Понеделник, 24 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 887 Печат Е-поща
Понеделник, 07 Септември 2015г. 11:45ч.

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,

                   ОТНОСНО: Приемане на изменения и допълнения в Наредба за обществения ред,  чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места

       Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК на основание чл.21, ал.2, чл.22 ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.8 от Закона за нормативните актове, след станалите разисквания

Р Е Ш И :

Изменя и допълва Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места както следва:

§1. Чл.3. да придобие следното съдържание:

„ Чл.3. За осигуряване на условия на труд, спокойствие и отдих на гражданите се забранява:

1.Извършването на дейности, причиняващи шум, отделянето на прах, вибрации, излъчвания, замърсявания и други, надвишаващи допустимите норми, съгласно действащото законодателство на Република България.

2.Извършването на дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в близост до тях, с които се нарушава спокойствието на живущите, между 14.00 и 16.00 часа и между 22.00 и 8.00 часа в делничните дни и между 14.00 и 16.00 часа и 21.00 и 9.00 часа в празничните и почивните дни, с изключение на дейностите по организирано събиране и извозване на битовите отпадъци.

3.Провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на места, общинска собственост като тротоари, площади, улици, междужилищни пространства, градини, паркове и други територии, както и в открити частни имоти, с които се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите;

4.Извършването на действия, които нарушават моралните норми за поведение на обществени места;

5.Поставянето на външни озвучителни уредби извън туристически обекти;

6.Употребата на пиротехнически изделия с увеселителна цел и други запалителни материали, паленето на огън и хвърлянето на неугасени предмети на обществени места, улици, паркове и другибез разрешение след 22.00 часа;

7.Организирането и провеждането на нерегламентирани състезания с автомобили и мотоциклети, така наречените гонки на територията на общината;

8.Ползването на взривни вещества, стрелба с въздушни пушки и други самоделни устройства, създаващи опасност за здравето и живота на гражданите;

9.Носенето и употребата на газово оръжие в заведения, дискотеки, училища и на всякакви други обществени места.

10.Провеждането на състезания и спортни игри, извън определените за това места;

11.Построяването на временни постройки и палатки по улиците, тротоарите, междублоковите пространства и други общински места без разрешение на Общината;

12.Използването не по предназначението им и повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки, улични и паркови осветителни тела, скулптурно-декоративни елементи, паркови и архитектурни елементи, детски съоръжения, заслоните по спирките на обществения транспорт, спортни съоръжения, съдове за смет, обществени чешми, противопожарни съоръжения, пътни знаци, табели, указатели, светофари и др., освен в предвидените в други наредби случаи и при посочените там условия;

13.Палене на сухи треви и храсти в землището на общината без надзор и представляващи опасност за възникване на пожари;

14.Къпане, плуване и ползване на плавателни съдове във водното огледало на централен градски парк и неохраняеми водни площи, както и къпане и плуване в градските фонтани;

15.Употребата на алкохол и други упойващи вещества на територията на парковете и другите озеленени площи за обществено ползване на територията на община Пещера;

16.Писането и драскането по стени, витрини и др., поставянето на плакати, обяви, реклами, транспаранти, некролози и др. материали, извън определените за това места, освен за обекти – частна собственост, когато поставянето се извършва със съгласието на собственика;

17.Късането повреждането на обяви, реклами, транспаранти, некролози, както и др. материали, поставени на определените за това места;

18.Просията на обществени места;

19.Събарянето, повреждането и оскверняването на паметници, паметни плочи и скулптури;

20.Организирането и провеждането на политически, синдикални, религиозни, спортни и др. мероприятия на обществени места без писмено уведомяване до кмета на общината или кметството (съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите). Уведомяването се извършва в срок не по-малък от 48 часа преди провеждането мероприятието. В случай, че уведомяването е направено до кмета на кметството, той незабавно изпраща полученото искане до кмета на Община Пещера.

§2.Чл.5 да придобие следното съдържание:

„Чл.5, ал.1 Забранява се тютюнопушенето в закритите обществени места.

Ал.2 Забранява се тютюнопушенето в помещенията с обособени работни места, където се полага труд, както и в помещения със спомагателно и обслужващо предназначение.

Ал.3.Забранява се тютюнопушенето на следните открити обществени места:

1.прилежащите терени и тротоари на детските ясли, детските градини, училища и местата, където се предоставят социални услуги за деца;

2.площадките за игра;

3.на които са организирани мероприятия за деца и ученици;

4.спортните обекти – по време на спортни мероприятия.

§3.Чл.29 да придобие следното съдържание:

„Чл.29 Забранява се:

1.Пребиваването извън домовете на лица под 14 години, без придружител – пълнолетно лице след 20.00 часа;

2.На лица навършили 14 години, но ненавършили 18 години, да пребивават на обществени места след 22.00 часа, освен ако са придружени от родител, попечител, настойник, лица полагащи грижи за непълнолетни на друго правно основание или пълнолетно дееспособно лице, снабдено с писмен документ за изразено съгласие от родител, попечител, настойник и лица полагащи грижи за непълнолетни на друго правно основание.

3.Достъпа на деца до обществени места, в които се представят програми с еротично или порнографско съдържание и в зали за хазартни игри.

§4. В чл.44, ал.1 текста „чл.5, т.1 и т.2” да се замени с „чл.5, ал.1, ал.2 и ал.3”.

§5. В чл.44, ал.1 да се допълни с текста „чл.3, т.7”

§6. Чл.50 да придобие следното съдържание:

„Чл.50. (1) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от зам.-кмет на общината, упълномощен със заповед на кмета.

(2) Нарушенията по чл.29, т.1 и т.2 се установяват с акт от полицейските органи, а наказателното постановление се издава от директора на областната дирекция на Министерство на вътрешните работи или оправомощено от него длъжностно лице.”

 

Общ брой общински съветници: 21

Присъствали: 16

Гласували: 16

“ЗА”: 15

“ПРОТИВ”: 1


“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

 

 

 

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

              /Хр.Стайкова/                                                 /Анастасия Младенова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216