Вторник, 23 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Общински съвет Проекти на норм.документи МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБИ
МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБИ Печат Е-поща
Общински Съвет - Проекти на Наредби
Вторник, 12 Април 2016г. 08:17ч.

1. Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за разрешаване разполагането на преместваеми обекти на територията на община Пещера.


2. Проект за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението,дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община-Пещера.


3. Проект за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места

МОТИВИ
1. Несъответствие между членовете в самите Наредби.
2. Привеждане в съответствие на Наредбите по между им.
3. Защитаване на обществения интерес по отношение безопасността на движението в централната градска част.
4. Осигуряване на пълна прозрачност и обективност при разпределяне на търговските обекти и площи, общинска собственост, за отдаване под наем за търговия.

1. Проект за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за разрешаване разполагането на преместваеми обекти на територията на община Пещера

Раздел ІІІ
РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ И ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ СРОКА МУ НА ДЕЙСТВИЕ

Чл.6.(1) Преместваемите съоръжения се разполагат върху терени - публична и частна общинска собственост при спазване на изискванията и ограниченията на настоящата Наредба, въз основа на цялостна и частична схема за разполагане.
(2) Схемите по ал. 1 се изготвят от отдел ТСУ.
(3) Схемите по ал. 1 се одобряват от главния архитект на Община Пещера след разглеждане на заседание на ОбЕСУТ.
(4) Схемите по ал.1 се съгласуват задължително с всички експлоатационни дружества, което става служебно.
Чл. 7. Цялостна и частична схема за разполагане по ал. 1 се приемат и влизат в сила с Решение на Общински съвет Пещера на негово задедание.
Чл.8.(1) Отдаването под наем на общински площи за разполагане на преместваеми съоръжения по одобрените схеми се извършва по реда на Наредба за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинското имущество и конкретните правомощия на кмета на Община Пещера.
(2) Предходната алинея не се прилага, когато преместваемото съоръжение се разполага непосредствено до съществуващ търговски обект и е свързано с неговата дейност. В тези случаи разрешението се издава на собственика, съответно на ползвателя на търговския обект и се сключва договор за наем при цена, определена с решение на Общинския съвет. /ДА ОТПАДНЕ/
(3) (доп.с Решение №652/28.01.2011 г.) Отдаването под наем за срок по- кратък от един месец на общински площи за разполагане на спортно – атракционни съоръжения по време на празници и панаири – стрелбища, люлки, въртележки и съпровождащите ги съоръжения за търговия (палатки, колички, стелажи, маси), да се извършва след получаване на разрешение за поставяне от главния архитект на общината и издаване на разрешение за извършване на търговия на открито, без да е необходимо провеждане на публичен търг при спазване разпоредбите на чл.6 и чл.7 и не може да се продължава срока му чрез приподписване.
(4) (доп. с Решение №652/28.01.2011г.) Отдаването под наем на общински площи за разполагане на машини за кафе, заемащи площ по-малка от един квадратен метър, да се извършва след получаване на разрешение за поставяне от главния архитект на общината и издаване на разрешение за извършване на търговия на открито, без да е необходимо провеждане на публичен търг. Да отпадне или да придобие вида:
.........се извършва по реда на чл.6 и чл.7, след провеждане на публичен търг.

2. Проект за изменение и допълнение на Наредба за организацията и безопасността на движението,дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община-Пещера

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Тази наредба урежда основните правила, правата и задълженията на Община-Пещера, на физическите и юридическите лица, свързани с организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на пътни превозни средства (ППС) и пешеходците на територията на Община-Пещера.
Раздел II
ГРАДСКИ ЗОНИ И КАТЕГОРИИ НА УЛИЦИТЕ
Чл.2. Територията на гр.Пещера се разделя на зони както следва:
1. зона “Ц” - централна градска част, която включва улиците: ул. “Димитър Горов”, “Дойранска епопея”, “Георги Зафиров” - от Стара река до “Дойранска епопея”, “Нестор Личев” - от сградата на общинската администрация до “Георги Зафиров”, ”Иван Попов” - от училище “Михаил Каролиди” до пл.”България”, ул. “Крайречна” и територията на площад ”България”.
2. зона “А” - включва останалата част от територията на града.
Чл.3. Улиците на града се класифицират, както следва:
1. 1. главна улична мрежа: улиците “Михаил Такев”, “Георги Кьосеиванов”, “Дойранска епопея”, “Трети март”, “Васил Петлешков”, “Свети Константин”, “Васил Левски”, “Александър Стамболийски”, “Йордан Ковачев”, “Д-р Петър Цикалов”, “Георги Зафиров”, “Веселин Стайков”, “Пирин”, автогарата - Брацигово, “Петър Горанов”, “Хан Пресиян”, “Петър Раков”, “Симон Налбант” и всички входни и изходни артерии на града.
2. 2. второстепенна улична мрежа: останалите улици на града.
Чл.4. Улиците в селата се класифицират, както следва:
1. Главна улична мрежа:
а.) В с.Радилово - ул.“Георги Ангелиев”, “Тодор Банчев”, “Вела Благоева” и “Иван Коцев”;
б.) В с.Капитан Димитриево - ул. “Георги Димитров” и “Димитър Дамянов”.
2. Второстепенна улична мрежа - останалите улици на селата.
Чл.5. Класифицирането на новоизградените улици и включването им в уличната мрежа се извършва от Общински експертен съвет по устройство на територията (ОбЕС по УТ) при Общината.
Раздел III
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО
Чл.6. Подробните планове за организация на движението на територията на гр.Пещера се приемат от ОбЕС по УТ и се съгласуват с Пътна полиция-КАТ.
Чл.7.(1) (изм. – Решение №462/26.07.2006г.) Проектите за временна организация на движението поради ремонтни и строителни работи, аварии, обществени и спортни прояви по уличната мрежа се съгласуват с Дирекция “ТСУ” на Общината и ПП-КАТ.
(2) (изм. – Решение №462/26.07.2006г.) Генералният план и част ПОИС на строителните обекти, прилежащи към уличната мрежа се съгласуват с Дирекция “ТСУ” на Общината и ПП-КАТ.
Чл.8.(1) Забранява се движението на всички видове пътни превозни средства в зона “Ц”, в градските паркове и алеи.
(2) Забраната за движение в зона “Ц” не се отнася за автомобилите със специален режим, посочени в чл.158 от ППЗДП, за снегопочистващите машини, както и за снабдените със специални пропуски от Общинската администрация, съгласувано с ПП-КАТ.
Чл.9.(1) Времето за снабдяване на населението с горивни и строителни материали или за зареждане на търговски и други обекти в зона “Ц” е от 5.00 до 7.00 ч.; от 14.30 до 16.30 ч. и от 21.00 до 23.00 ч. през летния сезон и съответно от 5.00 до 7.00 ч.; от 14.30 до 16.30 ч. и от 19.00 до 22.00 ч. през зимния сезон. Снабдяването или зареждането може да се извършва с леки и лекотоварни автомобили, с общо тегло до 2,5 тона.
(2) Във времето за зареждане на търговски и други обекти в зона “Ц” се допускат само МПС:
1. снабдени със специални пропуски от Общинската администрация, когато се извършват ритмични доставки с едно и също МПС или
2. снабдени с еднократен пропуск, когато доставките са епизодични или с различни МПС.
3. (изм. – Решение №462/26.07.2006г.) за доставка на горивни или строителни материали.
(3) (изм. – Решение №462/26.07.2006г.) На собствениците на леки автомобили, с адресна регистрация в зона “Ц” се издават безплатни пропуски от Общинската администрация.
(4) (нова – Решение №462/26.07.2006г.) В случаите на т.3 от предходната алинея, както и в случаите, когато се налага транспортиране на болни хора и хора с физически увреждания такса не се събира.
(5) (нова – Решение №462/26.07.2006г.) Движението на автомобилите в случаите по ал.1-4 се извършва през пропускателен пункт намиращ се до сградата на Домашен социален патронаж. Контролът се извършва от длъжностни лица, определени от Общинската администрация.
Чл.10. За издаване на пропуски за зареждане на търговските и други обекти се заплаща такса, както следва:
1. За едномесечните пропуски - такса 5 лв.
2. За еднократните пропуски - такса 0.50 лв.
Чл.11.(1) Забранява се движението на товарни автомобили и автобуси в съботен ден от 8.00 до 14.00 ч. по ул. “Васил Петлешков”, от входа на “Стара река”-АД, в посока пазара, ул. “Петър Раков”-до административната сграда на “Биовет”-АД и ул. “Веселин Стайков” до ул. “Йордан Ковачев”.
(2) Разрешава се паркирането през това време по ул. “Васил Петлешков” и ул. “Петър Раков” на леки МПС.
Чл.12. Определянето на паркингите и видовете паркинги в гр.Пещера се извършва по предложение на Общинската комисия по безопасност на движението, съгласувано с ОбЕС по УТ и след утвърждаване със заповед на кмета на Общината. Със заповедта на кмета се определя и размера на таксата, когато паркинга е охраняем.
/Става с решение на Общински съвет определянето на таксите./
Чл.13. Забранява се паркирането:
1. В Зона „Ц” и Общинския пазар - гр.Пещера и по ул. “Васил Петлешков”, пред него;
2. (доп. – Решение №462/26.07.2006г.) По ул. “Георги Зафиров” - от ул. “Дойранска епопея” до ул. “Трети март”, по ул. “Стоян Попов” - от ул. “Михаил Такев” до ул. “Дойранска епопея”, по ул. “Владимир Рилски” - от ул. “Михаил Такев” до ул. “Георги Зафиров” и на ул. “Трети март” до паркинга при централния градски парк; ул.”Нешо Чипев”- от централен вход на Болница „Д.Ранев” до ул.”....................................”.
3. (нова – Решение №462/26.07.2006г.) На ул. “Нестор Личев” до сградата на общинската администрация, освен за служебните автомобили на Община Пещера;
4. (нова – Решение №462/26.07.2006г.) Върху тротоарите, зелените площи и алеи в населените места.
5.(нова - Решение № 755/27.03.2015г.)На платените общински паркинги без заплащане на определената такса за паркиране.

3. Проект за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места

Чл.3. /изм. и доп. с Решение № 887/28.08.2015г./ За осигуряване на условия на труд, спокойствие и отдих на гражданите се забранява:
1.Извършването на дейности, причиняващи шум, отделянето на прах, вибрации, излъчвания, замърсявания и други, надвишаващи допустимите норми, съгласно действащото законодателство на Република България.
2.Извършването на дейности от битов и стопански характер в жилищните сгради и в близост до тях, с които се нарушава спокойствието на живущите, между 14.00 и 16.00 часа и между 22.00 и 8.00 часа в делничните дни и между 14.00 и 16.00 часа и 21.00 и 9.00 часа в празничните и почивните дни, с изключение на дейностите по организирано събиране и извозване на битовите отпадъци.
3.Провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на места, общинска собственост като тротоари, площади, улици, междужилищни пространства, градини, паркове и други територии, както и в открити частни имоти, с които се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите;
Чл.10. Посетителите на кина, хотели, обредни домове и други обществени места са длъжни да спазват установения ред.
Чл.12.(1) ( доп с Решение №311 / 30.04. 2009 г.) Лицата, които провеждат увеселителни семейни празненства на обществени места на открито, в едноседмичен срок преди това, подават заявление до Кмета на Община Пещера за издаване на разрешение. След получаване на разрешителното се внася депозит в размер на 200 лева в касата на Общински център за услуги и информация на гражданите, намиращ се на партерния етаж в сградата на общинска администрация - Пещера.
(2). След приключване на празненството, в случай че не са констатирани нарушения от органите на реда, на лицето внесло депозита, се възстановява сума в размер на 150 лева, а остатъкът от 50 лева се задържа от Община Пещера за ползване на тротоарно право”.
(3) нова - Решение №156/29.06.2012г.) Началникът на РУП – Пещера и Общинска администрация на всяко тримесечие да изготвят отчет за състоянието на обществения ред, предприетите действия за охрана на общинската собственост и санкционираните лица.
Следва да отпадне, защото противоричи на Чл.3 ал.3
Чл.22а (нов-Решение№309/30.11.2001г.) (1) Ползването на стопанска вода за нуждите на физическите и юридическите лица на територията на община Пещера се осигурява от Общинска администрация гр.Пещера, съответно от кметствата с.Радилово и с.Капитан Димитриево чрез специализирана фирма или определени от кметствата специалисти.
(2) (изм.и доп. с Решение № 156/29.06.2012г.) Включването в изградената водопроводна мрежа за стопански нужди се извършва след издаване на разрешение от компетентните длъжностни лица на Общинска администрация за гр.Пещера, съответно от кметствата за с.Радилово и с.Капитан Димитриево.
(3) Таксата за ползване на стопанска вода се определя в годишен размер от Общинския съвет и е платима до края на първото полугодие на съответната година. Заплащането се извършва в Общинската администрация или кметството по местонахождение на имота.
(4). (изм.и доп. с Решение № 156/29.06.2012г. Изключването от водопроводната мрежа за стопански нужди се извършава от органите по ал.1 по искане на ползвателя или при констатирано неплащане на таксата в срок.
(5) Забранява се самоволното включване или изключване от водопроводната мрежа. При констатирано нарушение виновното лице носи административнонаказателна отговорност по чл.44 ал.1 от тази Наредба и обезщетение в размер на причинените щети и дължими такси .
Чл.44. (1) (изм. и доп. Решение №205/30.03.2001г., доп. с Решение №309/30.11.2001г., изм.с Решение №388/27.06.2002г., с Решение №576/12.09.2003г., изм. и доп. - Решение №13/27.11.2003г., Решение №639/29.06.2007г., доп с Решение №311 / 30.04. 2009 г.)/изм. и доп. с Решение № 887/28.08.2015г./
За нарушение на настоящата наредба по чл.3, т.3, чл.3, т.7, чл.5, ал.1, ал.2 и ал.3, чл.6а, чл.9, ал.1, ал.2 и ал.3, ал.4, ал.5, чл.14, чл.15, чл.17, чл.20, т.1, т.5, т.8, т.9, т.10, т.11 и т.14, чл.21а, ал.5, чл.28, чл.30-36, чл.39, чл.48, т.1, т.2, т.3, т.5, т.6, т.8, т.16 и т.17 се налага глоба в размер от 100 лв. до 500 лв. При повторно нарушение на разпоредбите на чл.9 и чл.9а Кметът на Общината може да постанови временно лишаване от право да се упражнява търговска дейност за срок от 6 месеца.
(2) (изм. с Решение № 156/29.06.2012г.) За нарушения на останалите членове от наредбата се налага глоба в размер от 50 до 300 лв.
(3) (нова - Решение №156/29.06.2012г.) За нарушения на наредбата, извършени от еднолични търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция от 100 до 2000 лева.
(4) (изм. и доп. Решение №148/30.11.2000г.) За маловажни случаи на нарушения на наредбата, установени при извършването им овластените за това органи налагат на местонарушения глоба . За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фиша се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата и се изпраща в Управление “Бюджет и финанси” на общинска администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата.
(5) Глобите до 5 /50/ лв. включително не подлежат на обжалване.
(6) Ако нарушителят откаже да заплати наложената глоба по квитанция (карнетка) или фиш за нарушението се съставя акт.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069