Понеделник, 24 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 892 Печат Е-поща
Понеделник, 07 Септември 2015г. 11:54ч.

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 28.08.2015г., Протокол № 66,
    Относно: Даване на съгласие за изготвяне на проект за ЧИ на ПУП за промяна предназначението на УПИ І-общ. зеленина в УПИ-Търговска дейност и услуги, кв. 25 по ПУП на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера

    Мотиви за допускане на изменението: В Община Пещера е постъпила докладна записка с вх. № 10-05-5/16.07.2015 г. от Иван Рангелов Златинов - Кмет на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера за промяна в отреждането на УПИ І-общ.зеленина за търговия и услуги, кв. 25 по ПУП на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера, придружена от скица № 2/08.01.2015 г., издадена от Кметство с.Капитан Димитриево, общ. Пещера. Предвиденото по ПУП мероприятие – озеленяване не е реализирано. Във връзка с интереса към свободни общински терени в централната част на с. Капитан Димитриево г-н Иван Златинов предлага да се смени предназначението на УПИ І-общ.зеленина в УПИ-Търговска дейност и услуги, кв.25 по ПУП на с.Капитан Димитриево. С предложеното изменение няма да се нарушат нормативите за обществените озеленени площи, които съгласно чл.31, ал.1, т.5 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони за селата трябва да са най-малко по 4 кв.м на жител. В действащия ПУП на с.Капитан Димитриево са предвидени 2,83ха , а по норматив при 686 жители на селото следва да се осигурят 2744кв.м - равни на 0,2744ха, което доказва, че със смяна предназначението на 200кв.м предвидено нереализирано озеленяване, няма да се нарушат нормативните изисквания.

     Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност,обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА,чл.62а, ал.4, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и след станалите разисквания,

Р Е Ш И :

    Дава съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП за промяна предназначението на УПИ І-общ.зеленина в УПИ І-Търговска дейност и услуги, кв. 25 по ПУП на с.Капитан Димитриево, общ.Пещера, съгласно изготвената скица-предложение.

 

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 15
Гласували: 15
“ЗА”: 15
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                          /Анастасия Младенова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216