Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 11 Май 2016г. 10:08ч.
ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 
 
ПРОЕКТ
на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Пещера
 
 
Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Пещера
 
1. Причини, които налагат приемането:
С Решение №49/28.03.1996 г. на Общински съвет – Пещера е приета Наредба за противопожарна охрана в Община Пещера. Във връзка с промените на нормативната уредба регламентираща дейността свързана с пожарната безопасност е необходимо да се приеме нова Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Пещера. Изготвения проект на новата наредба е в съответствие с дадените указания на РСПБЗН – Пещера и в изпълнение на чл.137 т.2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, съгласно който органите на местното самоуправление разработват съгласувано с органите на пожарна безопасност и защита на населението специфични правила за пожарна безопасност в съответните населени места.
 
2. Целите, които се поставят: 
Приемане на нормативен акт регламентиращ мерките за пожарна безопасност на територията на община Пещера в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове на Република България, уреждащи тази материя. С проекта на наредба се уреждат отношения, права и задължения на държавни органи, фирми, предприятия, учреждения, обществени организации и граждани с цел осигуряване на пожарната безопасност на територията на община Пещера.
 
3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:
За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.
 
 
4. Очаквани резултати от прилагането: 
 
Подобряване на пожарната безопасност и защитата на населението на територията на община Пещера.
 
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
 
Предлаганият проект на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Пещера е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление. 
            Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината,  Община Пещера приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Пещера.
              Проект
 
        НАРЕДБА
за
пожарна безопасност и защита на населението
на територията на Община Пещера
 
                                                                                                  
 
                                                                                                      
ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл.1.С тази наредба се уреждат отношения, права и задължения на държавни органи, фирми, предприятия, учреждения, обществени организации и граждани с цел осигуряване на пожарната  безопасност на територията на община Пещера.
Чл.2.Тази наредба се прилага за строежите, обектите, населените места и извънселищните територии в границите на община Пещера.
Чл.3.Изискванията на тази  наредба са задължителни за собствениците, ръководителите, работниците и служителите във всички предприятия, фирми, учреждения и организации, които извършват  дейност на територията на общината и за всички   граждани, които живеят, пребивават временно или преминават през територията на община Пещера.
 
ГЛАВА IІ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ
 
Чл.4.Ръководителите на предприятията, фирмите, учрежденията, и обществените организации разработват и утвърждават вътрешно ведомствени правилници, наредби, инструкции и други документи за осигуряване на пожарната безопасност.
Чл.5.Кметът на община Пещера издава заповеди и утвърждава правила и други документи за осигуряване на пожарната безопасност на територията на общината.
Чл.6.(1)За всеки обект се създава Досие с документи, касаещи организацията на пожарната безопасност в него.
(2)Освен изискващите се в съответните нормативни актове документи, досието съдържа още:
         1. Наредбата за пожарната безопасност на територията на община Пещера.
         2.Специфични функционални задължения по пожарна безопасност на работещите в обекта.
         3.Документите по чл. 5, издадени от кмета на общината.
         4.Документите, издадени от органите за Държавен противопожарен контрол, отнасящи се до осигуряването на пожарната безопасност в обекта.
         5.Протоколите за състоянието на противопожарната автоматика, противопожарните и аварийно-спасителните уреди и съоръжения.
                   (3)Всеки работник и служител се запознава срещу подпис с документите, съдържащи се в досието.
                   Чл.7.(1) Плановете за действие и евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица  се проиграват практически не по-малко от един път в годината.
(2)Плановете по алинея 1 в туристическите обекти (места за настаняване и заведения за хранене и развлечения) се проиграват непосредствено преди началото на зимния туристически сезон, а в детските, учебните и социални заведения – в началото на всяка учебна година (до края на месец октомври).
 Чл.8.При предстоящо затваряне на отделни участъци от пътищата и улиците, изпълнителят е длъжен предварително да уведоми Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” - Пещера за времетраенето и мястото на затворения участък,
(2)При ремонтни работи и при аварии на водопроводната и газопреносната мрежа, при режим на водата и източване на водоеми, отговорните лица и гражданите незабавно уведомяват Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Пещера.
Чл.9.Всички организации и фирми, развиващи дейност на територията на общината са длъжни при поискване от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” - Пещера  да оказват помощ с наличната техника и личен състав за ликвидиране на пожари, производствени аварии и стихийни бедствия.
Чл.10.Експлоатационните дружества (водоснабдителни и електроснабдителни) пренасочват водата във водопроводната мрежа и спират електрозахранването в определени райони при поискване от Районна служба „Пожарна безопасност  и защита на населението”- Пещера.
Чл.11.Паленето на  огньове  по случай  Националния празник „3-ти март”, “Сирнизаговезни“ и др., се разрешава само на места, предварително съгласувани и определени от Общинска администрация и  Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Пещера.
Чл.12.(1)При провеждане на масови мероприятия – фестивали, събори, търговски изложения, спортни прояви, концерти, циркови представления и др., организаторите, домакините и участниците са длъжни да спазват установените правила за пожарна безопасност.
(2)Най-малко 10 дни преди мероприятието организаторите са длъжни да уведомят писмено Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” - Пещера с цел вземане на съответните мерки за осигуряване на пожарната му безопасност.
Чл.13.Когато се предвижда използването на фойерверки и други пиротехнически средства, организаторите и изпълнителите  уведомяват за това Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Пещера най-малко 3 дни преди мероприятието.
Чл.14.Направление „Социални дейности” извършва разяснителна дейност сред определени групи от населението – социално слаби, пенсионери, лежащо болни, инвалиди и др.,  и подава информация до кмета на общината и кметовете на населените места за противопожарното състояние на обитаваните от тях жилища и за мерките, които трябва да се предприемат за недопускане на пожари.
 
ГЛАВА III
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНАТА   БЕЗОПАСНОСТ
 
Раздел І
Изисквания по време на строително–инвестиционния процес
 
         Чл.15.При планирането и застрояването на урбанизираните територии, застрояването на поземлени имоти, разположени извън урбанизираните територии, проектиране, основно обновяване или преустройство на сгради и съоръжения, реконструкция, основно обновяване (рехабилитация), основен ремонт или преустройство на строежите, както и при извършване на строителни и монтажни работи в тях, за които се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел ІІІ от ЗУТ, поставяне на преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности по чл. 56 от ЗУТ, се спазват изискванията на Наредба Із-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (ДВ, бр. 96/2009 год.).
         Чл.16.(1)Не се одобряват от Експертния съвет по устройство на територията (ЕСУТ) към община Пещера и не се издава разрешение за строеж от главния архитект на общината в случаите, когато инвестиционния проект не съдържа част „Пожарна безопасност”.
                   (2)Проектите по част „Пожарна безопасност” се изготвят от лица, които освен техническа правоспособност, притежават пълна проектантска правоспособност по част „Пожарна безопасност”.
         Чл.17.За строежите ІІІ-та, ІV-та и V-та категория, за които се издава разрешение за строеж въз основа на комплексен доклад за съответствието на проектната документация със съществените изисквания за строежите, съставен от лицензирана фирма – консултант, докладът се подписва и от специалиста по пожарна безопасност към тази фирма.
         Чл.18.(1)За строежите ІV-та категория, за които се издава разрешение за въвеждане в експлоатация въз основа на окончателен доклад от лицензирана фирма–консултант, докладът се подписва и от специалиста по пожарна безопасност към фирмата.
                   (2)За строежите V-та категория при съставянето на констативен акт (обр. 15 от Наредба №3 за съставянето на актове и протоколи по време на строителството) за установяване на годността за приемане на строежа, същият се подписва от възложителя, проектантите по всички части, строителя и техническия ръководител на строежа.
                   (3)Към доклада по ал. 1 и констативния акт по ал. 2 се прилагат:
а)актовете  обр. 12 за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, отнасящи се до осигуряването на пожарната безопасност на строежа;
б)заверени копия на декларации за съответствие, СЕ маркировка, класификационен протокол, становища за допустимост и указания за прилагане на български език на строителни продукти, предназначени за огнезащита, управление на огън и дим, пожароизвестяване и пожарогасене.
Чл.19.Всяко тримесечие (до десето число на следващото) главния архитектна общината уведомява писмено Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Пещера за издадените през периода разрешения за въвеждане в експлоатация.
         Чл.20.Преди одобряването от главния архитект на общината на устройствените схеми за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и търговски обекти на открито, същите се оценяват за съответствие със съществените изисквания за безопасност при пожар от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Пещера.
         Чл.21.При проектирането на нови и реконструкция на съществуващи водопроводни мрежи в обектите и населените места от община Пещера се предвиждат само надземни противопожарни хидранти.
 
Раздел ІІ
Изисквания към територията на обектите и населените места
 
        Чл.22.Територията на обектите системно се почиства от суха тревна растителност и други горими отпадъци, които се събират на пожаробезопасни места и периодично се изнасят извън обекта на определените за това депа.
        Чл.23.Не се допуска спиране  на превозни средства върху противопожарни хидранти и до водоеми на разстояние по-малко от 10 метра възпрепятстващо достъпа на пожарните автомобили и използването им.
       Чл.24.При монтиране на рекламни табла, транспаранти и други, не се допуска намаляване на широчината на уличното платно. Същите се монтират на височина над уличното платно не по-малка от 3,5 метра.
       Чл.25.При ремонтни работи и при аварии на водопроводната и газопреносната мрежа, отговорните лица и гражданите незабавно уведомяват Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Пещера.
       Чл.26.(1)Собствениците и ръководителите на обектите и водоснабдителните дружества поддържат в изправност и обозначават съгласно действащите стандарти противопожарните хидранти в населените места и обектите от общината.
                  (2)Преди настъпването на зимния сезон органите по ал.1 извършват подготовка на противопожарните хидранти за експлоатация при отрицателни температури.
(3) Непосредствено след снеговалеж през зимата, органите по ал. 1 почистват противопожарните хидранти от навалелия върху тях сняг.
        Чл.27.При ремонтни работи по улици и тротоари, изпълнителят възстановява напълно водопровода и противопожарните хидранти в участъка.
         Чл.28.Горимите отпадъци се извозват и депонират от фирмата по чистотата само на определеното от кмета на общината депо.
         Чл.29.Горимите отпадъци се изхвърлят в негорими кофи или контейнери, които се разполагат пожаробезопасни места.
          Чл.30.Не се разрешава паленето на суха тревна растителност.
          Чл.31.Не се допуска паленето на огън на разстояние по-малко от десет метра от съоръженията на газопреносната мрежа.
          Чл.32.Не се разрешава паленето на автомобилни гуми и други синтетични материали, които при горнето си отделят силно токсични вещества.
 
Раздел ІІІ
Изисквания към сградите и помещенията
 
Чл.33.По време, когато в сградите и помещенията пребивават хора, всички врати на евакуационните изходи трябва да бъдат отключени.
          Чл.34.Освен в общите части (коридори, стълбища, фоайета, зали и др.) на местата за настаняване (хотели, вили, почивни станции и др.), схеми за евакуация и противопожарни инструкции се постяват и във всяка хотелска стая.
         Чл.35.На видно място във всеки офис и работно помещение в местата за настаняване и заведенията за изхранване и развлечения се поставят специфичните функционални задължения по пожарна безопасност на работниците и служителите.
         Чл.36.В помещенията, чиито под е разположен под нивото на околния терен не се разрешава използването на газови уреди и съоръжения, работещи с газ пропан-бутан.
          Чл.37.Не се допуска паркиране и ремонт на моторни превозни средства в складови помещения.
           Чл.38.Не се разрешава влизането и паркирането на моторни превозни средства  с автомобилни газови уредби извън определените за това зони  в подземни паркинги и гаражи.
 
 
Раздел IV
В личните дворове на гражданите от населените места в общината
 
 Чл.39.(1)Складирането на груб фураж /сено, слама, царевичак и др./ може да бъдеоткрито и  в стопански постройки.
(2)Откритото складиране на груб фураж /балиран и небалиран/ в личните дворове да става на добре оформени купи на групи по 3 броя и разстояния между тях не по-малко от две метра, а извън групите разстоянието да е не по-малко от 6  метра.
(3)Около складирания груб фураж в личните дворове да е окосена сухата тревна растителност и да са направени минерализовани ивици с ширина минимум  2 метра.
 (4)Забранява се открито складиране на груб фураж:
                     1.На разстояния, по-малки от шест метра от сгради (къщи, летни кухни и навеси  към тях).
    2.Складирането на груб фураж на тротоара или уличното платно.
   3.Под електрически проводници, телефонни кабели, тръбопроводи за горими и леснозапалими течности и газове, и други подобни комуникации.
(5)Стопанските постройки, в които се складира груб фураж, трябва да са специално пригодени за целта, като задължително трябва да съответстват на следните изисквания:
         1. Разстоянията до жилищната сграда да са най-малко 6 метра.
            2.Когато разстоянието е по-малко от 6 метра, една от срещуположните външни стени да съответствува на изискванията за брандмауер.
         Чл.40.Съхраняването  на дърва, въглища и горими течности и газове да става при спазване на  следните изисквания:
         1.Дървеният фасониран материал и дървата за огрев да се съхраняват в стопански сгради или на открито на разстояние 6 метра от жилищни сгради с горим покрив или до тях, ако стената е брандмауер.
         2.Въглищата да се внасят в помещения или навеси в сухо състояние.  Същите да са защитени от влага и вода.
                   3.Не се разрешава съхраняването на горими течности и газове в таванските етажи и мазетата  на жилищните сгради.
    Чл.41.(1)Паленето на открит огън за приготвяне на зимнина (стерилизиране на храни) да става на места, които са специално пригодени за целта и са на разстояние не по-малко от 6 метра от отвори на  сгради (прозорци и  врати ), горими материали, плевни, навеси и др., и на разстояние не по-малко от 3 метра от страничната регулационна линия на имота.
            (2)Мястото за палене на огъня да се почисти в радиус на 3 метра от горими отпадъци, предмети и суха трева.
            (3)Да се осигурят поне две кофи с вода за загасяване на огъня при необходимост.
                 (4) През цялото време огънят да не се оставя без надзор.
            (5)След приключване, огънят да се изгаси, като не се остават тлеещи въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на пожаробезопасно място.
                 (6)Забранява се паленето на огън при силен вятър.
         Чл.42.(1)Паленето на открит огън за изгаряне на отпадъци в частните дворове (пролетно-есенно почистване) да става на места, при спазвне на следните минималниразстояния от:
                     1. Жилищни сгради, летни кухни, навеси, закрити и открити складове за груб фураж - най-малко 8 метра.
       2.Короните на дърветата, електрическите и телефонни проводници, оградите на съседите - най-малко 4 метра.
                    3.Мястото за палене на огън да се почисти в радиус от четири метра от горими отпадъци, предмети и суха трева.
                 (2)Да се осигурят поне две кофи с вода за гасене, а при възможност и маркуч, свързан с водопровода.
                    (3)През цялото време огънят да не се оставя без надзор.
                  (4)След приключване, огънят да се изгаси, като не се оставят тлеещи въглени, а пепелта и сгурията се изхвърлят на пожаробезопасно място.
                   (5)Паленето на огън да става само при тихо време (безветрие).
 
ГЛАВА IV
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНАТА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
 
Раздел I
През есенно-зимния сезон
 
Чл.43.Отоплителните и вентилационни съоръжения на сгради и помещения се устройват и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, установени за тяхното производство, монтаж и използуване.
Чл.44.Всяка година преди есенно-зимния отоплителен сезон, не по-късно от 1 октомври, отоплителните съоръжения, сгради и инсталации в предприятията, фирмите и учрежденията на територията на община Пещера се проверяват и отремонтират. В експлоатация се допускат само изправните.
Чл.45.Комините на сградите се почистват преди отоплителния сезон. Те трябва да са обмазани с вароциментов разтвор в подпокривното си пространство и да са защитени с розетки и ревизионни вратички на отворите. Същите трябва  отстоят на не по-малко от 10 см. от горими конструкции.
Чл.46.За печките да се спазват следните изисквания:
               1.Същите да се монтират на негорима стандартна подложка /при горим под/.
  2.Да са на разстояния не по-малки от 80 см. от горими материали.
3.Димоотводните тръби да са с еднакви диаметри, плътно заустени, добре укрепени и монтирани на разстояние не по-малко от 80 см. от горими предмети.
Чл.47.Гражданите са длъжни стриктно да спазват указанията на органите за пожарна  безопасност във връзка с правилната  експлоатация на различните видове отоплителни и нагревателни уреди /на твърдо гориво, електрически, нафтови и газови/.
        Чл.48.(1)Ръководителите на обекти издават заповед, с която определят вида и начина на отопление, и отговорниците на отоплителни и нагревателни уреди.
            (2) На отговорниците на отоплителни уреди се извършва инструктаж.
 
Раздел IІ
В горите
 
Чл.49.Консултативен съвет по опазване на горите при кмета на община Пещера всяка година преди началото на пожароопасния сезон набелязва конкретни мерки за защита на горите в общината.
Чл.50.Всяка година преди пожароопасния сезон в горите Държавното горско стопанство на територията на община Пещера организира инструктажа на собствениците на вили и пчелини в горите, а по време на пожароопасния сезон – на туристите и ползвателите на горите.
Чл.51.Забранява се паленето на огън в горите извън специално определените за това места, и извършване на дейности, които могат да доведат до запалвания и пожари.
 
Раздел III
По време на жътвена кампания (коситба).
 
Чл.52.(1)Кметовете на населени места организират и провеждат мероприятия за:
        1.Навременно  разгласяване  и  разясняване  относно  спазване  на  изискванията и противопожарните правила  при извършване на дейности в земеделските земи и обекти, по Наредба № Iз-1053/2011 г.(Обн. ДВ бр. 39/2011 год). сред населението, както и за повишаване на готовността му за предотвратяване и гасене на пожари.
           2.Прибирането и съхраняването на сламата и тревните фуражи се извършва съгласно чл. 39 от тази Наредбата
           3.Осигуряване на подстъпи до естествените и изкуствени водоизточници.
           4.Поставяне на указателни и забранителни табели покрай  почивни домове, селскостопански обекти  и други обекти в близост до горите и земеделски земи.
            5.Ръководителите на обекти и граждани които имат хижи, почивни домове, селскостопански обекти  и други обекти в близост до горите и земеделски земи са длъжни освен превантивната  работа с гражданите  да снабдяват обектите си с подръчни противопожарни уреди и инструменти за пожарогасене.
         Чл.53.(1)Забранява се на гражданите, туристите, пастирите, пчеларите, ловците и др., които преминават или извършват определени дейности покрай  земеделски обекти и фуражните площадки да:
           1.Използуват открит огън и да пушат на разстояние по-малко от петдесет метра от складове за фураж  до окончателно прибиране на реколтата.
           2.Да извършат дейност без да са изготвени необходимите документи по Наредба № Iз-1053/2011г, извършен инструктаж по пожарна безопасност и проверка на земеделската техника, която ще участва в прибирането на сеното и реколтата.
           3.Използуват сигнални ракети и огнестрелно оръжие в района на земеделски обекти и фуражни площадки.
 
ГЛАВА V
АДМИНИСТРАТИВНО- НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл.54.Нарушителите на тази наредба носят административнонаказателна отговорност по Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за административните нарушения и наказания, и се наказват с  глоба от 20 до 500 лева.
Чл.55.За маловажни случаи на административни нарушения по тази наредба, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата и се изпраща на финансовия орган на общинската администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата.
Чл.56.Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от определени със заповед на кмета на Община Пещера длъжностни лица на Общинската администрация, кметовете на кметства, специализираните контролни органи, осъществяващи Държавен противопожарен контрол от Районна служба ”Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Пещера.
 Чл.57.Наказателните постановления  се издават от кмета на Община Пещера или от определен със заповед на кмета заместник-кмет.
Чл.58.Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен в Закона за административните нарушения и наказания.
 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ
 
§1.Наредбата се приема на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
§2.Наредбата влиза в сила след изтичането на 30 дни, считано от датата на приемането й на сесия на Общински съвет Пещера.
§3.За неуредени в тази наредба въпроси се прилагат изискванията на съответните нормативни актове по пожарна безопасност.
§4.Контролът по изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Пещера, кметовете на населени места и началника на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Пещера.
§5.(1)Наредбата  да бъде отпечатана в достатъчен брой за запознаване на ръководителите на обекти и населението на община Пещера.
      (2)Актуални  извадки от наредбата да се поставят на обществени места.
 
Наредбата е приета с Решение № ………………………….. на Общински съвет - Пещера. 
 
 
 
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069