Петък, 14 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Пето заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 19 Февруари 2016г. 11:28ч.
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера  д-р Цветанка Лепарова  свиква  общинските  съветници  на   ПЕТО   заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    25. 02. 2016 г.    / ЧЕТВЪРТЪК /   от  14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за
 
ДНЕВЕН РЕД :
1.Приемане Отчет на отпуснатите бюджетни финансови средства и дейността през 2015 година на:
•НЧ “Развитие 1873” – Пещера;
•НЧ “Зора -1903” с.Радилово; 
•НЧ “Сергей Румянцев -1909” с. Капитан Димитриево;
Докладват:От името на Кмета на Община Пещера
                                                  Секретарите на читалищата
 
2.Съгласуване на Стратегически план за дейността на Звеното за вътрешен одит за периода 2014г.-2016г. и Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит при Община  Пещера  за 2016 г.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Албена Делчева – Ръководител на Звено за вътрешен одит 
 
3.Изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Пещера.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Кръстина Андреева – Директор дирекция «Финансово стопанска дейност»
 
4.Отмяна на Решение № 898/18.09.2015г. на Общински съвет гр.Пещера, изм. и доп. с Решение № 7/26.11.2015г. на Общински съвет гр.Пещера, изм. и доп. с Решение № 8/26.11.2015г. на Общински съвет гр.Пещера и възлагане на «ВКС» - ЕООД гр.Пещера на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на Водопроводни и канализационни мрежи – гр. Пещера, ведно с прилежащите им съоръжения и Водопроводни и канализационни мрежи – с. Радилово и с. Капитан Димитриево, Община Пещера, ведно с прилежащите им съоръжения.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Стефан Балабанов – Зам. кмет на Община Пещера
 
 
5.Включване на Община Пещера в Асоциацията по водоснабдяване и канализация, създадена по силата на чл. 198 б, т.2 от Закона за водите в област Пазарджик.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Стефан Балабанов – Зам. кмет на Община Пещера
6.Предложение за промяна в статута и финансиращия орган на Професионална гимназия по лека промишленост и машиностроене «Васил Левски» - гр.Пещера, Община Пещера, считано от учебната 2016/2017г.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Зехра Алиш – Зам. кмет на Община Пещера
 
7.Даване на съгласие за кандидатстване  на Община Пещера с проектни предложения : “Повишаване на енергийната ефективност на жилищни сгради,  публични държавни и общински сгради в гр. Пещера по схема за безвъзмездна финансова помощ:  BG16RFOP001-02.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони” и одобряване на Партньорски споразумения.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
Анна Кирова – Гл.експерт „Проекти, национални и международни програми“
 
8.Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1296 с начин на трайно ползване – нива по КККР на гр.Пещера в местност «Луковица» и отреждането му  в орбанизирана територия за жилищно застрояване и одобряване на приложено задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера 
Гл. архитект Денка Николова
 
9.Одобряване на проект за ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.197 по КККР на гр.Пещера, местност «Широките ливади».
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера 
Гл. архитект Денка Николова
 
10.Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 56277.504.340 по КККР на гр.Пещера между Община Пещера и Анка Живкова Михайлова и Ангел Руменов Михайлов.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
инж. Невена Дялкинова - Началник отдел «Общинска собственост»
 
11.Прекратяване на съсобственост върху 293/1082 ид. части от поземлен имот с идентификатор 56277.504.246 по КККР на гр.Пещера между Община Пещера и «Диамант 91» ЕООД чрез продажба частта на Общината.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
инж. Невена Дялкинова - Началник отдел «Общинска собственост»
 
12.Приемане на оценка и продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост:
•Поземлен имот с идентификатор  56277.3.381, находящ се в гр.Пещера;
•Поземлен имот с идентификатор 56277.3.382, находящ се в гр. Пещера;
•Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1479, находящ се в гр. Пещера;
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
инж. Невена Дялкинова - Началник отдел «Общинска собственост»
13.Питания.
 
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069