Вторник, 25 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 884 Печат Е-поща
Понеделник, 07 Септември 2015г. 11:38ч.

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,

    ОТНОСНО: Отчет на касовото изпълнение на сборния бюджет, състоянието на общинския дълг и сметките на средства от Европейския съюз на Община Пещера към 30.06.2015 г.

     Общинският съвет след като изслуша отчета на сборния бюджет на община Пещера за първото полугодие на 2015 г, становищата на ПК към Общински съвет, станалите разисквания, във връзка с чл.137 от ЗПФ и на основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

1.Приема информацията за касовото изпълнение на отчета на сборния бюджет на Община Пещера, състоянието на общинския дълг и на средствата от Европейския съюз към 30.06.2015 година със следните приложения:

Приложение № 1 – Справка за разпределение на плана и отчета на приходи по бюджета на общината
Приложение № 2 – Справка за разпределение на плана и отчета на разходите по параграфи по бюджета на общината .
Приложение № 3 – Справка за разпределение на плана и отчета на разходите по функции
Приложение № 4 - Плана и отчета на разчета за финансиране на капиталовите разходи, финансирани с целеви и собствени бюджетни средства, средства от Европейския съюз.
Приложение № 5 – Плана и отчета на средствата от Европейския съюз.
Приложение № 6 – Отчет на разходите, финансирани с приходи от приватизация

 

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 16
Гласували: 16
“ЗА”: 13
“ПРОТИВ”: 2
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:1

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                              /Анастасия Младенова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216