Събота, 20 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 867 Печат Е-поща
Понеделник, 10 Август 2015г. 14:04ч.

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.07.2015г., Протокол № 64,
  ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.3.362, находящ се в гр. Пещера, местност «Лагера»

   Мотиви: Имотът не е необходим за нуждите на Общината и с продажбата му ще се осигурят допълнителни приходи за общинския бюджет. Към същия има проявен интерес за закупуване.

   Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.47 и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след станалите разисквания


Р Е Ш И :

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Пещера през 2015 г. като в т.2 “Предложение за продажба на земи” добавя както следва:
1. ПИ с идентификатор 56277.3.362 с площ 1010 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-62/15.12.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к.4550, Община Пещера, област Пазарджик, местност „Лагера”, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор:няма, номер по предходен план: 011016, категория на земята при неполивни условия: девета, при граници и съседи: 56277.3.363, 56277.3.384, 56277.3.382, 56277.3.373, 56277.3.361, 56277.3.381, 56277.3.372, АОС №490/29.06.2015г.;
ІІ. Приема оценка на имота по т.1 в размер на 460.00 лв. без ДДС.
ІІІ. Определя процедура за продажба на имота по т.1 – търг с явно наддаване при начална тръжна цена, равна на определената цена в размер на 460.00 лв. без ДДС и депозит в размер на 10 % от нея – 46.00 лв.
ІV. Упълномощава Кмета на Общината да организира процедурата по провеждане на търга с явно наддаване и да сключи договор за продажба на имота.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
“ЗА”: 18
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                   /Анастасия Младенова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216