Събота, 13 Юли 2024
РЕШЕНИЕ № 901 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 24 Септември 2015г. 16:10ч.

  На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 18.09.2015г., Протокол № 68,

   Относно: Изменение и допълнение на Приложение № 14 „Списък на пътуващите” съгласно Решение № 741/16.02.2015 г. на Общински съвет – Пещера.

   Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, във връзка с постъпила докладна записка от Кмета на с. Капитан Димитриево и на основание чл. 40 ал.1, т.2 и ал.2 от ПМС № 8/16.01.2015 г. за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2015 година, и чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА

Р Е Ш И:

Изменя и допълва Решение № 741/16.02.2015 г., както следва:

1. Приложение № 14 към Решение №741/16.02.2015 г. – списък на правоимащите на транспортни разноски за бюджетната 2015 година както следва:

На мястото на напусналата Виолета Ангелова Зогова – Главен специалист „Адм. стопански, технически услуги”, пътуваща от гр. Брацигово до с. Кап. Димитриево и обратно, да се изплащат транспортни разходи на Николина Маринова Спирова, пътуваща от гр. Пещера до с. Кап. Димитриево и обратно, заемаща длъжността Главен специалист „Адм. стопански, технически услуги”.

2. Транспортните разходи да бъдат изплащани при представени фактури, абонаментни карти или билети в размер на 85% от стойността им за съответния период от датата на назначение.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 18
Гласували: 18
“ЗА”: 16
“ПРОТИВ”: 1
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:1

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                          /Анастасия Младенова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069