Четвъртък, 25 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 11 Май 2016г. 17:06ч.
ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 доп. и изм. с Решение №549/25.06.2010 г
 
ПРОЕКТ
 
За изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за разрешаване разполагането на преместваеми обекти на територията на община Пещера
Приета с Решение №516/30.04.2010 г. на Общински съвет – гр. Пещера, доп. и изм. с Решение №549/25.06.2010 г., изм. и доп. с Решение № 652 / 28.01.2011 г. на Общински съвет – гр. Пещера
            Мотиви за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за разрешаване разполагането на преместваеми обекти на територията на община Пещера
1. Причини, които налагат приемането:
С Докладна записка вх.№ 94Н-528-1/17.03.2016 г. на д-р Николай Пенев – общински съветник да Кмета на Община Пещера са направени конкретни предложения за изменения и допълнения на Наредбата за реда и условията за разрешаване разполагането на преместваеми обекти на територията на община Пещера. Направените предложения са разгледани от работна група, като съобразно действащото законодателство се изготви проекта за изменение и допълнение на наредбата. Измененията и допълнения на наредбата се налагат поради необходимостта от актуализация съобразно правомощията на Общинския съвет и Кмета на Община Пещера и защитаване на обществения интерес по отношение разполагането на преместваеми обекти на територията на община Пещера
2. Целите, които се поставят: 
Привеждане на нормативния акт в съответствие с действащото законодателство на Република България, действащите нормативни актове на Общинския съвет и подобряване дейността по разполагането на преместваеми обекти на територията на община Пещера.
3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:
 
За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.
 
4. Очаквани резултати от прилагането: 
 
- Подобряване на дейността по разполагането на преместваеми обекти на територията на Община Пещера. 
- Осигуряване на възможности на гражданите за ползването на общински терени. 
- Повишаване на приходите в общинския бюджет.
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
 
Предлаганият проект за изменение на наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление. 
            Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината,  Община Пещера приема предложения и становища относно Проекта за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за разрешаване разполагането на преместваеми обекти на територията на община Пещера. 
 
Изменя и допълва Наредбата за реда и условията за разрешаване разполагането на преместваеми обекти на територията на община Пещера, както следва: 
1) В чл. 2, ал.7 пред думата „обекти“ да се добави думата „преместваеми“.
2) В чл. 6, ал. 1 думата „съоръжения“ да се замени с думата „обект“. 
3) В чл. 6, ал. 2 думата „отдел” да се замени с думата „дирекция”.
4) В чл. 7 да се създаде нова ал. 3 със следното съдържание: „Схемите по ал. 1 се внасят за съгласуване в Общинския съвет.“
5) Чл. 8, ал. 1 да придобие следното съдържание: „Отдаването под наем на общински терени за разполагане на преместваеми обекти по одобрените схеми се извършва по реда на Наредба за реда за придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинското имущество и конкретните правомощия на кмета на Община Пещера.“
6) Чл. 8, ал. 2 да придобие следното съдържание: „Предходната алинея не се прилага, когато преместваемите обекти се разполагат непосредствено до съществуващ търговски обект и са свързани с неговата дейност. В тези случаи разрешението се издава на собственика, съответно на ползвателя на търговския обект и се сключва договор за наем при цена, определена с решение на Общинския съвет.“ 
7) В чл. 8, ал. 3 думата „площи“ да се замени с „терени“. 
8) В чл. 8, ал. 4 думата „площи“ да се замени с „терени“.  
 
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069