Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 26 Август 2015г. 10:41ч.

В изпълнение на Заповед №484/25.08.2015 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
1. Провеждане на публичeн търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
 
1.1. ПИ с идентификатор 56277.503.13 с площ 501 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/20.06.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Пещера, п.к.4550, Община Пещера, област Пазарджик, ул. „Михаил Такев” №11в, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор:няма, номер по предходен план: квартал 123, парцел ХV, АОС №447/22.04.2015г., при начална тръжна цена, равна на определената цена в размер на 16 500.00 лв. без ДДС, депозит за участие 1 650.00 лв.
1.2. ПИ с идентификатор 56277.3.364 с площ 237 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-62/15.12.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр.Пещера, п.к.4550, Община Пещера, област Пазарджик, местност „Лагера”, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор:няма, номер по предходен план: 011018, категория на земята при неполивни условия: девета, при начална тръжна цена, равна на определената цена в размер на 190.00 лв. без ДДС, депозит за участие 19.00 лв.
1.3. ПИ с идентификатор 56277.3.366 с площ 508 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-62/15.12.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к.4550, Община Пещера, област Пазарджик, местност „Лагера”, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор:няма, номер по предходен план: 011020, категория на земята при неполивни условия: девета, АОС №484/17.06.2015г., при начална тръжна цена, равна на определената цена в размер на 280.00 лв. без ДДС, депозит за участие 28.00 лв.
1.4. ПИ с идентификатор 56277.1.196 с площ 380 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-62/15.12.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к.4550, Община Пещера, област Пазарджик, местност „Свети Спас”, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: овощна градина, стар идентификатор:няма, номер по предходен план: 042004, категория на земята при неполивни условия: девета, при начална тръжна цена, равна на определената цена в размер на 240.00 лв. без ДДС, депозит за участие 24.00 лв.
1.5. ПИ с идентификатор 56277.505.215 с площ 165 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к.4550, Община Пещера, област Пазарджик, местност „Копривец”, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор:няма, номер по предходен план: 5013171, при начална тръжна цена, равна на определената цена в размер на 950.00 лв. без ДДС, депозит за участие 95.00 лв.
1.6. ПИ с идентификатор 56277.3.362 с площ 1010 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-62/15.12.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к.4550, Община Пещера, област Пазарджик, местност „Лагера”, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор:няма, номер по предходен план: 011016, категория на земята при неполивни условия: девета, АОС №490/29.06.2015г., при начална тръжна цена, равна на определената цена в размер на 460.00 лв. без ДДС, депозит за участие 46.00 лв.
1.7. ПИ с идентификатор 56277.3.377 с площ 628.00 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-62/15.12.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к.4550, Община Пещера, област Пазарджик, местност „Лагера”, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор:няма, номер по предходен план: 011031, категория на земята при неполивни условия: девета, АОС №491/29.06.2015г., при начална тръжна цена, равна на определената цена в размер на 320.00 лв. без ДДС, депозит за участие 32.00 лв.
   2. Дата, място и часове за провеждане на търговете:
   2.1. На 15.09.2015г., стая № 5, I етаж на общинска администрация :  
  - от 14:00ч. за търг за продажба на ПИ с идентификатор 56277.503.13 с площ 501 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, адрес на поземления имот гр.Пещера, п.к.4550, ул. „Михаил Такев” №11в, трайно предназначение на територията-урбанизирана, квартал: 123, парцел ХV;
- от 14:15ч. за търг за продажба на ПИ с идентификатор 56277.3.364 с площ 237 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, адрес на поземления имот: гр.Пещера, п.к.4550,  местност „Лагера”, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива;
- от 14:30ч. за търг за продажба на ПИ с идентификатор 56277.3.366 с площ 508 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к.4550, местност „Лагера”, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива;
- от 14:45ч. за търг за продажба на ПИ с идентификатор 56277.1.196 с площ 380 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к.4550,  местност „Свети Спас”, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: овощна градина;
- от 15:00ч. за търг за продажба на ПИ с идентификатор 56277.505.215 с площ 165 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к.4550, местност „Копривец”, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: нива;
- от 15:15ч. за търг за продажба на ПИ с идентификатор 56277.3.362 с площ 1010 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к.4550, местност „Лагера”, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива;
- от 15:30ч. за търг за продажба на ПИ с идентификатор 56277.3.377 с площ 628.00 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к.4550, местност „Лагера”, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива.
   3. Цената на утвърдената тръжна документация е 30 лв. с ДДС и може да се закупи до 16:00ч. на 14.09.2015г. от Общински център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/
(в сградата на ОА-Пещера).
4. Депозитните вноски за участие в търговете за продажба на имотите са посочени в т.1, подточки 1.1 - 1.7. на обявата и се внасят до 17:00 ч. на 14.09.2015г. в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж или по сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера.  
5. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилия участник.
6. Документите за участие в търговете се подават до 17:00 ч. на 14.09.2015г. в Общински център за услуги и информация на гражданите/ОЦУИГ/ на партерния етаж на ОА- гр. Пещера.
7. Определената стъпка за наддаване е 5 % от началната тръжна цена.
8. Задължителни документи за участие в търговете:    
8.1. Заявление за участие по образец.
8.2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ, а за физическите лица - копие от документ за самоличност.
8.3. Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК).
8.4. Документ за внесен депозит за участие в търга.
8.5. Документ за закупени тръжни книжа.
8.6. Декларации по образец съгласно тръжните документи:
- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически и юридически лица;
- декларация за оглед на имота.
8.7. Удостоверение от Община Пещера за липса на неданъчни задължения, произтичащи от договори за наеми, продажби, концесии и др., сключени с Община Пещера.
8.8. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, издадено до 30 дни преди датата на търга.
8.9. Удостоверение от отдел „Местни приходи” към Община Пещера за липса на задължения издадено до 30 дни преди датата на търга.
8.10. Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник - оригинал или заверено копие.
 Когато в заявлението по образец участника търговец е посочил ЕИК, той може да не представя документите по точка 8.2. и 8.3.
9. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до изтичане срока за подаване на тръжни документи и предварителна заявка в стая №17 първи етаж на Общинска администрация от 10:00 - 12:00ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.          
10. Договор за продажба със спечелилия участник се сключва при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.     
   
     
ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
0350/6-22-03 (Вътр. 119) – П. Хамамджиева                          

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069