Сряда, 17 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 869 Печат Е-поща
Понеделник, 10 Август 2015г. 14:13ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.07.2015г., Протокол № 64,

   ОТНОСНО: Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1296, находящ се в гр. Пещера

    Мотиви: Към имота е заявен интерес за урегулирането му и отреждането му за жилищни нужди и съответно изготвяне на ПУП. С продажбата му ще се осигурят допълнителни приходи за общинския бюджет.

    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.46, ал1 и ал.2, т., от Наредбата за реда, за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

І. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти, собственост на Община Пещера през 2015 г. като в т.2 “Предложение за продажба на земи” добавя както следва:
Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1296 с площ 30982.00 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, местност „Луковица”, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 017018 с ограничения върху имота: Електропровод 110 кV (2х24 m от оста), при граници на имота: 56277.504.305, 56277.504.9623, 56277.3.1292, 56277.3.1429, 56277.3.1310, 56277.3.1297, АОС №488/22.06.2015г.;
ІІ. Приема изготвената пазарна оценка на имота по т.1 в размер на 31000.00 лв. без ДДС.
ІІІ. Определя процедура за продажба на имота по т.1 – публично оповестен конкурс при начална цена, равна на пазарната цена в размер на 31000.00 лв. без ДДС и депозит в размер на 10 % от нея – 3100.00 лв.
ІV. Определя условия на конкурса както следва:
1. Предложената от кандидатите продажна цена да не бъде по-малка от 31000,00 лв. без ДДС.
2. Спечелилият конкурса да бъде задължен да изработи за своя сметка ПУП на имота за смяна на предназначението му за жилищни нужди с изрично условие предназначението да не може да бъде променяно за срок от 10 години от влизане в сила на заповедта за одобряването му.
3. За прилагане на изготвения ПУП спечелилият конкурса да бъде задължен да предостави безвъзмездно терени, необходими за изграждане на обекти на техническата и социална инфраструктура и за озеленяване.
4. Имотът да не може да бъде ипотекиран преди влизане в сила на решението за промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди.
5. Имотът да не може да бъде продаван от спечелилия конкурса преди промяна предназначението на земеделската земя за жилищни нужди.
6. Промяна предназначението на имота да се извърши в срок до 2 години от придобиването му.
V. Определя критерий за оценка - най-високата предложена цена.
VІ. Упълномощава Кмета на Общината да организира процедурата по провеждане на публично оповестения конкурс и да сключи договор за продажба на имота.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
“ЗА”: 17
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                        /Анастасия Младенова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216