Вторник, 25 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 885 Печат Е-поща
Понеделник, 07 Септември 2015г. 11:40ч.

          На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета Община Пещера и разчета за капиталови разходи за 2015 г.

Общинският съвет като разгледа предложението на Кмета на Общината, относно възникнала необходимост от компенсирани промени на разходите по общинския бюджет, както и компенсирани промени между отделни обекти, финансирани със собствени средства за капиталови разходи за 2015г.,взе предвид становищата на постоянните комисии и след станалите разисквания, във връзка с чл. 124, ал. 2 от ЗПФ ина основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА

 

Р Е Ш И :

Актуализира бюджета на Община Пещера и разчета за капиталови разходи за 2015 г., както следва:

 

  1. Дофинансиране на делегираните от държавата дейности:

 

Функция 2Отбрана и сигурност“

Дейност 283 “Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии“

Видове разходи § общо
1. Проект за изпълнение на превантивни дейности за почистване на река „Пишманка“ в регулация и извън регулация до микроязовира 5309 6 000

 

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 532 „Програми за временна заетост“

Видове разходи § общо
1. здравноосигурителни вноски от работодатели 560 150

 

  1. Дейности местна отговорност

Функция 1 Общи държавни служби

Дейност 122 „Общинска администрация“ гр. Пещера

Видове разходи § общо
1. Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмен продукт за връзка м/у общинска администрация и кметствата ЕСГРОН 5301 100

Функция 3 „Образование“

Видове разходи § общо
1

Проект за реконструкция на сградата на ОДК, авторски надзор, техническо и енергийно обследване с източник на финансиране

„Собствени за сметка на средства от местните данъци и такси и други неданъчни приходи.“

5202 -6 000

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

Дейност 524 „Домашен социален патронаж“

Видове разходи § общо
1 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0101 -200
2

други плащания и възнаграждения

0209 +200

Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др „

Клуб на пенсионера Пещера

Видове разходи § общо
1 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0101 -43
2 други плащания и възнаграждения 0209 43

Дейност 532 „Програми за временна заетост“

Видове разходи § общо
1 материали 1015 -250

Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ ОП „ЧПОИ“

Видове разходи § общо
1 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0101 -45
2 други плащания и възнаграждения 0209 45
3 вода, горива и енергия 1016 -67
4 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 1901 67

 

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ ОП „ЧПОИ“

Видове разходи § общо
  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0101 -250
1 възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения 0202 550
2 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0208 109
3 други плащания и възнаграждения 0209 250
4 материали 1015 -726
5 платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 1901 67

Дейност 622 „Озеленяване“ ОП „ЧПОИ“

Видове разходи § общо
1 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0101 -5500
2 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване 551 -550
3 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 580 -250
4 материали 1015 4500
5 разходи за външни услуги 1020 1800

Дейност 623 „Чистота“ ОП „ЧПОИ“

 

Видове разходи § общо
1 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0101 -598
2 възнаграждения за персонала по извънтрудови правоотношения 0202 3197
3 други плащания и възнаграждения 0209 598
4 материали 1015 -5914
5 платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции 1981 2717

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“

Дейност 740 „Дейности по почивното дело и социалния отдих“ крепост „Перистера“

Видове разходи § общо
  заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0101 -80
1 други плащания и възнаграждения 0209 80
2 материали 1015 -500
4 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 4600 500

Дейност 741 „Радиотранслационни възли“ ОП „ЧПОИ“

Видове разходи § общо
1 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0101 -75
2 други плащания и възнаграждения 0209 75

Функция 1 Общи държавни служби

Дейност 122 „Общинска администрация“

кметство Радилово

Видове разходи § общо
1 разходи за външни услуги 1020 -500

Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“

кметство Радилово

Видове разходи § общо
1 разходи за външни услуги 1020 -500

Дейност 622 „Озеленяване“

кметство Радилово

Видове разходи § общо
1 материали 1015 -300

Функция 7 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“

Дейност 745 „Обредни домове и зали“

кметство Радилово

Видове разходи § общо
    1015 -265
1 разходи за външни услуги 1020 -225

Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен характер“

кметство Радилово

Видове разходи § общо
1 разходи за външни услуги 1020 +1790

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 18

Гласували: 18

“ЗА”: 17

“ПРОТИВ”: 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

                             /Хр.Стайкова/                                                 /Анастасия Младенова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216