Четвъртък, 29 Фев 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Комисия по чл.99б от Закона за гражданска регистрация Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 22 Октомври 2015г. 13:38ч.

З  А  П  О  В  Е  Д
№635
Гр. Пещера, 20.10.2015 г.     

   На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 99б от Закона за гражданската регистрация и във връзка с подаден сигнал вх.№СП-5/19.10.2015 г. от Благой Димитров Харизанов и Йордан Иванов Коев-кандидати за кмет на с. Радилово

ЗАПОВЯДВАМ:

I.    Определям комисия по чл. 99б от Закона за гражданската регистрация в състав:
       1. Милена Комсийска-Ст.експерт в Дирекция”АКРРДС” в Областна администрация-Пазарджик,
       2. Лидия Кръстева-Гл.специалист, представител на ТЗ”ГРАО”-Пазарджик,
       3. Инспектор”Криминална полиция” Ненсислав Велчев-Представител на РУ-Пещера,
       4. Петя Миладинова-Гл.специалист ”ГРАО” в Община Пещера.II. На 22.10.2015 г. комисията да извърши проверка за спазване на изискванията за извършване на адресна регистрация в с. Радилово при конкретните случаи, описани в сигнала. За резултатите от проверката да се състави протокол.       Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Николай Гълъбов-Секретар на Община Пещера.
       Копие от настоящата заповед да се връчи на горепосочените лица за сведение и изпълнение.
   ВрИД КМЕТ:/п/
     /Н. АТАНАСОВ-съгл.Решение №902   от 18.09.2015 г. на ОС-Пещера/            

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069