Вторник, 16 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 873 Печат Е-поща
Понеделник, 10 Август 2015г. 14:24ч.

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 31.07.2015г., Протокол № 64,
   Относно:Одобряване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- водоснабдяване, канализация и електроснабдяване до поземлен имот № 189004 в местност „Горна Махала” по КВС на с.Радилово, общ.Пещера

    Мотиви: С Решение № 293, взето на заседание, проведено на 31.01.2013 г. на Общински съвет и допълнено Решение № 317, взето на заседание, проведено на 27.02.2013 г., Общински съвет гр.Пещера е разрешил изработването на ПУП-Парцеларен план за захранване на трасе за линейни обекти-водопровод, канализация и електропровод за захранване на имот № 189004 в местност „Горна Махала” по КВС на с.Радилово, общ.Пещера, като трасетата на съответните инженерни мрежи преминат през следните имоти общинска собственост: имот № 188002-полски път, имот № 188003-полски път, имот № 188004-канал, имот № 189003-полски път и имот № 000185-полски път в местност „Горна Махала” по КВС на с.Радилово, общ.Пещера.

     Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 129 ал. 1 от ЗУТ.

Р Е Ш И :

   Одобрява ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура- водоснабдяване, канализация и електроснабдяване до поземлен имот № 189004 в местност „Горна Махала” по КВС на с.Радилово, общ.Пещера, като трасетата на съответните инженерни мрежи преминат през следните имоти общинска собственост: имот № 188002-полски път, имот № 188003-полски път, имот № 188004-канал, имот № 189003-полски път и имот № 000185-полски път в местност „Горна Махала” по КВС на с.Радилово, общ.Пещера.

   На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Община Пещера в 30-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник пред Административен съд – гр.Пазарджик.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 17
“ЗА”: 17
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                       /Анастасия Младенова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216