Събота, 22 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публичен търг Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 18 Септември 2015г. 10:42ч.

В изпълнение на Заповед №555/17.09.2015 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА
            
   1. Провеждане на публичeн търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, както следва:
  1.1. ПИ с идентификатор 56277.501.686 с площ 323 кв.м по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот гр. Пещера, п.к.4550, Община Пещера, област Пазарджик, ул. „Хан Пресиян” №22а, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор:няма, номер по предходен план: квартал 27, парцел VI-производствена дейност, търговия и услуги, при граници и съседи: 56277.501.317, 56277.501.311, АОС №494/18.08.2015г., при начална тръжна цена, равна на определената цена в размер на 13 200.00 лв. /тринадесет хиляди и двеста лева/ без ДДС, депозит за участие 1 320.00 лв.
  2. Дата, час и място за провеждане на търга – 07.10.2015г. от 14:00ч стая № 5, I етаж на общинска администрация.
   
  3. Цената на утвърдената тръжна документация е 30 лв. с ДДС и може да се закупи до 16:00ч. на 06.10.2015г. от Общински център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/
 (в сградата на ОА-Пещера).
 
  4. Депозитната вноска за участие в търга за продажба на имота е посочена в т.1, подточка 1.1 на обявата и се внася до 17:00 ч. на 06.10.2015г. в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж или по сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера.    5. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилия участник.
  6. Документите за участие в търга се подават до 17:00 ч. на 06.10.2015г. в Общински център за услуги и информация на гражданите/ОЦУИГ/ на партерния етаж на ОА- гр. Пещера.
  7. Определената стъпка за наддаване е 5 % от началната тръжна цена.
  8. Задължителни документи за участие в търговете:    
  8.1. Заявление за участие по образец;
  8.2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ, а за физическите лица - копие от документ за самоличност;
  8.3. Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК);
  8.4. Документ за внесен депозит за участие в търга;
  8.5. Документ за закупени тръжни книжа;
  8.6. Декларации по образец съгласно тръжните документи:
     - декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически и юридически лица;
    - декларация за оглед на обекта.
  8.7. Удостоверение от Община Пещера за липса на неданъчни задължения, произтичащи от договори за наеми, продажби, концесии и др., сключени с Община Пещера;
8.8. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, издадено до 30 дни преди датата на търга;
8.9. Удостоверение от отдел „Местни приходи” към Община Пещера за липса на задължения издадено до 30 дни преди датата на търга;
8.10. Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник - оригинал или заверено копие.
 Когато в заявлението по образец участника търговец е посочил ЕИК, той може да не представя документите по точка 8.2. и 8.3.
   9. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до изтичане срока за подаване на тръжни документи и предварителна заявка в стая №17 първи етаж на Общинска администрация от 10:00 - 12:00ч. в присъствието на общински служител, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.          
  10. Договор за продажба със спечелилия участник се сключва при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.     
   
     
ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА:
0350/6-22-03 (Вътр. 119) – П. Хамамджиева                          

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069