Петък, 19 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публично оповестен конкурс Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 07 Септември 2015г. 10:56ч.

В изпълнение на Заповед № 508 от 03.09.2015г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал-1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА  

Процедура за провеждане на публично оповестен конкурс на 24.09.2015г. от 15.00 часа в стая № 5 на І-ви етаж на Общинска администрация за продажба на имот-частна общинска собственост, актуван с Акт за частна общинска собственост № 488/22.06.2015г., а именно:
   Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1296 с площ 30982.00 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, местност „Луковица”, трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 017018 с ограничения върху имота: Електропровод 110 кV (2х24 m от оста), при граници на имота: 56277.504.305, 56277.504.9623, 56277.3.1292, 56277.3.1429, 56277.3.1310, 56277.3.1297.
   ІІ. Условия на публично оповестения конкурс.
   1. Предложената от кандидатите продажна цена да не бъде по-малка от 31000,00 лв. без ДДС.
   2. Спечелилият конкурса да бъде задължен да изработи за своя сметка ПУП на имота за смяна на предназначението му за жилищни нужди с изрично условие предназначението на същия да не може да бъде променяно за срок от 10 години от влизане в сила на заповедта за одобряването му.
   3. За прилагане на изготвения ПУП спечелилият конкурса да бъде задължен да предостави безвъзмездно терени, необходими за изграждане на обекти на техническата и социална инфраструктура и за озеленяване.
   4. Имотът да не може да бъде ипотекиран преди влизане в сила на решението за промяна на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди.
   5. Имотът да не може да бъде продаван от спечелилия конкурса преди промяна предназначението на земеделската земя за жилищни нужди.
   6. Промяна предназначението на имота да се извърши в срок до 2 години от придобиването му.
   ІІІ. Изисквания към участниците в публично оповестения конкурс
   1. Не се допускат до участие в конкурса кандидати, заявленията (офертите) на които:
1.1.    са подадени след определения срок;
1.2.    са подадени в незапечатан или прозрачен плик;
1.3.    не съдържат документ за внесен депозит;
1.4.    не съдържат документ за закупена конкурсна документация;
1.5.    не съдържат който и да е от задължителните документи, посочени в т. ІV;
       1.6.не съдържат потвърждение, че приемат специфичните условия, определени в конкурсната документация;
   ІV. Определям документи за участие в конкурса:
1.    Заявление за участие по образец.
2.    Копие от документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ, а за физическите лица - копие от документ за самоличност.
3.    Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публично оповестения конкурс или единен идентификационен код (ЕИК). Когато в заявлението по образец участникът търговец е посочил ЕИК, той може да не представя документите по точка 2 и точка 3.
4.    Нотариално заверено пълномощно за участие в конкурса, когато се участва чрез пълномощник-оригинал или заверено копие.
5.    Документ за внесен депозит за участие в публично оповестения конкурс.
6.    Документ за закупена конкурсна документация;
7.    Декларации по образец съгласно конкурсните документи:
- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически и юридически лица;
- декларация за оглед на обекта.
- декларация, че участникът в конкурса се задължава в случай, че спечели конкурса, да изработи за своя сметка ПУП на имота за смяна на предназначението му за жилищни нужди с изрично условие, че  същият няма да бъде променян за срок от 10 години от влизане в сила на заповедта за одобряването му.
- декларация, че за прилагане на изготвения ПУП участникът се задължава в случай, че спечели конкурса да предостави безвъзмездно терени, необходими за изграждане на обекти на техническата и социална инфраструктура и за озеленяване.
     - декларация, че участникът се задължава в случай, че спечели конкурса да не  ипотекира имота преди влизане в сила на решението за промяна на предназначението на земеделската земя за жилищни нужди.
     - декларация, че участникът се задължава в случай, че спечели конкурса да не  продава имота преди промяна предназначението на земеделската земя за жилищни нужди.
     - декларация, че участникът се задължава в случай, че спечели конкурса да  извърши промяна предназначението на имота в срок до 2 години от придобиването му.
 - декларация, че участникът приема всички конкурсни условия.
 - декларация за срок на валидност на офертата.
8.    Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на конкурса.
9. Конкурсно предложение,  съдържащо:
а) представяне на кандидата;
б) наименование на обекта на конкурса;
в) предложение за размера на продажната цена;
   10. Удостоверение от отдел „Местни приходи” към Община Пещера за липса на задължения издадено до 30 дни преди датата на търга.
   11. Удостоверение от Община Пещера за липса на задължения, произтичащи от договори за /наем, продажба, концесия и др./, сключени с Община Пещера.
   Писмените оферти на участниците се представят в запечатан непрозрачен плик, върху който се отбелязват наименованието на обекта на конкурса, името и адреса на участника.
   V. Срок за подаване на офертите: до 17:00 часа на 23.09.2015г. в ОЦУИГ на Община Пещера, гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея” № 17.
   VІ. Критерии за оценка на офертите и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на офертата
Оценяването на офертите ще бъде извършено по критерии „най-висока предложена цена”.  VІІ. Дата, час и място за разглеждане и оценяване на офертите – 24.09.2015г. от 15:00 часа в стая № 5 на І-ви етаж в Общинска администрация.
  VІІI. Време и начин оглед на обекта, който се продава се извършва до изтичане на срока за закупуване на конкурсни документи след предварително заявяване в стая № 19 от 10:00 до 12:00 ч. в присъствието на общински служител.
   IХ. Срок за валидност на офертите: 90 дни.  
   Х. Конкурсна документация може да се закупи до 17:00 часа на 23.09.2015г. от Общински център за информация и услуги на гражданите срещу заплатена сума от 50 лева с включен ДДС, платими в касата на ОЦУИГ.
   ХІ. Депозит за участие в конкурса в размер на 10% от минималната продажна цена в размер на 3100.00 лв., трябва да постъпи в касата на Общината или по сметка IBAN BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF  в Общинска банка – офис Пещера до 17.00 часа на 23.09.2015г.
   ХІІ. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилите участници.
   ХІII. Документи за участие в конкурса ще се подават в ОЦУИГ, гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” 17, до 17.00 часа на 23.09.2015г.
   ХIV. Договорът за продажба със спечелилия участник да се сключи при спазване на реда и условията на чл. 117 и сл. от НРПУРОИ.Телефон за справка: 0350/6-22-03 (вътр. 119) – П.Хамамджиева

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069