Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 05 Май 2016г. 11:08ч.
На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и  Заповед № 412/03.05.2016г. на Кмета на Община Пещера 
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – Директор на Дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и обществени поръчки”
 
І. Минимални  и специфични изисквания за заемане на длъжността
      1.1 Минимални изисквания
•Изисквана минимална степен на образование – висше - магистър 
•Професионален опит – 4 години  или минимален ранг – ІІІ младши
•Минимален размер на основната заплата за длъжността:  420 лв. 
•Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: едно
1.2 Специфични изисквания
•Кандидата трябва да отговаря на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от ЗДСл; 
•област на  висше образование – област от Класификатора на областите на висше образование – “Социални, стопански и правни науки”, с професионално направление – право или от област на висше образование – „Технически науки”.
 
ІІ.  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Ръководи и координира дейността на служителите в дирекцията и съвместната им работа с останалите дирекции и отдели в Общинска администрация. Координира изготвянето на анализи, доклади, проектни предложение, планови стратегии, обществени поръчки и др. в свързано с Европейските фондове, Стратегическото планиране и Обществените поръчки. Участва в разработване и актуализиране на Вътрешните правила и следи за тяхното изпълнение. Извършва предварителен контрол върху специализираната дейност на дирекцията. 
 
ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността  да се проведе съгласно чл.24, т.1 от НПКДСл., по следния начин:
-        решаване на тест
-        интервю
 
ІV. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят  следните документи:
- Заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от  Наредбата за провеждане на конкурсите на държавните служители/НПКДС/;
-  Копие на диплома за придобита образователно квалификационна степен “Магистър”, от област на  висше образование – област от Класификатора на областите на висше образование – “Социални, стопански и правни науки”, с професионално направление –  право или от област на висше образование – „Технически науки”.
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит /съгласно чл. 17, ал. 2, т.3 от НПКДС/ 
- Декларация от лицето, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставeно под запрещение, не е  осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност /по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС/;
- Удостоверение/сертификати/ за допълнителни квалификации, компютърна грамотност, ако притежава.
 
V. Място и срок за подаване на документи за участие:
Документите за участие в конкурса се представят  всеки работен ден от 8,30ч. до 17,30 ч.  в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса, в ОЦУИГ на Общинска администрация – Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17 лично от кандидатите или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно.
При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителя  Главен експерт „Административно обслужване” в ОЦУИГ за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл и в други нормативни актове, както и с длъжностната характеристика за конкурсната длъжност за която кандидатстват, като запознаването се удостоверява с подпис на кандидата.
 
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Пещера.
За връзка: тел: 0350/6-22-03, вътр. 113 – Дирекция “АПИО”
 
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069