Четвъртък, 25 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед № 101 от 23.02.2016г. на кмета на община Пещера Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 23 Февруари 2016г. 14:33ч.
Във връзка с писмо вх.№63-04-2/27.01.016г.на ТП Държавно горско стопанство – Пещера и на  основание чл.125 ал.1от Закона за горите и чл.44, ал.1 и  ал.2 от  ЗМСМА. 
 
                                                                 З А П О В Я Д В А М:
          
    1. ЗАБРАНЯВАМ пашата на селскостопански животни в следните горски територии – държавна собственост:
    1.1  Природна забележителност – пещера „Снежанка” и вододайни зони, отдели и под отдери: 85а – е, 1-4: 86 а-г, 1-3: 95в-е: 102 в,г,1,2: с обща площ 125,4ха, от която залесена 108,5ха и незалесена 16,9ха.
    1.2  Вододайна зона, служеща за водоснабдяване на гр.Пещера с отдели и подотдели 84 б,в, 4-6: 88 а-г, 1,2: 89 а-и, 1-4: 90 а-з, 1: 95 а, б, 1-4: с обща площ 181,4 ха., от която залесена 174.7 х. и незалесена 6,7 ха. 
    1.3   Нелесопригодени площи, обрасли с дървесина и храстова растителност, подотдел 95в, с обща недърво-производителна площ 12,0ха.
    1.4  Курортни гори и буферни зони, отдели и под отдели:102в,г,1,2, с обща площ 9,0ха от която залесена 8,3 ха. и не залесена0,7ха.
    1.5  Защитени ивици край чашката на язовир „Батак” – отдели и подотдели:344 цял:345г: 348а,1,2: 350а,1,2 с обща площ 26,7ха. от която залесена 22,3ха и незалесена 4,4 ха. 
    2.Забранявам нощната паша на селскостопански животни в горски територии, както и пашата без пастир.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Стефан Балабанов -  Заместник- кмет на Община Пещера .
 
 
НИКОЛАЙ ЗАЙЧЕВ     / п/
КМЕТ НА ОБЩИНА  ПЕЩЕРА                 
 
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069