилежащи части: 28.45/3970.48 идеални части от общите части на сградата и 37.3063/7965.78 идеални части от ОПС, ниво 1, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. «Д-р Петър Цикалов» №41-А, блок А2, ет.2, обект 1, АОС №379/22.01.2014г., при начална тръжна цена в размер на
8 900.00 лв. без ДДС.
   1.2. Складово помещение №2 с площ 30.21 кв.м с идентификатор 56277.501.247.2.35, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР представляващо самостоятелен обект в сграда №2, шестетажна с конструкция ППП, въведена в експлоатация 2008г., разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.501.247, предназначение на самостоятелния обект: за склад, брой нива на обекта 1, прилежащи части: 30.21/3970.48 идеални части от общите части на сградата и 39.6142/7965.78 идеални части от ОПС, ниво 1, адрес на имота гр.Пещера, п.к. 4550, ул. «Д-р Петър Цикалов» №41-А, блок А2, ет.2, обект 2, АОС №380/23.01.2014г., при начална тръжна цена в размер на 9 600.00 лв. без ДДС.
   1.3. ПИ с идентификатор 56277.504.529 с площ 323 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот гр.Пещера, п.к.4550, кв. „Луковица”, местност кв. „Луковица”, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор:няма, номер по предходен план: квартал 199, парцел ХІІІ, АОС №482/29.05.2015г., при начална тръжна цена в размер на 4 820.00 лв. без ДДС.
   2. Дата, място и часове за провеждане на търговете:
   2.1. На 20.08.2015г., стая № 5, I етаж на общинска администрация :  
   - от 10:00ч. за търг за продажба на складово помещение №1 с площ 28.45 кв.м. с идентификатор 56277.501.247.2.36, представляващо самостоятелен обект в сграда 2, предназначение на самостоятелния обект: за склад, гр. Пещера, ул. „Д-р Петър Цикалов”№41-А, блок А2, ет.2, обект 1;
   - от 10:30ч. за търг за продажба на складово помещение №2 с площ 30.21 кв.м. с идентификатор 56277.501.247.2.35, представляващо самостоятелен обект в сграда 2, предназначение на самостоятелния обект: за склад, гр. Пещера, ул. „Д-р Петър Цикалов”№41-А, блок А2, ет.2, обект 2;
   - от 11:00ч. за търг за продажба на ПИ с идентификатор 56277.504.529 с площ 323 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри, гр. Пещера кв. „Луковица”, трайно предназначение на територията-урбанизирана, квартал: 199, парцел: XIII.
   3. Цената на утвърдената тръжна документация е 30 лв. с ДДС и може да се закупи до 16:00ч. на 19.08.2015г. от Общински център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/
 (в сградата на ОА-Пещера).
  4. Размерът на депозитната  вноска  за участие в търговете за продажба на имотите е:
 - за складово помещение №1 с площ 28.45 кв.м. с идентификатор 56277.501.247.2.36 представляващо самостоятелен обект в сграда 2, предназначение на самостоятелния обект: за склад, гр. Пещера, ул. „Д-р Петър Цикалов”№41-А, блок А2, ет.2, обект 1 – 890.00 лв.,
- за складово помещение №2 с площ 30.21 кв.м. с идентификатор 56277.501.247.2.35, представляващо самостоятелен обект в сграда 2, предназначение на самостоятелния обект: за склад, гр. Пещера, ул. „Д-р Петър Цикалов”№41-А, блок А2, ет.2, обект 2 -– 960.00 лв.
- за ПИ с идентификатор 56277.504.529 с площ 323 кв.м., гр. Пещера кв. „Луковица”, трайно предназначение на територията-урбанизирана, квартал: 199, парцел: XIII – 482.00 лв.
    5. Депозитните вноски за участие в търговете се внасят до 17:00 ч. на 19.08.2015г. в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж или по сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера.
   6. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилия участник.
   7. Документите за участие в търговете се подават до 17:00 ч. на 19.08.2015г. в Общински център за услуги и информация на гражданите/ОЦУИГ/ на партерния етаж на ОА- гр. Пещера.
   8. Определената стъпка за наддаване е 5 % от началната тръжна цена.
   9. Задължителни документи за участие в търговете:    
9.1. Заявление за участие по образец.
9.2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ, а за физическите лица - копие от документ за самоличност.
9.3. Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК).
9.4. Документ за внесен депозит за участие в търга.
9.5. Документ за закупени тръжни книжа.
9.6. Декларации по образец съгласно тръжните документи:
- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически и юридически лица;
- декларация за оглед на обекта.
9.7. Удостоверение от Община Пещера за липса на неданъчни задължения, произтичащи от договори /за наем, продажба, концесии и др./, сключени с Община Пещера.
9.8. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, издадено до 30 дни преди датата на търга.
9.9. Удостоверение от отдел „Местни приходи” към Община Пещера за липса на задължения издадено до 30 дни преди датата на търга.
9.10. Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник - оригинал или заверено копие.
 Когато в заявлението по образец участника търговец е посочил ЕИК, той може да не представя документите по точка 9.2. и 9.3.
   10. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до изтичане срока за подаване на тръжни документи и предварителна заявка в стая №17 първи етаж на Общинска администрация от 10:00 - 12:00ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.          
   11. Договор за продажба със спечелилия участник се сключва при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.     
   
     
ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
0350/6-22-03 (Вътр. 119) – П. Хамамджиева

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069