Понеделник, 24 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 888 Печат Е-поща
Понеделник, 07 Септември 2015г. 11:47ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,

    ОТНОСНО: Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на паралелка в ХІ клас, профил „Технологичен” с 15 (петнадесет) ученици и паралелка в VIІ клас с 15 (петнадесет) ученици в СОУ „Св.Климент Охридски”- гр.Пещера за учебната 2015/2016г.

     В Общинска администрация – Пещера постъпиха доклади от директора на СОУ „Св. Климент Охридски” – гр.Пещера с вх.№ 31-06-12/07.07.2015г. с мотивирано искане за допускане по изключение от минималния брой на учениците в паралелка в ХІ клас, профил „Технологичен” с 15 (петнадесет) ученици и с вх. № 31-06-14/15.07.2015г. с мотивирано искане за допускане по изключение от минималния брой на учениците в паралелка в VIІ клас с 15 (петнадесет) ученици в СОУ „Св.Климент Охридски”- гр.Пещера за учебната 2015/2016г. В докладите, директора на учебното заведение сочи, че за обезпечаване на учебния процес не са необходими допълнителни средства извън определените по единните разходни стандарти и утвърдения бюджет на училището за 2015г.
Съгласно разпоредбите на чл.11, ал.7, във връзка с чл.11, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7 от 29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, разрешението се издава по мотивирано искане на директора на съответното училище, към което се прилага становище на началника на регионалния инсперторат по образованието.
Началника на РИО – Пазарджик дава положително Становище с изх.№ РД 22-1011/07.08.2015г. за формиране на една малимерна паралелка в ХІ клас, профил „Технологичен” с 15 (петнадесет) ученици и маломерна паралелка в VIІ клас с 15 (петнадесет) ученици в СОУ „Св. Климент Охридски”- гр. Пещера за учебната 2015/2016г., като учебният процес е финансово обезпечен от бюджета на училището, с оглед на качеството на организиране и провеждане на образователно-възпитателния процес.

       Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК, на основание чл.36 от ЗНП, чл.21, ал.1, т.23, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.11, ал.1, т.2, ал.2 и ал.7 от Наредба № 7 от 29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,

Р Е Ш И :


1. Разрешава да се допусне изключение от минималния брой на учениците и утвърждава паралелка в ХІ клас, профил „Технологичен” с 15 (петнадесет) ученици в СОУ „Св.Климент Охридски”- гр.Пещера за учебната 2015/2016г.
2. Разрешава да се допусне изключение от минималния брой на учениците и утвърждава паралелка в VIІ клас с 15 (петнадесет) ученици в СОУ „Св.Климент Охридски”- гр.Пещера за учебната 2015/2016г.
3. Не са необходими допълнителни средства извън определените по единните разходни стандарти за обезпечаване на учебния процес.

 

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
“ЗА”: 17
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                                /Анастасия Младенова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216