Сряда, 06 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 17 Август 2015г. 15:06ч.

На основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда и Заповед № 461/14.08.2015г. на Кмета на Община Пещера ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – “ДИРЕКТОР НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ” към Община Пещера

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността Длъжност: ДИРЕКТОР НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ към Община Пещера се заема по трудово правоотношение.

1.1 Минимални изисквания - Степен на образование – висше, с образователно-квалификационна степен – Магистър, от област на Класификатор на областите на висше образование и

професионалните направления – социални науки, специалност - социални дейности - Минимален професионален опит – не по-малко от 4 години в областта на социалното подпомагане и услуги, и администрация.

1.2 Специфични изисквания - да са български граждани - да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла с сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат длъжността, да не страдат от заболявания, които застрашават живота или здравето на децата и младежите.

1.3 Допълнителни изисквания - Компютърна компетентност – MS office; Excel, internet - Познания на нормативната уредба специфична за работата в ДЦДМУ, като: Закон за закрила на детето и правилник за прилагането му, Закон за социално подпомагане, ППЗСП, Закон за интеграция на хората с увреждания, ППЗИХУ, необходимите инструкции и наредби на РЗИ и други нормативни актове касаещи дейността на центъра. - Да притежана организационна компетентност, способност да планира, организира и контролира работата си, способност да работи в екип

ІІ. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Ръководи, организира, координира и контролира цялостната дейност в Дневен център за деца и младежи с увреждания.

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса: - 1- ви етап: Подбор по документи - 2- ри етап: Защита на писмена работа – Концепция за развитието и дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера - 3-ти етап: Интервю

ІV. Документи за участие в конкурсната процедура: Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на Община Пещера за участие в конкурса/свободна форма/.

2. Професионална автобиография.

3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен.

4. Копие от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

5. Удостоверения и/или сертификати за придобита допълнителна квалификация

6. Разработена Концепция за развитието и дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера

7. Декларация от лицето, че е български граждан, не е осъжден на лишаване от свобода с влязла с сила присъда за умишлено престъпление, не е лишен по съдебен ред от правото да заемат длъжността, не страда от заболявания, които застрашават живота или здравето на децата и младежите. /свободна форма/

V. Място и срок за подаване на документи за участие: Документи за участие в конкурса се представят в 30 - дневен срок от публикуване на обявлението чрез централния или местен печат, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в ОЦУИГ, на Общинска администрация – Пещера, ул. “Дойранска епопея”№17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Пещера. За връзка: тел: 0350/6-22-03 вътр. 113 – Дирекция “АПИО” – Ел. Здравкова

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069