Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Второ заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 23 Ноември 2015г. 14:52ч.
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера   д-р Цветана Лепарова свиква  общинските  съветници  на   ВТОРО заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    26.11.2015г.    / ЧЕТВЪРТЪК /   от  14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 

 1. Приемане на Правилник за организацията и  дейността на Общински съвет –Пещера и   взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера  за мандат 2015-2019г.

                                                 Докладва:Председателят на Общински съвет

 

 1. Избор на постоянни комисии към Общински съвет- Пещера.

                                                            Докладва:Председателят на Общински съвет

 1. Определяне представител на общински съвет в Общото събрание на                     Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/.

                        Докладва:Председателят на Общински съвет

 1. Определяне представител на Общински съвет- Пещера  в Областния съвет за развитие на Област Пазарджик .

                                                Докладва:Председателят на Общински съвет

 1. Текущи.
 1. 5.1.Изменение на Решение № 898/18.09.2015г. на Общински съвет – Пещера.

Докладва: Кметът на Oбщината

 1. 5.2.Изменение на Решение № 899/18.09.2015г. на Общински съвет – Пещера.

                                        Докладва: Кметът на Oбщината

 1. 5.3.Отмяна на Решение № 889 на Общински съвет – Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.08.2015г.

Докладва: Кметът на Oбщината

 1. 5.4.Откриване на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания в гр. Пещера, община Пещера, област Пазарджик – 1 брой, с капацитет 14 места, делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2016г.

Докладва: Кметът на Oбщината

 1. 5.5.Предложение за одобряване на длъжностно щатно разписание на Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждания – гр. Пещера, считано от 01.12.2015г.

Докладва: Кметът на Oбщината

 1. 5.6.Актуализация бюджета на Община Пещера за 2015г. и разчета за капиталови разходи за 2015г.

Докладва: Кметът на Oбщината

 1. 5.7.Определяне на трудови и други възнаграждения на Кмета на Община Пещера и Кметовете на кметства в общината.

Докладва: Кметът на Oбщината

 1. 5.8.Определяне на възнаграждение на Председателя на Общински съвет.

Докладва: Кметът на Oбщината

 1. 5.9.Одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план за промяна сервитута на съществуващ електропровод 110 кVи трасе на нов елекропровод 110 кV от съществуващ стълб в поземлен имот с идентификатор 56277.1.374.

                                          Докладва: Кметът на Oбщината

 1. 5.10.Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие  на селските райони за периода 2014-2020г. за дейности, свързани с подготовката на стратегии за местно развитие.

Докладва: Кметът на Oбщината

Питания.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069