Събота, 20 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 11 Май 2016г. 14:46ч.
ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 
 
ПРОЕКТ
 
За изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред, чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места 
 
Приета с Решение №546/27.05.1999г., изм. и доп. с Решение №593/05.08.1999г., Решение №148/30.11.2000г., Решение №205/30.03.2001г., Решение №277/28.09.2001г., Решение №309/30.11.2001г., Решение №334/01.03.2002г., Решение №388/27.06.2002г., Решение №576/12.09.2003г., Решение №13/27.11.2003г., Решение №63/19.03.2004г., Решение №106/27.08.2004г., Решение №639/29.06.2007г., доп. с Решение №198/31.10.2008г, Решение №311/30.04.2009г. , изм. идоп. с Решение 156/29.06.2012г., доп. с Решение № 181/31.07.2012г., изм. с Решение № 649/15.07.2014г., изм. и доп. с Решение № 887/28.08.2015г. на Общински съвет гр.Пещера
 
 
            Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред, чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места
 
1. Причини, които налагат приемането:
С Докладна записка вх.№ 94Н-528-1/17.03.2016 г. на д-р Николай Пенев – общински съветник да Кмета на Община Пещера са направени конкретни предложения за изменения и допълнения на Наредбата за обществения ред, чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места. Направените предложения са разгледани от работна група създадена със Заповед №385/20.04.2016 г. на Кмета на Община Пещера, като съобразно действащото законодателство се изготви проекта за изменение и допълнение на наредбата. Измененията и допълнения на наредбата се налагат поради установено несъответствие между съществуващи текстове в наредбата, прецизиране на случаите, в които контролните органи налагат глоба с фиш и някои терминологични редакции.
 
2. Целите, които се поставят: 
Привеждане на нормативния акт в съответствие с действащото законодателство на Република България и подобряване на обществения ред на територията на община Пещера.
 
3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:
 
За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.
 
4. Очаквани резултати от прилагането: 
 
Подобряване на обществения ред.
 
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
 
Предлаганият проект за изменение на наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление. 
            Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината,  Община Пещера приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред, чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места.
 
Изменя и допълва Наредбата за обществения ред, чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места както следва:
 
1) В чл.12, ал.1 и ал.2 се отменят.
 
2) В чл.22а, ал.1 думите „стопанска вода” да се заменят с „поливна вода”.
3) В чл.22а, ал.3 думите „стопанска вода” да се заменят с „поливна вода”.
4) Чл.44, ал.4 да придобие следното съдържание: „За маловажни случаи на административни нарушения по тази наредба, овластените контролни органи могат да налагат на местонарушението глоби от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата и се изпраща на финансовия орган на общинската администрация за изпълнение. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата.
 
5) В чл.44, ал.5 се отменя. 
 
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069