Събота, 20 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 11 Май 2016г. 14:44ч.
ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 
 
ПРОЕКТ
 
За изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера
 
Приета с Решение №334/01.03.2002г. , изм. и доп. с Решение №462/26.07.2006 г., изм. и доп. – Решение №80/29.04.2008г., изм.-Решение № 482/26.02.2010г., изм. и доп.с Решение № 470/29.11.2013г., изм. и доп. с Решение № 498/27.12.2013г., изм. и доп. с Решение № 747/16.02.2015г., доп. с Решение № 755/27.03.2015г. на Общински съвет - Пещера
 
            Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера
1. Причини, които налагат приемането:
С Докладна записка вх.№ 94Н-528-1/17.03.2016 г. на д-р Николай Пенев – общински съветник да Кмета на Община Пещера са направени конкретни предложения за изменения и допълнения на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера. Направените предложения са разгледани от работна група създадена със Заповед №385/20.04.2016 г. на Кмета на Община Пещера, като съобразно действащото законодателство се изготви проекта за изменение и допълнение на наредбата. Измененията и допълнения на наредбата се налагат поради необходимостта от актуализация съобразно правомощията на Общинския съвет и Кмета на Община Пещера и защитаване на обществения интерес по отношение безопасността на движението в централната градска част.
 
2. Целите, които се поставят: 
Привеждане на нормативния акт в съответствие с действащото законодателство на Република България, действащите нормативни актове на Общинския съвет и подобряване безопасността на движението на територията на гр.Пещера. 
 
3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:
 
За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.
 
4. Очаквани резултати от прилагането: 
 
Подобряване на безопасността на движението на територията на гр.Пещера
 
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
 
Предлаганият проект за изменение на наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление. 
            Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината,  Община Пещера приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера
Изменя и допълва Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера както следва:
1)В чл.9, ал.1 „23:00 ч.” да се замени с „22:00 ч.”
 
2)В чл.9, ал.5 думите „до сградата на Домашен социален патронаж” да се заменят с „ул. „Георги Зафиров” при улица „Дойранска епопея”.
 
3)Чл.10 да придобие следното съдържание: „За издаване на пропуски за зареждане на търговските и други обекти се заплаща такса съгласно Тарифата по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.”
 
4)В чл.11, ал.1 думите: „от входа на „Стара река” АД”  да се заменят с „ от пресечката с ул. „Григор Чешмеджиев”.
 
5)В чл.12 изречение второ: „Със заповедта на кмета се определя и размера на таксата, когато паркинга е охраняем.” да се заличи. 
 
6)В чл.13, т.1 да придобие следното съдържание: „В зона „Ц” и Общинския пазар гр.Пещера и по ул. „Васил Петлешков” пред него”.
 
7)Чл.13, т.2 се допълва с „ул.Нешо Чипев” – от централен вход на МБАЛ „Проф.Димитър Ранев” ООД до ул. „Йордан Ковачев”.
 
8)Чл.13, т.4 да придобие следното съдържание: „Върху тротоарите, освен в случай, че между паркираното превозно средство и сградата остават най-малко 2 метра, зелените площи и алеи в населените места.”
 
9)В чл.26, ал.1 думите „до 15 лв.” да се заменят с „от 10 до 50 лв”.
 
10)Чл.26, ал.2 да придобие следното съдържание: „За маловажни случаи на административни нарушения по тази наредба, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата и се изпраща на финансовия орган на общинската администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата”.
 
11) §4 от Преходните и заключителните разпоредби на наредбата да придобие следното съдържание: „Преференциално паркиране е безплатно паркиране на ППС на специално определените и сигнализирани за тази цел места на паркингите за обществено ползване за максимален престой 3 часа. След изтичането му се заплаща определената такса, равна с тази на останалите ползватели.
 
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069