Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 05 Май 2016г. 11:06ч.

На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и  Заповед № 413/03.05.2016г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – СЕКРЕТАР  на  Община Пещера

І. Минимални  и специфични изисквания за заемане на длъжността

      1.1 Минимални изисквания

  • Изисквана минимална степен на образование – висше - магистър
  • Професионален опит – 4 годиниили минимален ранг – ІІІ младши
  • Минимален размер на основната заплата за длъжността:  430 лв.  
    • Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: едно

1.2 Специфични изисквания

  • Кандидата трябва да отговаря на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от ЗДСл;
  • Област на  висше образование – област от Класификатора на областите на висше образование – “Социални, стопански и правни науки”, с професионално направление –   икономика

ІІ.  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Ръководи общинската администрация като координира и контролира административните звена за точно спазване на нормативните актове. Организира дейностите в областта на местното самоуправление, деловодното обслужване, документооборота и общинския архив, дейността на звената по гражданска регистрация и административноправно обслужване, разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица, организационно-техническата подготовка и провеждането на изборите и местните референдуми, регистрация на местните поделения  на вероизповеданията, настойничество и попечителство и други.

ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността  да се проведе съгласно чл.24, т.1 от НПКДСл., по следния начин:

-        решаване на тест

-        интервю

ІV. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят  следните документи:

- Заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от  Наредбата за провеждане на конкурсите на държавните служители/НПКДС/;

- Копие на диплома за придобита образователно квалификационна степен “Магистър”, от област на  висше образование – област от Класификатора на областите на висше образование – “Социални, стопански и правни науки”, с професионално направление –  икономика

-  Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит /съгласно чл. 17, ал. 2, т.3 от НПКДС/

- Декларация от лицето, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставeно под запрещение, не е  осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност /по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС/;

- Удостоверение/сертификати/ за допълнителни квалификации, компютърна грамотност, ако притежава.

V. Място и срок за подаване на документи за участие:

Документите за участие в конкурса се представят  всеки работен ден от 8,30ч. до 17,30 ч.  в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, в ОЦУИГ на Общинска администрация – Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17 лично от кандидатите или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителя  Главен експерт „Административно обслужване” в ОЦУИГ за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл и в други нормативни актове, както и с длъжностната характеристика за конкурсната длъжност за която кандидатстват, като запознаването се удостоверява с подпис на кандидата.

Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Пещера.

За връзка: тел: 0350/6-22-03, вътр. 113 – Дирекция “АПИО”

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069