Събота, 09 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Шесто заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 25 Март 2016г. 11:30ч.
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера  д-р  Цветана Лепарова свиква  общинските  съветници  на   ШЕСТО   заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    31. 03. 2016 г.    / ЧЕТВЪРТЪК /   от  14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за
 
ДНЕВЕН РЕД :
1.Отчет за работата на Раонно управление «Полиция» Пещера за 2015г.
                                                         Докладва: Началникът на РУ  «Полиция»
 
2.Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Пещера през 2015 година.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 
г-жа Любка Такева – Секретар на МКБППМН
 
3.Приемане на Програма за управление на Община Пещера 2015-2019г.
Докладва: Г-н Николай Зайчев 
Кмет  на Община Пещера 
4.Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Пещера за 2016г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера 
г-жа Зехра Алиш – Зам.кмет на Община Пещера
 
5.Информация за състоянието на спорта в община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера 
г-жа Зехра Алиш – Зам.кмет на Община Пещера  
 
6.Приемане на Отчет за изпълнение на Общински план за действие на Община Пещера през 2015г. от Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 
г-н Стефан Балабанов  - Зам. кмет на Община Пещера
 
 
7.Изменение и допълнение на Решение № 66/25.02.2016г. на Общински съвет – Пещера относно провеждане на конкурс за възлагане управлението на «ВКС» ЕООД гр. Пещера
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 
г-н Стефан Балабанов  - Зам. кмет на Община Пещера
 
8.Предложение за промяна в статута и финансиращия орган на Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии «Атанас Ченгелев» - гр.Пещера, община Пещера, считано от 01.08.2016г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера 
г-жа Зехра Алиш – Зам.кмет на Община Пещера
 
9.Изменение и допълнение на Решение № 40/28.01.2016г. на Общински съвет- Пещера в Приложение № 14 « Списък на пътуващите».
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
инж. Стела Павлова Директор Дирекция „ТСУ“
 
10.Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПР за отреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.1508 по КККР на гр. Пещера /ПИ № 230111/ в УПИ II- гараж-работилница с площ от 267.00 кв.м. за определяне на прилежащ терен към съществуваща масивна едноетажна сграда гараж-работилница с площ от 77 кв.м. с идентификатор 56277.1.1508.3 по КККР на гр.Пещера, частна държавна собственост в местност „Дъното“ и одобряване на приложеното задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
инж. Стела Павлова Директор Дирекция „ТСУ“
 
11.Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП – ПР за отреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.1.1508 по КККР на гр. Пещера – частна държавна собственост, местност «Дъното» по КВС на гр. Пещера / ПИ № 23011/ в УПИ I – „ За жилище-караулно“, с площ от 200 кв.м. за определяне на прилежащ терен към съществуваща масивна двуетажна сграда – жилище-караулно, с площ от 47 кв.м. с идентификатор 56277.1.1508.1 по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
инж. Стела Павлова Директор Дирекция „ТСУ“
 
12.Даване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод и канализация до поземлен имот № 000222 по КВС за землище с. Капитан Димитриево, Община Пещера и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
инж. Стела Павлова Директор Дирекция „ТСУ“
13.Питания.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069