Вторник, 18 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 889 Печат Е-поща
Понеделник, 07 Септември 2015г. 11:49ч.

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,

     Относно: Откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания в гр.Пещера, община Пещера, област Пазарджик - 1 брой, с капацитет 14 места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.11.2015г.

     В изпълнение на Договор № BG051РО001 - 5.2.12-0044-С0001, сключен между Агенция за социално подпомагане и Община Пещера в рамките на проект „Бъдеще за всеки” по Приоритетна ос 5: «Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, основна област на интервенция 5.2: “Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици», процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ “Да не изоставяме нито едно дете” - Компонент 2: “Разкриване на социални услуги в общността”, бюджетна линия BG 051PO001- 5.2.12 на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г. е създаден Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи, с административен адрес гр.Пещера, ул. “Стефан Кънчев” № 2Г, община Пещера, област Пазарджик - 1 брой, с капацитет 14 места. Новата социална услуга е разкрита на 07.11.2014г. и ще функционира по проекта до 31.10.2015г.
Функционирането на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания - 1 брой, с капацитет 14 места, делегирана от държавата дейност в гр.Пещера е заложено в Националната карта на резидентните услуги, разработена от Междуведомствената работна група за управление и координация на процеса на деинституционализаця на грижата за деца в Р България, Плановете за развитие на социалните услуги за 2015г. и 2016г., приети с Решения № 592/25.04.2014г. и № 773/24.04.2015г. на Общински съвет – Пещера и цели гарантиране на устойчивост на новосъздадената резидентна социална услуга със средства от безвъзмездната финансова помощ.
     Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становищата на ПК, на основание чл.21, ал.1, т.8, т.23, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.36, ал.2, т.7, б.”а” и чл.36в, ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за откриване на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания в гр.Пещера, община Пещера - 1 брой, с капацитет 14 места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.11.2015г.
2. Социалната услуга, делегирана от държавата дейност, да бъде разкрита в новоизградената сграда по ОП “Регионално развитие 2007-2013г.”, находяща се на ул. “Стефан Кънчев” №2Г, гр. Пещера и прилежащо дворно място;
3. Възлага на Кмета на Община Пещера да предприеме необходимите действия за откриване на социалната услуга, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.11.2015 г.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 16
Гласували: 16
“ЗА”: 16
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                      /Анастасия Младенова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216