Четвъртък, 30 Ное 2023
РЕШЕНИЕ № 902 Печат Е-поща
Решения на Общински съвет Пещера - Решения ОбС 2011-2015
Четвъртък, 24 Септември 2015г. 16:19ч.

 

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието проведено на 18.09.2015г., Протокол № 68,
    ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на Община
Пещера, кмет на с.Кап.Димитриево и кмет на с.Радилово

 

 

       Общинският съвет след като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК, на основание чл.42, ал.6 във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, след станалите разисквания

                                                                  Р Е Ш И :

1.Избира инж.Николай Георгиев Атанасов – заместник-кмет на Община Пещера за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Пещера, считано от 18 октомври 2015 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет;
2.Избира Димитър Стоименов Димитров – старши експерт „Селско, водно и админстративно обслужване и касиер” в Кметство Капитан Димитриево за временно изпълняващ длъжността кмет на Кметство Капитан Димитриево, считано от 18 октомври 2015 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет;
3.Избира Петя Димитрова Батаклиева – старши счетоводител в Кметство Радилово за временно изпълняваща длъжността кмет на Кметство Радилово, считано от 18 октомври 2015 г. до полагане на клетва от новоизбрания кмет.

 

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 15
Гласували: 15
“ЗА”: 15
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:няма

 

ТЕХН.СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:
/Хр.Стайкова/                                                                    /Анастасия Младенова/

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069