Четвъртък, 29 Фев 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед № 653 от 30.10.2015г. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 30 Октомври 2015г. 16:33ч.
  Като взех предвид разпоредбите на чл.62 и чл.63 от Закон за местните данъци и такси и на основание чл.44, ал.1 т.8 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация
 
О П Р Е Д Е Л Я М:
 
1. Видовете услуги, които ще се извършват за поддържане чистотата на територията на Община Пещера през 2016г.
 
1.1.сметосъбиране и сметоизвозване
1.2.обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; 
1.3.поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване
 
2. Границите на районите, в които се организират изброените в т.1 услуги за населените места на територията на Община Пещера
 
2.1. Граници на районите за гр.Пещера, съгласно действащия ПУП:
•На север кварталите – 1, 2, 3, 4, 4а, 17, 20, 25,  съответно граници- ул. “Стефан Кънчев”, ул. “Стара крепост”, 
•На изток кварталите – 28, 81, 82, 180, 181, 181а, 182, 183, 202, 200, 187, съответно граници- ул. “Хан Пресиян”, ул. “Младост”, ул. “Свобода”, ул. “Малина”, ул. “Здравец”
•На юг кварталите – 199, 195, 194, 193, 174, 172, 132, 164, 170, 171, 169, 153, 152, 151, 149, 150, 147, 203, 204, 205, 206, съответно граници- ул. “Петър Раков”, ул. “Оборище”, ул. “Иван Цвеев”, ул. “Радецки”, ул. “Веселин Стайков”, ул. “Резервоара”, ул. “Михаил Такев”
•На запад кварталите – 123, 120, 103, 54, 9, съответно граници- ул. “Гоце Делчев”, ул. “Свети Константин”
 
2.2. За с.Радилово – кварталите, влизащи в регулационните граници на селото. 
 
2.3. За с.Радилово – земеделски имоти с променено предназначение да се обслужват като имоти, находящи се в извън регулационни граници.
 
2.4. За с.Капитан Димитриево – кварталите, влизащи в регулационните граници на селото.
 
2.5. За с.Капитан Димитриево – земеделски имоти с променено предназначение да се обслужват като имоти, находящи се в извън регулационни граници.
 
2.6. За летовище “Св.Константин” – кварталите, влизащи в регулационните граници на летовището
 
2.7. За имоти на фирми, находящи се извън регулацията на населените места в Община Пещера, в бивши “стопански дворове” на територията на Община Пещера, ВЕЦ “Пещера”, ВЕЦ „Алеко“ и всички земеделски имоти на граждани с променено предназначение да се обслужват като имоти, находящи се в извън регулационни граници. 
 
3.Честотата на сметосъбирането и сметоизвозването, и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, се извършват съгласно План-график за 2016 г. за периодичност на събиране и извозване на битови отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в гр. Пещера, с. Радилово, с.Капитан Димитриево и лет. Св. Константин, който е неразделна част от настоящата Заповед.
 
Заповедта влиза в сила от 01.01.2016г.
 
Контрол  по изпълнение на Заповедта възлагам на Директора на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“.
 
Копие от настоящата Заповед да се връчи на Началник отдел „Местни приходи“ и ст. експерт „Екология“ за сведение, и на Директора на ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ за сведение и изпълнение.   
    
   
 
 
 
 
Инж. НИКОЛАЙ АТАНАСОВ
Вр.И.Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
/Съгл. Решение № 902/18.09.2015г. на ОбС-Пещера/
 
 
 
 
 
ПЛАН – ГРАФИК  
ЗА 2016 г. ЗА ПЕРИОДИЧНОСТ НА СЪБИРАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ 
НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИИТЕ 
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА ГР. ПЕЩЕРА, С. РАДИЛОВО, 
С. КАПИТАН ДИМИТРИЕВО И ЛЕТ.СВЕТИ КОНСТАНТИН 
 
І. Сметосъбиране и сметоизвозване на кофи тип “Мева” -110л.
1. От гр. Пещера:
•2 пъти седмично – за централна градска част, включваща улиците: “Георги Зафиров” от №1 до ул. “Трети март”,  “Дойранска епопея”, “Димитър Горов” и “Нестор Личев” 
•1 път седмично – за всички останали улици
2. От с.Радилово – два пъти месечно – през седмица всеки вторник
3. От с.Капитан Димитриево – два пъти месечно – през седмица всеки вторник 
4. От обекти, които се обслужват като имоти, находящи се в извън регулационни граници  –    при необходимост, но не по-малко от един път на месец
 
ІІ. Сметосъбиране и сметоизвозване на контейнери тип “Бобър”- 1 куб.м
1. От гр. Пещера:
•3 пъти седмично – понеделник, сряда и петък за улиците в целия град 
•за централна градска част допълнително и в събота
2. От летовище “Св.Константин”:
•1 път седмично – в периода 15.05.2016г.- 30.06.2016г.
•2 пъти седмично – в периода 01.07.2016г.- 31.08.2016г.
•минимум 1 път месечно в периодите 01.01.2016г.-15.05.2016г. и 01.09.2016г. – 31.12.2016г.
 
ІІІ. Сметосъбиране и сметоизвозване на 4-кубикови контейнери  
1. От гр. Пещера:
•2 пъти седмично – кв. “Пирин” и кв. “Луковица”
•1 път седмично – за всички останали улици /при необходимост и извън графика/
2. От с.Радилово – при заявка от кметството, но не повече от  20 курса средномесечно
3.От с.Капитан Димитриево – при заявка от кметството, но не повече от  20 курса средномесечно
4. От летовище “Св.Константин” – не повече от 12 курса средномесечно
 
ІV. Метене и оборка на улици и площади, алеи и зелени площи в паркове и градини за гр. Пещера – по райони
 
 
 
 
 
1.Район – Централна градска част – пл. “България”, ул. “Дойранска епопея”, ул. “Димитър Горов”, ул. “Иван Попов”, ул. “Нестор Личев”, ул. “Георги Зафиров”, ул. “Петър Раков”  
2.Втори район –  с граници ул. “Йордан Ковачев”, “Нешо Чипев”, Общински пазар, ул. “Васил Петлешков” и ул. “Спас Зафиров”, плюс Турската махала 
3.Трети район – с граници ул. “Александър Стамболийски”, Парка пред Районна прокуратура-Пещера, ул.”Васил Левски”, “Панорама” до ул. “Св. Константин”, плюс ул. “Михаил Такев” от Държавно горско стопанство до изхода на града в посока Батак 
4.Четвърти район –  с граници ул. “Стара крепост”, “Освобождение”, “Стефан Кънчев”, “Чепински вриз”, “Горно броди” и ул.“Свети Константин” до изхода на града в посока летовището, плюс ул. “Михаил Такев” от Държавно горско стопанство до изхода на града в посока Пазарджик 
5.Пети район – с граници  “Хан Пресиян”, “Стефан Караджа”, ул. “Д-р Петър Цикалов” до кръговото кръстовище
6.Шести ройон - с граници ул. “Стефан Караджа, ул. “Д-р Петър Цикалов”, ул. “Трети март”, района на “железния град”, ул. “Георги Кьосеиванов”, плюс околовръстния път от автогарата в посока Брацигово 
7.Седми район – кв. “Луковица” 
 8.Осми район – кв. “Пирин” 
•3 пъти седмично се метат улиците: “Михаил Такев” , “Свети Константин”, “Д-р Петър Цикалов”, “Йордан Ковачев”, “Петър Горанов”, “Васил Петлешков”, “Георги Зафиров”
•1 път седмично се метат всички останали улици
 
V. Миене с маркуч
 1. гр. Пещера
•2 пъти годишно Централна градска част 
•2 пъти годишно всички останали улици
2. с.Радилово 
•1 път годишно – централна част
3. с.Капитан Димитриево  
•1 път годишно – централна част
4. летовище “Св.Константин”
•1 път годишно
 
 
Изготвил:
Ръководител звено “Чистота”
Д. Милов
 
                                                                     
 
 
     ТОДОР КИЛОВ
     ДИРЕКТОР НА ОП „ЧПОИ“
 
                                                                    
 
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069