Вторник, 25 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 890 Печат Е-поща
Понеделник, 07 Септември 2015г. 11:50ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,

    Относно: Разрешаване изработване на проект за ПУП-ПР, за промяна предназначение и приобщаване на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.403 /местен път публична общинска собственост/ с площ от 89,00 кв.м към УПИ І-30, цех за изделия от естествени материали -поземлен имот с идентификатор 56277.1.397 по КККР на гр.Пещера, м.Копривец, съгласно приложена скица-предложение и одобри представеното задание.

     Мотиви: В Община Пещера е постъпило заявление с вх. № 94 Б-292-3/06.08.2015 г. от Богомил Николов Цветанов, с адрес: гр.Пещера, ул.“Георги Шопов“ № 5 - собственик на поземлен имот пл. № 019030 с идентификатор 56277.1.397 по КККР на гр.Пещера с площ от 2,773 дка, съгласно Нотариален акт № 193, том ІІ, рег. № 3377, дело № 387 от 21.10.2014 г., вписан в Службата по вписвания под вх. № 2458/21.10.2014 г., Акт № 168, том Х, дело № 977/2014 г. за разрешаване изработване на проект за ПУП-ПР за приобщаване на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.403 /местен път публична общинска собственост/ към УПИ І-30, цех за изделия от естествени материали -поземлен имот с идентификатор 56277.1.397 по КККР на гр.Пещера, м.Копривец, съгласно приложена скица-предложение и задание.
Частта от поземлен имот с идентификатор 56277.1.403, която се предвижда да се приобщи към УПИ І-30, цех за изделия от естествени материали -поземлен имот с идентификатор 56277.1.397 по КККР на гр.Пещера, м.Копривец, съгласно приложена скица-предложение е в размер на 89,00 кв.м и обслужва само поземлен имот с идентификатор 56277.1.397. За тази част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.403, следва да се проведе и процедура по смяна предназначението му по реда на ЗОЗЗ.

     Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ.

Р Е Ш И :

     Разрешава изработване на проект за ПУП-ПР, за промяна предназначение и приобщаване на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.403 /местен път публична общинска собственост/ с площ от 89,00 кв.м към УПИ І-30, цех за изделия от естествени материали -поземлен имот с идентификатор 56277.1.397 по КККР на гр.Пещера, м.Копривец, съгласно приложена скица-предложение и одобрява представеното задание.

 

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 16
Гласували: 16
“ЗА”: 16
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                     /Анастасия Младенова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216